inspirować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

inspirować

inspirować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. inspiruju inspirujemoj inspirujemy
2. inspiruješ inspirujetej (-taj) inspirujeće
3. inspiruje inspirujetej inspiruja (inspiruju)
aspekt ip
transgresiw inspirujo, inspirujcy, inspirowawši
prezensowy particip inspirowacy
preteritowy particip inspirowany
ł-forma inspirował, inspirowała, inspirowało,
dual: inspirowałoj, plural: inspirowali (inspirowałe)
werbalny substantiw inspirowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. inspirowach inspirowachmoj inspirowachmy
2. inspirowaše inspirowaštej inspirowašće
3. inspirowaše inspirowaštej inspirowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. inspirujmoj inspirujmy
2. inspiruj inspirujtej (-taj) inspirujće
3. inspiruj, njech inspiruje inspirujtej (-taj) njech inspiruja (inspiruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: in-spi-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: inspiʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne inspirowaše je 5x dokładźene, inspirowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Słowjanska ideja inspirowaše ju k mnohim basnjam a I945 tež k tamnym >>Erfurtskim spomnješam<<, w kotrychž přiwoła dobyćerskim sowjetskim wójskam ,,Ga witajso, bratsi, k nam, cakachmy na was (Rozhlad 1993)
Stajnje mjez banalnosću a genialnosću lawěrujo, inspirowany wot psychoanalyzy Freuda a eksistencializma Sartreho, namołwješe spisowaćel swojich krajanow, zo bychu so přiznali k swojemu >>pólskemu horbej<<, so pasli kulturneho dohonjowanja za zapadom, za Europu<<, zo njebychu so znajmjenša na cuzych mustrach a měritkach orientowali, ale swójske kajkosće akcentowali. (Rozhlad 1993)
Maćij Hilža Bjeńšowa, Marja Brězanowa, Inga Bulankowa, Monika Cyžec, kotruž swjedźeń k njeznaće čiłemu wustupej inspirowaše, a Hańža Henčlowa, ze Złyčina Elke Nagel, z Katowic Bolesław Lubosz, z Brna Josef Such a z Lwowa Wolodimir Lučuk. (Rozhlad 1992)
Młódši kolegojo pak sej Lorenca "waža, jeho program je mnohich ,,ze sceny inspirował. (Rozhlad 1992)
Nadawk KašubskoPomorskeho Zjednoćenstwa je, inspirować dźěła nad tajkim programom a zhromadne dźělo ze zarjadami regiona při jeho realizowanju. (Rozhlad 1992)
Wuměnjenje nazhonjenjow mjez Němcami a słowjanskej narodnej mjeńšinu powjetša móžnosće wzajomneho inspirowanja a "wobohaćenja swójskich kulturow. (Rozhlad 1992)
Programowu ideju swój čas wupjekł něhdyši dołholětny dramaturg SLA Jan Domaška, inspirowany wot rjaneho našeho přisłowa "Kermušna pěc - wonjata wěc". (Rozhlad 1999)
Scyła so zdawa, jako by poezija Chilčanki šwarnu akciju na tutej tak mócnje inspirowanej ",,Kóždy na swojim polu (Rozhlad 1998)
K dalšim wuspěcham basnika ß mjez druhim zběrce basni Ksiega ubogich "dźowku Beatu Obertyńsku, hdyž přidamy hišće wojersku 'poeziju Artura Oppmana - potom móžemy bjez přehnawanja zwěsćić, zo skoncentrowa neoromantika w sebi tworićelsku energiju a inspirowacu móc, z kotrejuž so Pólska skoro přez cyły 20. (Rozhlad 1998)
Kak sylnje su na nich skutkowali Chěžkowe napisane słowa, hdyž jich předstajenje inspirowaše k eksploziwnym gestarn a zwukam. (Rozhlad 1998)
Predpokład kóždeje inowatiwneje lyriki by dokładne wobkedźbowanje było, kotrež móže basnika inspirować. (Rozhlad 1998)
Hižo před druhej swětowej wójnu inspirowany přez nastawki J. (Rozhlad 1996)
Łužica je tež Baja inspirowała. (Rozhlad 1996)
Tute Zimmermanna w Židźinjanskich lětach doraznje inspiruja, su jemu sujet za wjacore serije wobrazow. (Rozhlad 1996)
Njeje serbska młodźina była inspirowana wot ducha postupneho młodźinskeho hibanja w słowjanskich krajach, z marow stawacemu serbstwu witalne droždźe dawajo z dźělowym a tež kulturnym brigadowanjom (Rozhlad 1991)
Přirunanje dotalneho stawa serbskeje poezije z tutej bjezdwěla kultiwěrowanišej poeziju inspirowaše Ćišinskeho k małemu, tola jara wuznamnemu ekskursej do poetiki -- słow čko k zbud ź enju (i883). (Ćišinski)
Skónčnje měješe w atmosferje wuswobodźenja a skrućenja patriotiskeho nastajenja na Serbow wliw wurazne prócowanje čěskich narodowcow a wosebje intensiwne angažowanje Adolfa Černeho, při pozitiwnym inspirowanju runje nastateho knježerstwa Českosłowakskeje republiki. (Rozhlad 1995)
Wón je před połdra lětdźesatkom inspirował mjeztym tradicionelne Swjedźenje serbskeje poezije, dokelž wědźeše, zo dyrbi serbski pisacy so tež wo to starać, zo by jeho słowo do ludu přišło. (Rozhlad 1994)
Dalša wědomostna akcija, kotruž je naše Koło inspirowało, je přihotowanje Hornjoserbsko- pólskeho a pólsko-hornjo- serbskeho słownika na zakładźe "rozšěrjeneho wudaća Łužycko- 'Serbsko-Pólski Słowniczek "Kieszonkowy (1965) magistra 'Antona Nawki. (Rozhlad 1994)
W Praze inspirowaše jeho skerje čěski patriotiski duch. (Rozhlad 2000)
Ewje Siatkowskej wutrobnje za to podźakować, zoje mnje k pisanju tutoho artikla inspirowala. (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]