recipować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

recipować

recipować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. recipuju recipujemoj recipujemy
2. recipuješ recipujetej (-taj) recipujeće
3. recipuje recipujetej recipuja (recipuju)
aspekt ip
transgresiw recipujo, recipujcy, recipowawši
prezensowy particip recipowacy
preteritowy particip recipowany
ł-forma recipował, recipowała, recipowało,
dual: recipowałoj, plural: recipowali (recipowałe)
werbalny substantiw recipowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. recipowach recipowachmoj recipowachmy
2. recipowaše recipowaštej recipowašće
3. recipowaše recipowaštej recipowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. recipujmoj recipujmy
2. recipuj recipujtej (-taj) recipujće
3. recipuj, njech recipuje recipujtej (-taj) njech recipuja (recipuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: re-ci-po-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀeʦipou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne recipowaše je 0x dokładźene, recipowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Ludwig Ela přepytuje prěni raz na šěrokim zakładźe recipowanje serbskeje kultury mjeze serbskej a němskej ludnosću Łužicy. (Rozhlad 1993)
Při tym poskićuje zdokonjane přenjesenje Ćišinskeho baladow do němčiny přez Elku Naglowu, kotrež so w koncertowym zešiwku poda, dobru recipowansku pomoc nic jenož Němcam, ale runje tak nam Serbam, hdyž chcemy woznam Ćišinskeho słowow z druheje strony wobswětlować. (Rozhlad 1999)
Naćisk njerecipowachu jenož Serbja kritisce - jewjachu so tež tendency, zo so z nowym zakonjom pječa serbskemu ludej něšto přizwoli, štož jemu hišće ženje přistało njeje, a nadeńdźemy tohorunja stary argument, zo wšak su wšitcy Serbja \'\'auch der deutschen Sprache mächtig\'\'. (Rozhlad 1998)
Wšitke druhe zjawy kulturneje recepcijeaktiwity so pak wot šulerjow relatiwnje mało recipujaaktiwnje wužiwaja. (Rozhlad 1998)
Straty widźu wosebje w recipowanju našich twórbow. (Rozhlad 1996)
Hórnikowej čitance (1863 a 1866) a bibliske stawizny (1870) njejsu w Maćicy wušli a su drje so lědma wot ewangelskeje strony recipowali. (Rozhlad 1991)
Wuchadźejo z toho, zo je čitar ZSĆ dwurěčny čitar, kotryž recipuje w serbskej a němskej rěči, rozsudźichmy so za to, čěsce, pólsce a serbochorwatsce spisane listy do serbšćiny přełožić dać. (Ćišinski)
Wuchadźejo z toho, zo je čitar ZSĆ dwurěčny čitar, kiž recipuje w serbskej a němskej rěči, rozsudźichmy so za to, zo bychu so w čěskej rěči spisane teksty za ZSĆ do serbšćiny přełožili a w němskej rěči spisane a přistupne listy w našim wudaću so w němskej rěči wozjewili. (Ćišinski)
Wuchadźejo z toho, zo je čitar ZSC w prěnim rjedźe dwurěčny čitar, kotryž recipuje w serbskej a němskej rěči, rozsudźi so redakciska rada za to, zo bychu so jenož we wukrajnej rěči přistupne teksty za ZSČ do serbšćiny přełožili a w němskej rěči spisane a přistupne dźěła w našim wudaću tež w němskej rěči wozjewili. (Ćišinski)
Wuchadźejo z toho, zo je čitar ZSĆ dwurěčny čitar, kotryž recipuje w serbskej a němskej rěči, rozsudźichmy so za to, čěsce, pólsce a serbochorwatsce spisane listy do serbšćiny přełožić dać. (Ćišinski)
Wuchadźeio z toho, zo je čitar ZSĆ dwurěčny čitar, kotryž recipuje w serbskej a němskej rěči, rozsudźichmy so za to, čěsce, pólsce a serbochorwatsce spisane listy do serbšciny přełožic dać. (Ćišinski)
Wuchadźejo z toho, zo je čitar ZSĆ dwurěčny čitar, kotryž recipuje w serbskej a němskej rěči, rozsudźichmy so za to, zo bychu so čěsce, pólsce a serbochorwatsce spisane listy do serbšćiny přełožili a w němskej rěči spisane a přistupne listy w našim wudaću so w němskej rěči wozjewili. (Ćišinski)
Wuchadźejo z toho, zo je čitar ZSĆ w prěnim rjedźe dwurěčny citar, kotryž recipuje w serbskej a němskej rěči, rozsudźi so redakciska rada za to, zo bychu so jenož we wukrajnej rěči přistupne teksty za ZSĆ do serbšćiny přełožili a w němskej rěči spisane a přistupne dźěła w našim wudaću tez w němskej rěči wozjewili. (Ćišinski)
Za skutkownosć a efektiwnosć wodźenych leksiku posrědkowacych a přiswojenskich procesow je wažne, zo rozeznawamy, - kotre słowa trjeba nošer serbskeje rěče jenož za recipowanje rěčaneje aabo pisaneje rěče (słyšenje, čitanje), - kotre słowa trjeba wón za produkowanje rěčaneje aabo pisaneje rěče (rěčenje, pisanje). (Rozhlad 1995)
Tuta rěč žada wotewrjene, snano tež z prócu zwjazane recipowanje. (Rozhlad 1995)
Doba dweju měsacow je tež psychologisce mjenje k mana za wudźerženje začuća "aktualnosće a frekwentnosće recipowanych informacijow. (Rozhlad 1995)
Na tute wašnje spřistupnjeja so hižo dlěši čas basnje małych abo tróšku zdalenych (štož nastupa recipowanje poezije přitomnosće) ludow němskemu čitarstwu. (Rozhlad 1994)
W přednošku ignoruje so po mojim měnjenju wulke bohatstwo našich kulturnych wudobyćow, kwantita nowych wuměłskich twórbow, w kotrychž so dawno njeje jenož socializm, čerwjena chorhoj abo republika wótčina wobspěwała, wotkryće a spřistupnjenje našeho kulturneho namrěwstwa, recipowanje našeho kulturneho bohatstwa, šěroke nošerstwo našeje kultury přez powołanskich a masu lajskich wuměłcow, šěrokosć našeho serbskeho kulturneho žiwjenja (zjězdy, swjedźenje, festiwale, koncerty atd. (Rozhlad 1994)
Přez akcentowanje wida na indiwiduum docpějemy dospołniše reflektowanje dosć diferencowanych rěčnych a kulturnych procesow, intensiwniše přepytowanje produkowanja a recipowanja serbskorěčnych wuprajenjow hač k motiwam za wužiwanje serbskeje rěče kaž tež přepytowanje móžnosćow za zeznaće a priswojenje serbskeje kultury prez dźěćinu a młodźinu. (Rozhlad 2000)
Zo by so rozšěrjenje a recipowanje serbskich printmedijow polěpšiło, měli so hižo šulerjo srjedźneho schodźenka a gymnazija ze wšěmi časopisami a nowinami zeznajomić. (Rozhlad 2000)
Studentka je sej z wjele studijemi literatury stworiła přehlad, a snano njeje jeje dźěło ani dokónčene, dokelž čitar by chcył na přikład wjace zhonić wo modernizmje w ruskej literaturje a wo recipowanju čěskich basnikow w serbšćinje tež z literarneho kruha Lumir, kotrež A. (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]