dominować

z Wikisłownika

dominować

dominować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. dominuju dominujemoj dominujemy
2. dominuješ dominujetej (-taj) dominujeće
3. dominuje dominujetej dominuja (dominuju)
aspekt ip
transgresiw dominujo, dominujcy, dominowawši
prezensowy particip dominowacy
preteritowy particip dominowany
ł-forma dominował, dominowała, dominowało,
dual: dominowałoj, plural: dominowali (dominowałe)
werbalny substantiw dominowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. dominowach dominowachmoj dominowachmy
2. dominowaše dominowaštej dominowašće
3. dominowaše dominowaštej dominowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. dominujmoj dominujmy
2. dominuj dominujtej (-taj) dominujće
3. dominuj, njech dominuje dominujtej (-taj) njech dominuja (dominuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: do-mi-no-wać

Wurjekowanje

IPA: dominou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne dominowaše je 12x dokładźene, dominowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] přewažować; přewažić; přewahować; měć přewahu

Přikłady:

[1] Sama nuza a sama chudoba nimatej čłowjeka do 292 formulowana sentenca (promytion) abo na kóncu přidate wujasnjowanje (epimytion) słušatej k dominowacym srědkam w Zejlerjowych fabulach. (Zejler)
Za čas Weimarskeje republiki kaž tež w lětach fašistiskeje namocy stej 6 wojerske towarstwo a wohnjowa wobora we wsy dominowacu rólu hrałoj. (Rozhlad 1993)
Ptačokwasny program ,93 Hdyž je w poskićenju k ptačemu kwasejźapustej přez Serbski ludowy ansambl w minjenych lětach dale bóle folklora dominowała a tónle charakter wobsaha loni z >>přezcyłnym<< wobsadźenjom programa z cyle wotpowědnymi čisłami móhłrjec swój wjeršk abo swoju nižinu - po tym kaž na to hladaš - docpěł, připowědźa so z razom lětušeho >>menija<< wočiwidnje wobrot dotalneho jednosměrneho trenda. (Rozhlad 1993)
Hdyž dominowaše po prěnjej swětowej wójnje ideja, mjeńšinowe prawa wobhladować jako skupinske, kolektiwne prawa, kiž maja so za cyły kolektiw zawěsćić, redukowaše so to po druhej swětowej wójnje na indiwidualne čłowjeske prawa. (Rozhlad 1993)
Tola we tym času dominowachu we wulkopólsko-pomorskej towaršnosći, wosebje mjez elitu, nacionalistiske nahlady a z tym tež njetoleranca napřećo programam a hibanjam młodokašubskeho razu, mějo za to, zo móhli zesłabić mocy solidarizma w pólskej towaršnosći. (Rozhlad 1993)
Tónle směr kašubskeho hibanja hižo do nastaća Regionalneho zjednoćenstwa Kašubow a nastaća >>Zrzesze<< dominował. (Rozhlad 1993)
Kopjachu so nadawkowe twórby, hdźež dominowachu maćizny kaž industrializacija serbskeje hole, před - stajenje serbskich burow a dźěłaćerjow abo serbskich stawiznow z předewšěm rewolucionarnym wobsahom. (Rozhlad 1993)
Hudźbnje dominuja w dźěćacych spěwach Nawki štučkowy natwar, jednora struktura a monofoniske sadźby. (Rozhlad 1993)
Při tym leži to dobro za nas w tym, zo serbske wuměłstwo na tymle teritoriju skerje dominuje. (Rozhlad 1993)
Ličba 13 ma w twórbje dominowacy wobsahowy woznam: 10 kóčkow honi z pincy 3 myški, 3 wrobliki a 10 sowow žiwori pod třěchu a skónčnje bydla tam w domje tež hišće 3 přećelni ludźo a 10 dźěći. (Rozhlad 1992)
Do schwalenja Serbskeho zakonja 1948 dźě njemějachmy serbsku šulu, a w cyrkwi stary kruty łaćonski porjad dominowacy. (Rozhlad 1992)
Přiroda běše Gartenej z hłownym žórłom mspiracijow, realne, tučasne žiwjenje sta so z dominowacym předmjetom dźělow. (Rozhlad 1992)
Za wobydlerjow wjele wjeskow wulkeje wosady běchu a su Bukecy centrum, tajka wična wjes, w kotrejž hižo lětdźesatki burja wjace njedominuja. (Rozhlad 1992)
To se wot samogo rozmějo, až jo domowniska tematika dominujuca. (Rozhlad 1992)
Rěčna situacija w Serbach je wot dlěšeho časa charakterizowana přez přiběracu němskoserbsku dwurěčnosć, při čimž wobknježenje němskeje rěče, wosebje w młodej generaciji, přeco bóle nad serbskorěčnej kompetencu dominuje. (Rozhlad 1992)
W politiskim zjawnym žiwjenju dominuje rěč wjetšiny. (Rozhlad 1992)
Dokelž w telewiziji, rozhlosu a nowinach hollandska rěč sylnje dominuje, je šulske kubłanje za zapadnych Frizow enormnje wažne. (Rozhlad 1992)
Ze smjerću Kocora so pozhubjowase jeho dominowaca róla. (Rozhlad 1999)
Na tute wašnje wobkrući so doskónčnje proces sekularizacije wukubłanja serbskeho intelektualneho dorosta, tak zo njedominowachu w serbskim narodnym žiwjenju hižo studowacy teologije, ale ći swětnych wědomosćow. (Rozhlad 1999)
Dokelž přeco znamješko FIR (Federation Internationale de R\ na rewersu swojeje kapy nošeše, přispomnich, zo smój tola poprawom towaršej, jenož zo wón do tamneje wot lěwicarjow dominowaneje organizacije antifašistiskich spjećowarjow, kotruž běchu 1951 we Wienje załožili, słušeše. (Rozhlad 1999)
Serbske wuměłstwo dołho přesylnje na tradicionelne widy wjazane a přez dominowacu wuměłsku awtoritu Měrćina Nowaka-Njechorńskeho z jeho folkloristisce wusměrjenymi mustrami tworjenja wažnje postajene. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]