potłóčować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

potłóčować

potłóčować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. potłóčuju potłóčujemoj potłóčujemy
2. potłóčuješ potłóčujetej (-taj) potłóčujeće
3. potłóčuje potłóčujetej potłóčuja (potłóčuju)
aspekt ip
transgresiw potłóčujo, potłóčujcy, potłóčowawši
prezensowy particip potłóčowacy
preteritowy particip potłóčowany
ł-forma potłóčował, potłóčowała, potłóčowało,
dual: potłóčowałoj, plural: potłóčowali (potłóčowałe)
werbalny substantiw potłóčowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. potłóčowach potłóčowachmoj potłóčowachmy
2. potłóčowaše potłóčowaštej potłóčowašće
3. potłóčowaše potłóčowaštej potłóčowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. potłóčujmoj potłóčujmy
2. potłóčuj potłóčujtej (-taj) potłóčujće
3. potłóčuj, njech potłóčuje potłóčujtej (-taj) njech potłóčuja (potłóčuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-tłó-čo-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔtu̯óʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne potłóčowaše je 9x dokładźene, potłóčowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] potłóčić; tłóčić; podusyć; podušeć; podušować; potłóčeć; dusyć; poteptać

Přikłady:

[1] Njerunosć mjez ludzimi, potłóčowanje čłowjeka přez čłowjeka, haćenje swobodneho wuwića bytostnych mocow -- to běchu poměry, přećiwo kotrymž so basnik runje z tutymi fabulemi z rozsudźenosću a ze zmužitej wolu staji. (Zejler)
Jako prěni w serbskej literaturje wutwori Zejler pod historiskimi wuměnjenjemi socialnje a narodnje potłóčowaneho serbskeho luda swojoraznu jednotu mjez wuměłcom a ludom. (Zejler)
Je to swojorazna wobskóržba feudalno-absolutistiskeho potłóčowanja Serbow w historiji na zakładźe konkretneho historiskeho podawka Prusko-francoskeje wójny. (Zejler)
Předstajeny podawk ma so symbolisce za rewolucionarno-demokratiske hibanje potłóčowaneho luda zrozumić. (Zejler)
Zwjazanosć ze žiwjenskimi wuměnjenjemi dźěławeho ludu w jeho boju přećiwo socialnemu a narodnemu potłóčowanju spěchowaše we wuměłskej literaturje ludowosć a jeje wuski poměr k folklorje. (Zejler)
Kóždežkuli subjektiwne zapřijeće swěta serbskeho literarneho prócowanja kryješe so ze žadanjom za wuswobodźenjom serbskeho čłowjeka z putow feudalneho potłóčowanja a za jeho čłowjeskej dostojnosću. (Zejler)
Njech stej tu jako dopokaz mjenowanej dwaj wažnej faktoraj orientacija na bytostne prašenja socialnych zjawow w žiwjenju serbskeho ludu a ludowosć w zmysle stronitosće za potłóčowany dźěławy lud. (Zejler)
Zejlerjowe fabule měrja so hłownje na historisko-towaršnostne hibanja a změny časa doma, w serbskej realiće, a słušeja tak do arsenala brónjow serbskeho ludu w jeho boju přećiwo priwilegijam feudalnikow a powostankam potłóčowanja a wuklukowanja z časa pózdnjeho feudalizma, wone budźa a kruća sebjewědomje serbskeho burstwa, kotrež nic naposledk ze Zejlerjowych fabulow sej wuwědomja swoje prawa, směć so nastajić na puć z chudoby do žiwjenja čłowjeskeje dostojnosće. (Zejler)
Zakitowaše w njej prawa potłóčowaneje serbskeje rěče a apelowaše na narodne sebjewědomje potłóčowaneho serbskeho ludu 1794 29. (Zejler)
Wo wudaću ,,Šleskich "pěsnjow Petra Bezruča 1935 rozprawješe Budyski hamtski hejtman 'Sakskej statnej kencliji, zo pječa hižo předsłowo było ",,našćuwanje Serbow a basnje běchu prědowali ,,bój a spjećowanje "přećiwo potłóčowarjam (Rozhlad 1998)
Pozdźłšo koncipowaše swójski slědźerski projekt wo potłóčowanju serbskeje rěče w času NSdiktatury a integrowaše serbsku problematiku do wukubłanja studentow socialnych wědomosćow w Bielefeldźe. (Rozhlad 1998)
Puschmann (Bielefeld) pokazuje na historiske dimensije potłóčowanja rěčow w Europje wot 18. (Rozhlad 1998)
Oenning (Krefeld) zaběra so z potłóčowanjom porhurskich Polakow za čas třećeho rajcha. (Rozhlad 1998)
Postajenje biskopa rajcha ma pječa změrowanju słužić, we woprawdźitosći je wone bojowa naprawa za potłóčowanje biblije a "BKfararjow. (Rozhlad 1998)
Tak běše socialne potłóčowanje z etniskim diskriminowanjom domoródneje ludnosće splećene. (Rozhlad 1998)
W tutej situaciji nastupi nacionalsocializm ze swojej potłóčowanskej politiku a ze swojim statnym programom namócneje germanizacije, kotryž měrješe so 1937 na serbske zjawne a 194041 na cyrkwinske žiwjenje. (Rozhlad 1998)
Ale hižo w šuli je so to takrjec jara potłóčowało. (Rozhlad 1998)
Awtor derje skicuje, kak rady čłowjek to jemu njelube potłóčuje. (Rozhlad 1998)
Wšitcy woprawdźe Neutralni zasudźeja notu štworozjednoćeństwa z jeje njewěrnosćemi a dźiwjej požadliwosću za potłóčowanjom druhich ludow. (Katolski Posoł 1917)
Starši ludźo w Slepjanskich kónčinach tutón woznam hišće znaja, a tež wobrot ten jo ako taki stepć - to rěka ,wbohi, potłóčowany, "teptany' z tym je wobraz, na kotrehož 'zakładźe je přenjeseny woznam nastał, derje wujasnjeny - je podobny kaž pola němskeho wobrota jemanden mit Fü treten - bliši wotpowědnik w němčinje njenamakamy. (Rozhlad 1997)
Wón skedźbni na strach, zo spytaja we wosebje přiwótřenej situaciji namócneje asimilacije potłóčowane ludy swoju identitu a z tym přežiwjenje w ekstremnym padźe tež z namocu - wužiwajo prawo ludow na samopostajowanje - docpěć a zo ma tajke postupowanje přez mjezynarodne prawo škitane być. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]