nazwučować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

nazwučować

nazwučować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. nazwučuju nazwučujemoj nazwučujemy
2. nazwučuješ nazwučujetej (-taj) nazwučujeće
3. nazwučuje nazwučujetej (-taj) nazwučuja (nazwučuju)


aspekt p/ip
transgresiw nazwučujo, nazwučujcy, nazwučowawši
prezensowy particip nazwučowacy
preteritowy particip nazwučowany
ł-forma nazwučował, nazwučowała, nazwučowało,
dual: nazwučowałoj, plural: nazwučowali (nazwučowałe)
werbalny substantiw nazwučowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. nazwučowach nazwučowachmoj nazwučowachmy
2. nazwučowa(še) nazwučowaštej nazwučowašće
3. nazwučowa(še) nazwučowaštej nazwučowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- nazwučujmoj nazwučujmy
2. nazwučuj nazwučujtej (-taj) nazwučujće
3. nazwučuj, njech nazwučuje nazwučujtej (-taj) njech nazwučuja (nazwučuju)Ortografija

Dźělenje słowow: na-zwu-čo-wać

Wurjekowanje

IPA: nazu̯uʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne nazwučowaše je 2x dokładźene, nazwučowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Synonymy:

[1] naeksercěrować; nastudować

Přikłady:

[1] To so , zo swoju mejsku ariju tohodla nazwučować njemóžeše a tež na mejskim swjedźenju njewustupi (Njechorński)
Napoł uniformowani wobornicy, zabywši na wšě nazwučowane eksaktnosće a prawidła, nastajichu pódla hrjebje motor, přizamknychu hadźicy a čakachu njesćerpnje na prěnje zynki rozbuchowaceho bencina. (Koch)
Woni běchu wobšěrny program nazwučowali. (Rozhlad 1993)
Wjeloweje hry >>Paliwaka<< na Kopšinje powučeni, zakazachu nacije tónle spěw, kotryž běštej >>Meja<< a >>Lipa<< nazwučowałoj. (Rozhlad 1993)
Pod dirigentstwom wučerja a kantora Jana Lajnerta je w serbskim chórje >>Zahrodka<< sobu spěwał a kóžde lěto nazwučowachu tež lajsku hru. (Rozhlad 1993)
Lajskej dźiwadłowej skupinje ŠunowKonjecy a Chrósćicy běštej hru wot oktobra lońšeho lěta pod nawodom Hanki Mikanoweje nazwučowałoj. (Rozhlad 1993)
W dźěłowych skupinach předstajichu šulerjo delnjeho schodźenka najmłódši 7 lět stary) kaž tež gymnaziasća swój nazwučowany spěwny program kaž tež hudzbne kruchi na wšelkich instrumentach. (Rozhlad 1993)
Šěroke je polo jeje skutkowanja w zašłych lětach: nazwučowarka za solistow - solorepetitorka - w Serbskim ludowym ansamblu, pozdźišo w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle, přewodźerka spěwarjow, pianistka při komornym wobsadźenju, w sinfoniskim orchestrje, při operach a wosebje, solopianistka při swójskich "koncertach. (Rozhlad 1993)
Operu "Tobias Hawk', na přikład je ze 'solistami nazwučowała, ma korrepeticiju hraje w orchestrje pianowy part. (Rozhlad 1993)
Magdaleny Kemlein dosć derje nazwučowali, tola předewšěm na premjernymwječoru běchu bohužel chětro njedisponowani. (Rozhlad 1993)
Pod nawodom Mikławša Šandy nazwučowachu prěnje dźiwadłowe hry. (Rozhlad 1993)
Tehdy njebě sej nichtó 'myslił, zo so tola hišće hodźi, tak skutkownje delnjoserbske cyrkwinske žiwjenje zwožiwjeć - zo budu po lětdźesatki dołhej přestawce zaso poměrnje prawidłowrje delnjoserbske kemše (wokomiknje 7 króć wob lěto), zo budźe so kóždu njedźelu a na swjatych dnjach w rozhłosu w delnjoserbskej rěči prědować, zo budźe so zaso prawidłownje nabožinske łopjenko za Delnich Serbow ćišćeć, zo wuńdźetej "ćišćana Dolnoserbska liturgija,, 'a po sto lětach zaso jedne delnjoserbske prědarske, zo namakaja so zaso spěwarjo, kiž delnjoserbske kěrluše nazwučuja a spěwaja, a zo budźe tutón zajimawy zjaw samo hódny wo nim napisać diplomowe dźěło. (Rozhlad 1993)
Z lajskej dźiwadłowej skupinu nazwučowa dwě ß hrě: ,,Na wumjenku a ,,Knjez a roboćan; tež w rejwarskej 'skupinje je serbske reje nazwučował. (Rozhlad 1992)
W dalšimaj lětomaj nazwučowachu Choceńscy při skladnosći Krawcoweho wopyta serbskej dźiwadłowej hrě a někotre serbske reje po Krawcowej "hudźbje. (Rozhlad 1992)
Młodźina nazwučowa dźiwadłowu hru, nawukny serbske pěsnički a na prěnim zabawnym wječorku bu wjesna žurla nabita połna. (Rozhlad 1992)
Hrajachmy pak dale z dźěćimi hodowne hry - Marja Kubašec napisa cyły rjad nowych - a nazwučowachmy k tomu pěkne spěwne programy. (Rozhlad 1992)
Serbska wjesna młodźina nazwučowa hižo nazymu 1945 pod nawodom P. (Rozhlad 1992)
W decembru lěta 1946 so na dwaceći ludźi do Wudworja přeprosyło, z kotrymiž měješe so program nazwučować. (Rozhlad 1992)
Srjedź februara 1947 so jim zdźěli, zo pojědu z nazwučowanym programom do wukraja. (Rozhlad 1992)
Kmjeć wažny nazwučowar programa, njedósta so sobu do Cěskeje. (Rozhlad 1992)
Dalši wjeršk za Chrósčansku dźiwadłowu skupinu nazwučowanje hry "Marje Kubašec ,,Chodojta. (Rozhlad 1992)


Přełožki[wobdźěłać]