iniciěrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

iniciěrować

iniciěrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. iniciěruju iniciěrujemoj iniciěrujemy
2. iniciěruješ iniciěrujetej (-taj) iniciěrujeće
3. iniciěruje iniciěrujetej iniciěruja (iniciěruju)
aspekt ip
transgresiw iniciěrujo, iniciěrujcy, iniciěrowawši
prezensowy particip iniciěrowacy
preteritowy particip iniciěrowany
ł-forma iniciěrował, iniciěrowała, iniciěrowało,
dual: iniciěrowałoj, plural: iniciěrowali (iniciěrowałe)
werbalny substantiw iniciěrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. iniciěrowach iniciěrowachmoj iniciěrowachmy
2. iniciěrowaše iniciěrowaštej iniciěrowašće
3. iniciěrowaše iniciěrowaštej iniciěrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. iniciěrujmoj iniciěrujmy
2. iniciěruj iniciěrujtej (-taj) iniciěrujće
3. iniciěruj, njech iniciěruje iniciěrujtej (-taj) njech iniciěruja (iniciěruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: i-ni-ci-ě-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: iniʦi'iʀɔu̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne iniciěrowaše je 3x dokładźene, iniciěrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Towarstwo wobzamkny někotre ćežišća swojeho skutkowanja: Wone chce sorabistam dać móžnosć za předstajenje jich wědomostnych rezultatow, chce iniciěrować sorabistiske slědźenja, nawjazać kontakty ze sorabistami wšelakich krajow a popularizować wědu wo serbskim ludźe w regionje. (Rozhlad 1993)
Nagel iniciěrował. (Rozhlad 1993)
Snano móhło wjednistwo Serbskeje redakcije, hdyž je nětk čim bóle z MDR zwjazana, tajke něšto iniciěrować? (Rozhlad 1993)
Tak paralelnje njewuwostanje, zo iniciěruje runje lyrikar, kiž je rěči ,,najbliši<<, rěčne hranicy wotewrjacy proces literarneje dwurěčnosće. (Rozhlad 1993)
Na cyłodnjowskim zarjadowanju, kotrež iniciěrował zajimc za SłowjanowSerbow a nawoda kubłanišća w Bleckede, Ernst Tipke, poskići před połsta wobdźělnikami ze wšěch worštow stawiznar dr. (Rozhlad 1992)
Zwjazk narodnych mjeńšin iniciěrowaše fundowane publicistiske dźěło w zajimje narodnych mjeńšin Němskeje w swojim časopisu "Kulturwehr". (Rozhlad 1999)
Za nuznje trěbne powyšenje prestiža serbskeje rěče njech so iniciěruje a wuwije hibanje pod hesłom "Serbja listuja ze zarjadami, zarjadnistwami a zarjadnišćemi serbsce! (Rozhlad 1999)
Jelizo bychmy měli w tutym zwisku za ß diskusiju k nowemu ,,Serbskemu zakonjej, iniciěrowanu na 'na kóncu lěta 1997 přez redakciju Serbskich Nowin, njeje situacija runje róžojta. (Rozhlad 1998)
Kasper Zwjazk serbskich wuměłcow wobsteji Rodźił je so wón dołho, z lěća sem, hdyž je Koło serbskich tworjacych wuměłcow wěc iniciěrowało a hdyž je so potom w tamnych kołach wo tym wuradźowalo, wot srjedź decembra z. (Rozhlad 1991)
Spočatk decembra 1989 iniciěrowaše SNZ "Serbske kulojte blido", na kotrymž so po delegaturnym principje najwažniše serbske zjednoćenstwa wobdźělichu (Domowinska centrala, štyri hłowne župy, ZCM, SNZ, Serbska superintendentura, medije). (Rozhlad 1991)
Wuprawu NSLDź do zapadnych stron kraja iniciěrowała kaž tež sponsorowała Statna lotototo GmbH, kotraž chce dźiwadłu w Budyšinje tež w přichodźe financielnje pod pažu přimać. (Rozhlad 1991)
W meji 1947 připraji wona na přikład pospytej k wobnowjenju "Societas Slavia Budissinensis", iniciěrowanemu přez M. (Rozhlad 1991)
Ze spomnjenkow wobdźělnikow wuchadźa, zo schadźowanki awtorow Łužicy pohonjowachu do literarneho tworjenja, do wzajomneho dorěčenja, do pozbudźowanja w serbskim kulturnym žiwjenju, do iniciěrowanja nowych skutkow. (Rozhlad 1990)
Abo Polak Parczewski iniciěrowaše nastaće dolnoserbskeje Masicy Serbskeje. (Rozhlad 1990)
Serbja běchu so do Drježdźan podali w štyrjoch busach, kotrež Stanisław Ryćer za serbskich wobdźělnikow iniciěrował a kotrež Dźěłarnistwo kubłanje a wědomosć jako zarjadowar darmotnje demonstrowacym přewostajiło. (Rozhlad 2000)
Won běšo k prědnemu iniciěrował zaběranje cłonkow filologiskeje wotźělby z gornoserbskeju rěcu. (Rozhlad 2000)
Skedźbni so tež na to, zo měła Maćica iniciěrować pokročowanje dokumentacije wo serbskim šulstwje w Čěskej. (Rozhlad 2000)
Hodźiny trajace napjate a intensiwne tydźenske posedźenja iniciatiwneje skupiny na Nutřkownej Lawskej 6 a Narodne zhromadźizny bjez kóždehožkuli aparata běchu iniciěrowali: - pluralistisku Domowinu jako třěšny zwjazk serbskich towarstwow a župow - zakonske prawa Serbow na wšěch runinach - Memorandum jako wuchadźišćo za artikl 35, protokolowa noticka 14, Zjednoćenskeho zrěčenja Němskeje - wutworjenje serbskeje pěstowarnje a rjadownje w směrje A za Delnju Łužicu, a to přez dźěłowu skupinu šulstwo hižo 1989 - dopóznaće, zo su naležnosće Serbow nadstronske naležnosće, zo ma narodne dźěło być bjez ideologije. (Rozhlad 2000)
Na polu ekonomiki: Euroregion měł wzajomnje wunošny "joint venturing" staćanow třoch statow stimulować spytać přez poskićowanje podpěry a poradźowanja prawiznikow, specializowanych na zakonje, nastupace hospodarstwo wobdźělenych statow, abo přez iniciěrowanje zetkanjow předewzaćelow wěstych abo přiwuznych wikowanskich wobłukow a rjemjesłow (pjekarstwo. (Rozhlad 2000)
Prěnju samostatnu serbsku demonstraciju za zdźerženje wšěch serbskich šulow je SŠT w januaru 2000 w Budyšinje iniciěrowało. (Rozhlad 2001)
Sćelakej ORB a wosebje knjeni Hannelorje Steer jako patronatce słuša wulki dźak za iniciěrowanje tohole swojorazneho wubědźowanja. (Rozhlad 2001)


Přełožki[wobdźěłać]