radować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

radować so

radować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. raduju radujemoj radujemy
2. raduješ radujetej (-taj) radujeće
3. raduje radujetej raduja (raduju)
aspekt ip
transgresiw radujo, radujcy, radowawši
prezensowy particip radowacy
preteritowy particip radowany
ł-forma radował, radowała, radowało,
dual: radowałoj, plural: radowali (radowałe)
werbalny substantiw radowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. radowach radowachmoj radowachmy
2. radowaše radowaštej radowašće
3. radowaše radowaštej radowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. radujmoj radujmy
2. raduj radujtej (-taj) radujće
3. raduj, njech raduje radujtej (-taj) njech raduja (raduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ra-do-wać so

Wurjekowanje

IPA: ʀadou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne radowaše je 53x dokładźene, radowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] rozradować so; wjeselić so; natwarjeć so; radosć měć; wjeselo měć; zwjeselić so; zradować so; zawjeselić so; zaradować so; rozwjeselić so; wokřewić so; wokřewjeć so

Přikłady:

[1] Ach budź wschak ty tola tež wjesoły a raduj so, pschetož nětko "dźemy k twojomu nanej, k twojej macźeri! (Schmid)
Smědźachmy so radować nad wosebitym smilenjom joho bóžskeje Wutroby a zasłyšachmy přez wšitkón wójnski hołk ćichi, lubosćiwy, dušepytacy pukot tejele Wutroby. (Katolski Posoł 1915)
Hdyž so wona prěni króć z mojim pohnuwanjom k Bohu wobroćeše, kak so tehdom radowach. (Katolski Posoł 1915)
Kak so ja radowach! (Katolski Posoł 1915)
Litaniji přizamknychu so serbske kěrluše, kiž z něžnych hłosow so radowaceje młodosće po žohnowanej krajinje zaklinčachu. (Katolski Posoł 1915)
Wojak, zo by dobyća so radował, trjebaše přichodnje jenož chcyć. (Katolski Posoł 1915)
Šimanec swójba pak radowaše so wšitka zbožowna \\59\ Čo. (Katolski Posoł 1915)
Přiwjedźće kormjene ćelo a rězajće je, budźemy hosćinu hotować a so radować; přetož tónle mój syn běše mortwy a je zasy wožiwił, běše zhubjeny a je zasy namakany. (Katolski Posoł 1915)
Ćim nutrnišo pak su naši křižerjo spěwali a so modlili spominajcy na to, zo wšelacy z jich towaršow z nimi so radować njemóža ale su wonka w strašnym wojowanju, do přěrowow zaryći, najwjetšim stracham wustajeni abo hižo za wótčinu padnyli. (Katolski Posoł 1915)
Kajke radowanjo, hdyž nam Jězus barbu swojeje nohi abo swojeje ruki pokazujo rjekny: "Tule su mje košili. (Katolski Posoł 1915)
Za časy tyšnosće a mučnosće, jandźel běše potom trochu zrudny, móžeše jenož słabu pomoc do rukow njebjeskich prošerjow połožić; za dźeń swěry a horliwosće radowaše so z wulkim wjeselom, dokelž móžeše bohaće wudźěleć. (Katolski Posoł 1915)
Nimo měry spodźiwaše a radowaše so jandźel. (Katolski Posoł 1915)
Jich duše budźa so w swjatych přitwarkach radować. (Katolski Posoł 1915)
Z wysokosćow, hdźež duša nowoho zbóžnoho so radowaše, widźach česće, kotrež so joho ćěłu stawachu. (Katolski Posoł 1915)
Wón chce tola tež z tymi lubosć pěstonić a předewšim so radować, kotrychž je Bóh joho wutrobje wosebje blizko stajił. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla radujemy so wšitcy nad tutej dostojnosću a wuprajamy najdostojnišomu knjezej "Praelatej" swoje najwutrobniše "daj Bóh zbožo! (Katolski Posoł 1915)
Kaž so žónska wjeseli nad nowym židźanym pjezlom, tak raduje so tež wojak nad dóstatym wuznamjenjenjom, a to z wjele wjetšim prawom; přetož pjezl je sebi žona bjez wosebiteje zasłužby sama kupiła; rjad (Orden) pak je muž abo syn jako myto za zmužitosć wot swojoho krala dóstał. (Katolski Posoł 1915)
Cyrilla a Methodija" wupraja nowomu knjezej wyššomu wučerjej najwutrobniše zbožopřeća k tutomu wuznamjenjenju, so radujo, zo je zasy jedyn z joho sobustawow so tak počesćił, kotryž njeje jeno był stajnje swěrny sobustaw, ale so tež tak často derje postarał za organ towarstwa, Posoł, kaž tež za druhe towarstwowe naležnosće. (Katolski Posoł 1915)
Wona běše swobodny nastroj, kotryž Boža hnada wužiwaše, zo by te skutki dokonjała, kotrež was raduja. (Katolski Posoł 1915)
Kajke su to zwuki, kiž joho raduja? (Katolski Posoł 1915)
Wuprajam wšitkim, kotřiž su so na tym wobdźělili, z cyłeje wutroby swój najhorcyši dźak a raduju so, zo je tež Waša brigada mnohe sławne skutki mojoho wójska w tutej wójnje wo nowy krasny přisporiła. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

be glad, rejoice

]] [[:en:be glad, rejoice

(en)]]