publikować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

publikować

publikować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. publikuju publikujemoj publikujemy
2. publikuješ publikujetej (-taj) publikujeće
3. publikuje publikujetej publikuja (publikuju)
aspekt ip
transgresiw publikujo, publikujcy, publikowawši
prezensowy particip publikowacy
preteritowy particip publikowany
ł-forma publikował, publikowała, publikowało,
dual: publikowałoj, plural: publikowali (publikowałe)
werbalny substantiw publikowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. publikowach publikowachmoj publikowachmy
2. publikowaše publikowaštej publikowašće
3. publikowaše publikowaštej publikowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. publikujmoj publikujmy
2. publikuj publikujtej (-taj) publikujće
3. publikuj, njech publikuje publikujtej (-taj) njech publikuja (publikuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pu-bli-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: publikou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne publikowaše je 18x dokładźene, publikowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wudać; wudawać; ćišćeć dać; wozjewić; wozjewjeć

Přikłady:

[1] Zo Zejler w rukopisnych źórłach wužiwa wuraz komunizm, smě so snano w zwisku z faktom widźeć, zo skutkowanje a aktiwity Karla Marxa a Friedricha Engelsa za němske a mjezynarodne dźěłaćerske hibanje ze spisanjom >>Komunistiskeho manifesta<< (1847, prěni raz publikowany 1848) tež we łužiskej zjawnosći skedźbnosć wubudźichu (hlej tež Stawizny Serbow, zwj. (Zejler)
W lětach nacistiskeho knjejstwa běchu móžnosće za publikowanje sorabistiskich slědźenjow jara wobmjezowane. (Rozhlad 1993)
Wón organizowaše dwaj cyłopólskej sorabistiskej kolokwijej staraše so tež wo to, zo bychu so w >>Lubuskich historiskich zešiwkach<<, kotrež wón redigowaše, publikowali popularnowědomostne nastawki ze serbskej tematiku. (Rozhlad 1993)
Rěčnik gratulowaše jubilarej a wupraji přeće, zo by wón nětko wuslědki swojeho prócowanja publikował, štož dotal móžne njebě. (Rozhlad 1993)
Runje tak kaž za čas fašistiskeje okupacije tak njesmědźeše Zmeškal tež w času komunistiskeje totality publikować, poprawom hač do swojeje smjerće nic. (Rozhlad 1993)
K sławje pak přindźe jako emigrant, kiž w Parisu romany a dźiwadłowe kruchi publikowaše a při tym swoju wosobu a swoje dźěło w >>Dźeniku<< komentowaše, kotryž eksilny časopis >>Kultura<< mjez 1953 a 1969 - lětom smjerće awtora - w pokročowanjach wotćišćeše. (Rozhlad 1993)
Prěni z njeju rozeznawaše dwaj pućej k rozrisanju kašubskeho problema, kotrejž w nastawku >>Dźensniše zrozumjenje kašubskeho problema a załoženje neokašubskeje ideje<< wopisa13 a redakciji >>Gryfa<< připósła, kiž pak njebu publikowany. (Rozhlad 1993)
Zakazani awtorojo móžachu wot nětka jenož pak w swójskim nakładnistwje (samizdat) w tukraju, pak w eksilowych nakładnistwach we wukraju publikować. (Rozhlad 1993)
Wot šěsćdźesatych lět publikowaše wón - serbsce, potom němsce - basnje a powědančka, nowele, romany, dźiwadłowe hry a filmowe scenarije. (Rozhlad 1993)
Chcu wo tym w Lětopisu (Časopisu za sorabistiku) nastawk publikować. (Rozhlad 1993)
W nim publikuja so 'domiznowědne přinoški, z hospodarskeje geografije, geologije, sociologije, rěčewědy, wo wuwiću sorabistiki w kraju a wukraju, přełožki rjaneje literatury. (Rozhlad 1993)
Na rozdźěl wot němskeje historiografije móže serbska jenož na malo nawjazać, štož je so w zašłym pol lětstotku pod swobodnymi a demokratiskimi wuměnjenjemi publikowało. (Rozhlad 1992)
Pětřowe dźěło jako wudaće nastupa, njeje njezajimawe, zo wone poprawom hižo tójšto lět prjedy wobmyslene - skazany posudk pak jemu wuswědči, zo njeje dosć ",,marxistiskoleninistiscefundowane, čehoždla tehdyši 'direktor wot publikowanja wothladaše. (Rozhlad 1992)
Drjowkowski farar je přeco z nutřkowneje potrjeby pisał a publikowah ,,pisař som "wostał až do źěnsajšnego dnja. (Rozhlad 1992)
Jedne ze zažnych přez knihu publikowanych swědčenjow wo našim ludźe. (Rozhlad 1992)
Protzu je publikował we wosebitym rjedźe ,,Studien "zur sprachlichen Interferenz serbske a němske na zwukowy pask nahrate 'teksty z dokładnymi komentarami, kotrež so w fachowych kruhach - wosebje w germanistice - wysoko hódnoća a husto cituja. (Rozhlad 1992)
Wón přizamkny so při jeje wohroženju čěskoslowakskemu wójsku, po okupaciji schowaše so pola Serbowki Marje Grofineje blisko Prahi a ćekny znowa před gestapo přez Pólsku, Madźarsku, Juhosłowjansku a Italsku do Južneje Ameriki, hdźež mjez Słowjanami w Buenos Airesu a Montevideu jako duchowny skutkowaše a wo situaicji Serbow pod fašizmom publikowaše, kaž we Velehrad 1. (Rozhlad 1992)
publikuje so 24 přinoškow, kotrež běchu so na naspomnjenej konferency podali abo pisomnje zapodali, štož wšak njejsu hišće wšitke; zbytk ma so we wudaću 292 L^ wozjewić. (Rozhlad 1992)
Rešerše za přednošk wunjesechu, zo njebuchu hišće wšitke wot Krawca wosebje w nowinach a časopisach publikowane nastawki bibliografisce registrowane. (Rozhlad 1999)
Mjenować dyrbimy w tutym zwisku "Mansfeldsku Chronicu", kotruž je wón w Časopisu Maćicy Serbskeje w lětomaj 1928 a 1930 publikował. (Rozhlad 1999)
Wona bazuje na w lěće 1793 publikowanej knize z barbnymi drastowymi wobrazami a hudźbnymi łopjenami. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]

publish

]] [[:en:publish

(en)]]