definować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

definować

definować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. definuju definujemoj definujemy
2. definuješ definujetej (-taj) definujeće
3. definuje definujetej definuja (definuju)
aspekt ip
transgresiw definujo, definujcy, definowawši
prezensowy particip definowacy
preteritowy particip definowany
ł-forma definował, definowała, definowało,
dual: definowałoj, plural: definowali (definowałe)
werbalny substantiw definowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. definowach definowachmoj definowachmy
2. definowaše definowaštej definowašće
3. definowaše definowaštej definowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. definujmoj definujmy
2. definuj definujtej (-taj) definujće
3. definuj, njech definuje definujtej (-taj) njech definuja (definuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: de-fi-no-wać

Wurjekowanje

IPA: definou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne definowaše je 2x dokładźene, definowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Na posedźenju bu nadawk před mjeta definowany >>Wona ludowěda) analyzuje sposrědkowanje (jeho přičiny a z nim zwisowace procesy) kulturelnych hódnotow w objektiwacijach a subjektiwacijach. (Rozhlad 1993)
Za nas móhła narodna identita snano definowana być jako suma emocionalnych a intelektualnych citkow, kiž někoho runje z tym - serbskim - ludom wjazaja. (Rozhlad 1993)
Rozmyslujo wo pólskej literaturje do lěta 1939 dóńdźe Gombrowicz - kónc l955 - k nahladej, zo bywaja pólscy awtorojo runje ze swojej njedospołnosću definowani, zo njejsu hišće tak >>wuformowane<< a wukristalizowani<< kaž druzy europscy spisowaćeljo. (Rozhlad 1993)
K definowanju powšitkowneje situacije serbskeho naroda pytaše so husto w literarnych přirunanjach, mjez nimi drje su najbóle přitrjechjace: "samotna kupa w howrjacym morju '(Jakub Bart-Ćišinski) před sto lětami a "škruta lodu, kiž taje (Dietrich 'Scholze) z poslednich dnjow. (Rozhlad 1993)
Přičina dwojakeho stejišća stronskeho wjednistwa SED njeda so hišće jasnje definować, ale z dotalnych dopóznaćow da so zwěsćić, zo je sebi SED z tym wuske wjazanje Domowiny na stronu kupiła. (Rozhlad 1993)
Wašnje, kak so kultura definuje, postaja do dalokeje měry, što a kak so přepytuje. (Rozhlad 1993)
Prepozicije definuja powšitkowne poćahi w rumje: nad - zaměstnjenje horjeka, pod - deleka, pola - w bliskosći atd. (Rozhlad 1993)
Štož nastupa zrěčenje, kotrež by definowało naš poćah k Serbam, tak je to wěc ministerstwa wonkownych naležnosćow. (Rozhlad 1992)
Minority na podwjacorje maju mjenjej pšawow, za to su te pak jasnje definowane. (Rozhlad 1992)
Wopřijeće narodnostna skupina (ludowa skupina) je jednozmyslnje definowane. (Rozhlad 1992)
Za swoju Mału wótčinu wobhladujemy region, kiž definujemy jako Nadwislańsku Pomorsku (Pomorze Nadwislańskie). (Rozhlad 1992)
Zastupištaj do koridora, a na njeju zawě něšto njepřijomne, njedefinujomne, něšto twjerde a rězace, někajka kula smjerda. (Młynkowa)
Na druhim boku zhubi so do bróžnjow a njedefinujomnych čornych murjow a twarjenjow bjez woknow, do mnohosće zabłudźawych třěchow a róžkow. (Młynkowa)
Kak byšće Wy ju na zakładźe swojich nazhonjenjow definował abo widźał? (Rozhlad 1998)
Kak byšće Wy nadawk instituta definował? (Rozhlad 1998)
Strach ,,tołsteje w nowej wersiji so "mjenujcy wjace njepoćahuje na ,,chorosć anonymneje lubosće, z 'kotrejž by so pola wot njeje mało waženeho Rolanda natyknyć móhła, ale wón je nětko definowany jako ,,strach před jeho smjerću a ß před žiwjenjom bjez jeho wopytow (53). (Rozhlad 1998)
Gaž něchten wotdalej do Dolneje Łužyce dojěźo a tudy ze słowoma wendisch a sorbisch konfrontowany jo, tak won jej nejskerjej tak rozmějo, ako stej definowanej w reprezentatiwnych nimskich encyklopedijach a słownikach. (Rozhlad 1998)
Njepřeju ß jenož zwjeršnu wuměnu stejnišćow, w zmysle što "je a što zamóže dźiwadło dźensa, definowanja 'ludoweho dźiwadła, ludoweho wuměłstwa, profesionalnosć a srěnjosće, ale přeju sej z praksu zwjazane rozestajenje ze swójskimi dźiwadłowymi stawiznami. (Rozhlad 1998)
Hačrunjež wona jasnje definowane temy za Serbow přetworja, zanjese stilistisce rokoćacy duch do serbskeje wuměłstwoweje sceny, dokelž so jeje wuměłski přistup wot spočatka wšěch folkloristiscepopularnych tendencow wzdawa. (Rozhlad 1998)
Rěčeć wo něčim - z toho wuchadźa diskursowa analyza - twori najprjedy woprawdźitosć, definuje wěc samu, formuluje problemy a rozrisanja. (Rozhlad 1998)
Hižo 1983 Dyrlich swoje rozpominanje Basnik Jurij "Chěžka definuje lěta 1937 fašizm napisał, nětko skići z "Fantaziju Jurja Chěžki (s. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]