izolować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

izolować

izolować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. izoluju izolujemoj izolujemy
2. izoluješ izolujetej (-taj) izolujeće
3. izoluje izolujetej izoluja (izoluju)
aspekt ip
transgresiw izolujo, izolujcy, izolowawši
prezensowy particip izolowacy
preteritowy particip izolowany
ł-forma izolował, izolowała, izolowało,
dual: izolowałoj, plural: izolowali (izolowałe)
werbalny substantiw izolowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. izolowach izolowachmoj izolowachmy
2. izolowaše izolowaštej izolowašće
3. izolowaše izolowaštej izolowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. izolujmoj izolujmy
2. izoluj izolujtej (-taj) izolujće
3. izoluj, njech izoluje izolujtej (-taj) njech izoluja (izoluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: i-zo-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: izɔlou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne izolowaše je 0x dokładźene, izolowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wotzamknyć; wotzamkować; wotdźělić; wotdźěleć; wotdźělować; dźělić; wumjezować

Přikłady:

[1] Wón tam steješe kaž profet ze stareho testamenta, a ja prajach, hižo wotchadźejo, čehodla dyrbjeli my šicofreniju w někajkej wbohej hłowje reparować, hdyž njebychmy chcyli Wulku błudnosć na kupu wusadnych dowjezć a izolować? (Brězan)
Jako zasadne žadanja při nowoorientaciji slědźenja stejachu: - nic jenož tradicionalnu, bursku kulturu, ale tež modernu, měšćansku kulturu přeslědźić - nic jenož izolowane fakty a předmjety přeslědźić, ale so přeco za cialnym kontekstom prašeć; 52 - podawki nic statisce, ale w jich přeměnje, t. (Rozhlad 1993)
Tajke změny struktury njesmědźa so izolowane widźeć, ale dyrbja so cyłkownje z jich wuskutkami wobhladować. (Rozhlad 1993)
Hdyž wuchadźamy z tezy, zo je kultura (a wuměłstwo) dialog, a zo wšo, štož dožiwjamy, je wuslědk refleksije zwjazanosće z towaršnosću, potom njeje žadyn indiwiduum izolowany, ale ma we sebi mnóstwo informaciJow, čerpanych z byća towaršnosće. (Rozhlad 1993)
Tuž na kóncu: Njeje móžno, we wuměłskej twórbje so izolować, ani na kóšty narodneje identity - to njeby jenož k ekonomiskemu kolapsej dowjedło, ale tež ke kultumemu. (Rozhlad 1993)
Hannoverski Wendland ćerpješe w posleddnich lětdźesatkach pod nakromnym a z tym izolowacym połoženjom při něhdyšej němsko-němskej hranicy. (Rozhlad 1993)
Z tym bu po woli němskeje knježaceje klasy izolowany a z domizny wuhnaty. (Rozhlad 1992)
Dokulaž ga mojo žywjenje njewotběžy izolowane na serbskej kupje, ksěła k tomu pšašanju něco gronis, což jano zazdasim ze serbskim nic cynis njama. (Rozhlad 1999)
Te cesto dosć wusměšowane feministiske naglědy njejsu izolowany, eksotiski ß někakich intelektualnych, njerědnych babiskow. (Rozhlad 1999)
Wot wokolnych serbskich towarstwow towarstwo poměrnje izolowane. (Rozhlad 1998)
A tute teritorije wostachu izolowane. (Rozhlad 1998)
Na rozdźěl wot konfesionelnje a po narodnej přisłušnosći ludnosće kompaktneho a izolowaneho katolskeho regiona njebě w ewangelskich wsach za serbskoněmske mandźelstwa konfesionelnych barierow. (Rozhlad 1998)
Stopjen skutkownosće wotwisuje wot informowanosće, wot swětawotewrjenosće abo izolowanosće, wot sebjewědomja a krućenosće identity wotpowědneho luda. (Rozhlad 1996)
Tajke změny strukturow njemóža so izolowane wobhladować, ale dyrja so w swojich wuskutkach cyłkownje widźeć. (Rozhlad 1996)
Interdisciplinarne postupowanje, zhromadne wobjednanje problemow z wjacorych stron je w tajkej cyłotowaršnostnej situaciji, kotraž so na izolowanje a zběhnjenje socialneje komunikacije měri, jenička šansa. (Rozhlad 1996)
Móžna interpretacija móhła prosteho praktiskeho razu być: W Sakskej, hdźež wjele serbskich fararjow a wosadow potrjechenych, strach zbudźenja njeměra wjetši hač w padźe izolowaneho jednotliwca Šwjele. (Rozhlad 1996)
Hdyž pak bu jich ze spočatkom wójny wjac a wjac, buchu wšitcy do Dachaua zwoženi, tu zwoprědka do wšelakich blokow stykani, z časami samo awtomatisce do chłostanskeje kompanije zarjadowani, wot lěta 1940 pak do wosebitych blokow zaměstnjeni a kruće izolowani, tak zo pater Johann Maria Lenz tute bloki za wosebitym grotom ,,najwjetši klóšter swěta`` mjenuje, a najnowša němska kniha wo Dachauje ,,Die Frommen in der Hö mjenuje ličbu 2 800 za 67 duchownych, kotřiž su w běhu poslednich pjeć lět hitlerskeje doby w tutym ,,klóštrje`` přebywali. (Kubašec)
Je tu wjele duchownych, ale su izolowani. (Kubašec)
Prěni raz dyrbješe bolostnje nazhonić, kak spyta byrgarska towaršnosć humanistiskeho wuměłca wot jeho luda izolować, kak wona so prócowaše, wuměłca ludej wotcuzbnjeć 89 [i9] talisman předmjet, kiž pjeća tomu zbožo přinoša, kotryž jón ma [2i] mana po bibliji cyroba, Židam wot Jehowy na puć zesłana, hdyž po wućahu z Egyptowskeje pod nawodom Mójzesa přez pusćinu ćehnjechu 268 balada w romaniskich krajach wot něhdźe i2. (Ćišinski)
Hdyž přidružeja so ryćerjo po swjedźenskim wubědźowanju Miliduchej a Wjelesławej a Brónmila dale bóle izoluja, wubuchnje dramatiski bój mjez nanom a synom. (Ćišinski)
Sym nimale izolowany. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]