poćahować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

poćahować

poćahować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. poćahuju poćahujemoj poćahujemy
2. poćahuješ poćahujetej (-taj) poćahujeće
3. poćahuje poćahujetej poćahuja (poćahuju)
aspekt ip
transgresiw poćahujo, poćahujcy, poćahowawši
prezensowy particip poćahowacy
preteritowy particip poćahowany
ł-forma poćahował, poćahowała, poćahowało,
dual: poćahowałoj, plural: poćahowali (poćahowałe)
werbalny substantiw poćahowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. poćahowach poćahowachmoj poćahowachmy
2. poćahowaše poćahowaštej poćahowašće
3. poćahowaše poćahowaštej poćahowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. poćahujmoj poćahujmy
2. poćahuj poćahujtej (-taj) poćahujće
3. poćahuj, njech poćahuje poćahujtej (-taj) njech poćahuja (poćahuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-ća-ho-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔʧahou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne poćahowaše je 20x dokładźene, poćahowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] poćahnyć; poćahać; pokryć; pokrywać; wukłasć; wukładować; wobćahnyć; wobćahować; napjeć; napinyć; napinać; naćahnyć; naćahać

Přikłady:

[1] Tež na krajinu Zagost so wjele poćahować njetrjebamy, hdyž wo Hornjej Łužicy powšitkownje rěčimy, dokelž tón kraj stoješe, štož cyrkwinske naležnosće nastupa, pod Pražskim biskopstwom. (Katolski Posoł 1915)
Po wukazu hamtskoho hejtmanstwa w Kamjencu su wšitke postajenja a předpisma, kiž so na tute chorosće poćahowachu, w naspomnjenych dworach z 28. (Katolski Posoł 1915)
Na to so poćahowaca lisćina (němski "Grenzberichtigungsurkunde"), kotruž znajemy, je najskerje z lěta 1241 a ma za Serbow wulku wažnosć, dokelž we njej so nam jara wjele mjenow serbskich horow, rěkow, wsow k prěnjomu razej mjenuje (hl. (Katolski Posoł 1915)
Hdyž so wěcy w najnowšim času podate wšě wozjewjeć njesmědźa, poskićamy tu wobraz, so poćahowacy bóle na kraj a joho napohlad. (Katolski Posoł 1915)
Gräfe z Budyšina rěčeše wo "časej přiměrjenych ratarskich prašenjach" z poćahowanjom wosebje na nětčiše wójnske wobstojnosće a wójnske zarjadowanja: w Ebersdorfje, Lejnje, Wostrowcu, Budyšinje, Hnašecach, Wjelećinje, Lubiju, Hornim Wujezdźe, Huscy, Porchowje, Žitawje, Njeswačidle, Barće, Taubenheimje, Bertsdorfje, Kottmarsdorfje, Rakecach, Bjarnaćicach, Hućinje, Deln. (Katolski Posoł 1915)
Ratarske wokrjesy bychu drje so z połnym prawom hóršiłe, by-li so tomu, kotryž je běrny sam plahował, z poćahowanjom na tajkich dźěłaćerjow, mjenje k přetrjebanju předpisało. (Katolski Posoł 1915)
Z poćahowanjom na Boha drje je mało. (Katolski Posoł 1915)
Cyle křiwe nahlady so tu wuwiwaja wo kulturje z poćahowanjom na katolstwo; po nahladach spisaćela Goyan dyrbiš nazhonić, zo w Němskej z cyła wo kulturje ani rěče njeje. (Katolski Posoł 1915)
Dumje předpołoža so zakonje k dospołnomu přewjedźenju wójny a to jenož na wójnu so poćahowace zakonje. (Katolski Posoł 1915)
štóž w rjemjeslniskim předawanju za wěcy wšědneje potrěbnosće bjeze wšoho poćahowanja wysoke płaćizny žada, přijima abo sebi slubić dawa; 2. (Katolski Posoł 1915)
Hrajerka při měsćanskim dźiwadle w Lü knježna Helga Bally přednošowaše krótše a dlějše pěsnički chutnoho a wjesołoho wobsaha, runje tak tež knjez leutnant Recke, kotrohož tučasne přednoški so bóle na wojerske wěcy poćahowachu. (Katolski Posoł 1915)
Na kóždy pad pak so při tajkim wobchodźe wobhladniwosć poruča, dokelž jeli so tu płaćizny žadaja a dawaja, kotrež su z poćahowanjom na wične płaćizny přewysoke a přewulki dobytk poskićeja, móže so tu krute zakročenjo wyšnosćow wočakować. (Katolski Posoł 1915)
So poćahujo na předstojace wozjewjenjo, prošu jara česćene knježstwa, mje we mojim powjetšenym wobchodźe dobroćiwje podpjerać a ja rukuju tež při reellnych płaćiznach. (Katolski Posoł 1915)
Prašenja, kotrež so na wojerske pakety słanjo poćahuja, maja so tam stać. (Katolski Posoł 1915)
Namjety poćahuja so na mórske miny, na podmórniki a na łódźniske chorhoje a wotznamja. (Katolski Posoł 1915)
Woprawdźe su powěsće jara přehnate a poćahuja so na małe lokalne postupy, kotrež powšitkowne wójnske wobstojnosće njepřeměnja. (Katolski Posoł 1915)
Joho starosć pak so poćahuje bóle hišće na spomoženjo dušow, kotrež su drohotniše dyžli ćěła. (Katolski Posoł 1915)
To poćahuje so na wobdźělenjo zrěčenja abo zwjazka, kotryž ma zaměr wuwjedźenja tamnych mjenowanych skutkow. (Katolski Posoł 1915)
Na wukrajny skót so wone njepoćahuje abo za tón to njepłaći. (Katolski Posoł 1915)
Na samsny podawk poćahuje drje so powěsć z Kalmara, zo bu póndźelu popołdnju hamburgski parnik "Nicom edia" na južnym kóncu Oelanda podnurjeny. (Katolski Posoł 1915)
Přispomnjenja k jednotliwym basnjam su takle rjadowane: Ličby na kromje woznamjenjeja čisła stronow a ličby w róžkatymaj spinkomaj linki, na kotrež so přispomnjenja poćahuja. (Zejler)


Přełožki[wobdźěłać]