brigadować

z Wikisłownika

brigadować

brigadować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. brigaduju brigadujemoj brigadujemy
2. brigaduješ brigadujetej (-taj) brigadujeće
3. brigaduje brigadujetej brigaduja (brigaduju)
aspekt ip
transgresiw brigadujo, brigadujcy, brigadowawši
prezensowy particip brigadowacy
preteritowy particip brigadowany
ł-forma brigadował, brigadowała, brigadowało,
dual: brigadowałoj, plural: brigadowali (brigadowałe)
werbalny substantiw brigadowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. brigadowach brigadowachmoj brigadowachmy
2. brigadowaše brigadowaštej brigadowašće
3. brigadowaše brigadowaštej brigadowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. brigadujmoj brigadujmy
2. brigaduj brigadujtej (-taj) brigadujće
3. brigaduj, njech brigaduje brigadujtej (-taj) njech brigaduja (brigaduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: bri-ga-do-wać

Wurjekowanje

IPA: bʀigadou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne brigadowaše je 2x dokładźene, brigadowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Rěčeše mi wo mócnym hibanju brigadowanja tež mjez serbskej młodźinu a sapaše móhłrjec wěru, zo jenož dźěło na tajke wašnje zamóže 109 přetworić narod wotročkow a roboćanow do swobodneho naroda. (Brězan)
W njej załoži a nawjedowaše hibanje brigadowanja a bu a wosta z jeho prěnim brigadnikom. (Brězan)
Wo prěnim serbskim brigadniku Serbskeje młodźiny a wosebje sławnym brigadowanju brigady Serbske Pazlicy wědźa druzy lěpje a dokładnišo rozprawjeć, kotřiž su z nim dźěłali. (Rozhlad 1992)
Přitomnym předstaji so stary němy dokumentarny film Wirthec swójby z Cokowa wo brigadowanju a połoženju zakładneho kamjenja Serbskeho domu kaž tež nowši film wo Krakecach wot Jurja Budarja. (Rozhlad 1998)
Cyklus ,,Zapiski z brigadowanja, 'kotryž so w lěće 1959 jako předwotćišć wozjewi1 a kotryž tehdom najwjace kedźbliwosće wuwabi, móžemy w ramikach "kulturnopolitiskich postajenjow ,,Bitterfeldskeho puća čitać: Na V. (Rozhlad 1998)
Zakoniće sćěhowaše zawjazanje do serbskeho młodźinskeho hibanja, do brigadowanja a wučerske wukubłanje w Radworju. (Rozhlad 1996)
Južnosłowjanska za nas młódšich w nowišich stawiznach zdobom z nami Lužiski Serbami na potajnostne wašnje zwjazany kraj, wšako smědźeše so wo brigadowanju serbskeje młodźiny kónc 40tych lět hakle zaso we 80tych lětach zjawnje rěčeć. (Rozhlad 1996)
Jan Bělk: Bjezdwěla běše intensita a wuměłski nawod kulturneho brigadowanja na SRWŠ wažny zakład za naju muziski zapal hač do dźensnišeho. (Rozhlad 1996)
Njeje serbska młodźina była inspirowana wot ducha postupneho młodźinskeho hibanja w słowjanskich krajach, z marow stawacemu serbstwu witalne droždźe dawajo z dźělowym a tež kulturnym brigadowanjom (Rozhlad 1991)
W tutym času brigadowaše serbska młodźina při natwarje noweho Serbskeho domu. (Rozhlad 1990)
To tajke čiłe brigadowanje na tymle blaku kaž něhdy, hdyž serbska młodźina twarješe z rozpadankow nowu wjes Koslow. (Wornar)
Hromadźe z nami pak chodźachu młodźi Serbja na brigadowanje do lěsow we wokolinje Libereca małe štomiki sadźeć, wobdźělichu so na sportowych wubědźowanjach. (Rozhlad 1995)
Dokumentaj z juhosło- wjanskeho brigadowanja Jana Nalija 14. (Rozhlad 1994)
Dobre tradicije kulturneho brigadowanja přez wjace hač pjećdźesać lět so z tym słyšomnje a tež widźomnje na wozbožliwe wašnje dale wjedu. (Rozhlad 2001)
Hraješe dźiwadło, čłon rejwanskeje skupiny, brigadowaše na twarnišću Serbskeho domu, čłon serbskeje brigady w Juhosłowjanskej. (Rozhlad 1997)
Kaž su nam Zejlerjowe spěwy pomhali přežiwić čas fašizma, dokelž su so najebać tajnych a zjawnych zakazow spěwali a byli w našich ródnych domach žiwe, tak kaž je zakćěła po wójnje serbska młodźinska mysl, natwar, spěw a brigadowanje, tak kaž su so w nimale bjezwuhladnej chwili kubłali w Chrósće a Radworju młodostni na serbskich wučerjow, tak smy sej tež we wonych swojich młodych lětach w hospodliwej Čěskej Lipje a Warnoćicach přiswojili a nazběrali narodny duch a duch bratrowstwa. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]