skicować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

skicować

skicować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. skicuju skicujemoj skicujemy
2. skicuješ skicujetej (-taj) skicujeće
3. skicuje skicujetej skicuja (skicuju)
aspekt ip
transgresiw skicujo, skicujcy, skicowawši
prezensowy particip skicowacy
preteritowy particip skicowany
ł-forma skicował, skicowała, skicowało,
dual: skicowałoj, plural: skicowali (skicowałe)
werbalny substantiw skicowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. skicowach skicowachmoj skicowachmy
2. skicowaše skicowaštej skicowašće
3. skicowaše skicowaštej skicowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. skicujmoj skicujmy
2. skicuj skicujtej (-taj) skicujće
3. skicuj, njech skicuje skicujtej (-taj) njech skicuja (skicuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ski-co-wać

Wurjekowanje

IPA: skiʦou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne skicowaše je 3x dokładźene, skicowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] skicěrować; naćisnyć; wobrysować; naskicěrować

Přikłady:

[1] Jurij Brězan skicowaše zawodnje w skutkownym esejistiskimi přednošku stawizny narodneho prócowanja našich wótčincow, poměr mjez małej serbskej a wulkej němskej kulturu a pokaza na rjad brizantnych problemow dźensnišeje serbskeje eksistency. (Rozhlad 1992)
Kurt Pětř; na nimale 80 stronach skicuje wón ,,Wo dwaj lětstotkaj trajacych prócowanjach wo wukubłanje serbskich wučerjow wot spočatka "hač do 1945, kaž to podtitl wujewja. (Rozhlad 1992)
Při skicowanju erotiki liči awtor z fantaziju čitarja, derje , zo jeho čućiwe wobrysy tutej lěpje tyja hač přenadrobne rysy w někotrejžkuli tučasnej twórbje. (Rozhlad 1998)
Salowčanam prećiwnica na přikład njeje jenož železny typ, lodowc a zmij za pisanskim blidom, skicuje so tež jako mandźelska, mać dźowki a wowka, zeznaješ, što wodnjo mysli, chce a za čim ma žadosć a što so jej w nócnych sonach jewi. (Rozhlad 1998)
Awtor derje skicuje, kak rady čłowjek to jemu njelube potłóčuje. (Rozhlad 1998)
Při wudawanju serbskeje literatury smy w zašłych lětach z nakładniskeho wida někotre trendowe změny wobkedźbowali, kotrež chcu tu skrótka skicować. (Rozhlad 1996)
Awtorojo a jich přinoški njech wšak su naspomnjeni: Beno Budar powěda wo "Našim Pawole" (Nedźe), Róža Domašcyna publikuje fantastisku, metaforisku studiju "Wuhojenje", Ingrid Hustetojc zawjedźe z ä tule chcu wostać" do našeho pismowstwa "ćopłeho bratra", a Jěwa-Marja Čornakec skicuje zašmjatany "bydlenski pad" a kak so z nim w času přewróta wobchadźeše. (Rozhlad 1991)
Dźiwajo na žadane wobmjezowanje předmjeta našich wuwjedźenjow, spytamy skicować problematiku pod (2) mjenowanych prašenjow a namjetować puće za šěrjenje nowych, nowšich a małofrekwentowanych serbskich słowow, zo njebychmy docpěli čistu rozmołwnu rěč. (Rozhlad 1995)
Brězan derje skicuje. (Rozhlad 1995)
Tute skicowane rozpačenje w čłowje- ku mějachmy tež na druhich polach. (Rozhlad 1994)
Budu-li so serbske wědomosće zaměrnje skicowanych a pod. (Rozhlad 2000)
Runje naposled mjeno-wane skicowaše wón preco zaso hač do poslednjeho detaila a zapisowaše sej zdźěla pomjenowanja jednotliwych drastowych dźělow. (Rozhlad 2000)
Mjez wozjewjenymi wothłosami na tute namjety dominowaše wotpokazanje skicowaneho profila (no\ Rěčneho centruma \x84Witaj", kotryž ma so předewšěm wo narodne kubłanje dźěćiny a młodźiny starać. (Rozhlad 2001)
Najprjedy skicowaše wona wuměnjenja serbskeje ludowědy w 50tych a 60tych lětach. (Rozhlad 2001)
Wjeseliš so nad wotměnjatosću krótkeho teksta: Kawkaz něhdy a nětk, rozprawa wo hórskim hrjebjenju a wo jeho geografiskim wotkrywanju, rozprawa wo myslach molerja, jadriwe rozłoženja přičinow geografiskich pomjenowanjow jako ekstra za zwědaweho čitarja a skutkowne skicowanje krasnosćow a strachow přirody, wěsta napjatosć, za kóždym róžkom łakaja překwapjenja, tehdom na jěcharja nětko na wodźerja awta. (Rozhlad 1997)
Nazornje skicuje slawist ćeže duchowneho dźěłaćerja na narańšich wuł wróćach něhdyšeho serbskeho rěćneho teritorija a derje so zamysli do přesłapjenjow přełožowarja, bjez nakłada. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]