angažować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

angažować

angažować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. angažuju angažujemoj angažujemy
2. angažuješ angažujetej (-taj) angažujeće
3. angažuje angažujetej angažuja (angažuju)
aspekt ip
transgresiw angažujo, angažujcy, angažowawši
prezensowy particip angažowacy
preteritowy particip angažowany
ł-forma angažował, angažowała, angažowało,
dual: angažowałoj, plural: angažowali (angažowałe)
werbalny substantiw angažowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. angažowach angažowachmoj angažowachmy
2. angažowaše angažowaštej angažowašće
3. angažowaše angažowaštej angažowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. angažujmoj angažujmy
2. angažuj angažujtej (-taj) angažujće
3. angažuj, njech angažuje angažujtej (-taj) njech angažuja (angažuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: an-ga-žo-wać

Wurjekowanje

IPA: angaʒou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne angažowaše je 16x dokładźene, angažowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wolodja a burski kuchar (mjeztym wěm, zo bu z tajkim wosebitym nadawkom angažowany) ćehnjetaj hišće tróšku dale. (Koch)
Tež sorabistiska dźěławosć, dalokož njebě wona w Budyšinje abo Lipsku doma, bu pódlanska wěc horstki angažowanych njeserbskich slawistow. (Rozhlad 1993)
To chcychmy tež w Židźinom wužić, a pytachmy jednoho kobjelerja, hornčerja, angažowachmy tež Wjacsławkec drastowy dom a kowarja pódkowow Čórlicha z Němcow. (Rozhlad 1993)
Telko wopytowarjow - a to hačrunjež njejsmy žadyn profesionalny ansambl angažowali - to za nas wažne dopóznaće. (Rozhlad 1993)
Ze serbskeho wida hodźi so wulka angažowanosć pólskich zajimcow-sorabistow najwšelakorišich powołanjow, mjez nimi tež lěkarjow zwěsćić. (Rozhlad 1993)
W tutym zmysle přejemy wosebje tež našemu serbskemu laj - skemu dźiwadłu angažowanych ludźi, kotřiž ze swojim dźěłom barbu do hewak druhdy šěreho žiwjenja přinjesu. (Rozhlad 1993)
Za to trjebaš angažowanych a nazhonitych ludźi. (Rozhlad 1993)
Jako mje mój nan na problem drastoweho wobchoda skedźbni, započach so za njón angažować. (Rozhlad 1993)
Zo bychu so tute móžnosće nětko tež połnje wučerpali, trjebam nuznje podpěru angažowanych ludźi, kiž so za serbsku wěc zamołwići čuja. (Rozhlad 1993)
Wón jedyn z naJbóle angažowanych pólskich sorabistow w do a powójnskich časach. (Rozhlad 1993)
W tutym boju, kiž wjedźeše so w legalnych formach kaž tež konspiratiwnych přihotach nałožowanja bróni, su so Młodokašubojo indiwidualnje angažowali. (Rozhlad 1993)
Předewšěm pak so w Domowinje, Zwjazku serbskich spěwarskich towarstwow a w Sokołskim zwjazku angažowaše. (Rozhlad 1993)
Knježerstwo dźerźeše so drje dokładnje swojeje politiskeje linije, po kotrejž budźe aktiwity a žadanja Łužiskich Serbow jenož podpěrować, ale so same nic zjawnje angažować. (Rozhlad 1993)
Tohorunja za hudźbnikow so jara angažowaše a wožiwi mjez druhim tež serbske chórowe a spěwne hibanje- Po wójnje wón dale spisowaćeleše a stwori na př. (Rozhlad 1993)
Dokelž njebě z wašnjom, přihotować ćišćane programowe zešiwki abo papjerki, wopokaza so jako spomóžne, zo stupi w přestawce něchtó z angažowanych na jewišćo a rozpowěda přihladowarjam to, štož měješe za trěbne. (Rozhlad 1993)
Bohač předsyda sekcije za studij łužiskoserbskeje kultury pola Narodneho muzeja w Praze a angažuje so wšostronsce wo šěrjenje wědy a wo žiwe zwiski k Serbam we Łužicy. (Rozhlad 1993)
Nanuzuje so tež prašenje, čehodla je młodźina tak njeangažuje kaž po lěće I945, młodźina dźě njemóže hišće wučerpana być wot dźěła a starosćow wšědneho dnja! (Rozhlad 1993)
W rodnej jsy znateje dolnoserbskeje spisowaselki a basnikarki Marjany Domaškojc namakamy spodobny wejsański gosćeńc, kenž jo w Dolnej Łužycy psez kjarmušowe swěźenje, dobru jězu a jadnu teke w Domowinje wjelgin angažowanu gosćeńcarku južo derje znaty. (Rozhlad 1992)
Pittkuning jo ako Němc na Serbskej rěcnej šuli w Dešanku dolnoserbsku rěc nawuknuł a rozestaja se źěnsa nic jano w swojich štuckach z problemami Serbow, ale jo teke w źěłowej kupce ,,Serbska "namša a w Domowinskem psedsedarstwje angažowany. (Rozhlad 1992)
Rekapitulacija jeho powołanskeho puća by była eksemplariska kaž za krutu zaměrnosć a energiju, angažowanosć a njepowalnu pilnosć jednotliwca tak tež za puć młodeho Serba, kotremuž so po 1945 móžnosće zdźěłowanja wotewrěchu, kajkež wón je pod Hitlerowym knjejstwom njeby zwoprawdźić móhł. (Rozhlad 1992)
W knize čitane zdadźa so być Kochowe teksty wo tójšto dušniše hač słyšane w čitanju angažowaneho awtora. (Rozhlad 1992)


Přełožki[wobdźěłać]