woprašować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

woprašować so

woprašować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. woprašuju woprašujemoj woprašujemy
2. woprašuješ woprašujetej (-taj) woprašujeće
3. woprašuje woprašujetej woprašuja (woprašuju)
aspekt ip
transgresiw woprašujo, woprašujcy, woprašowawši
prezensowy particip woprašowacy
preteritowy particip woprašowany
ł-forma woprašował, woprašowała, woprašowało,
dual: woprašowałoj, plural: woprašowali (woprašowałe)
werbalny substantiw woprašowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. woprašowach woprašowachmoj woprašowachmy
2. woprašowaše woprašowaštej woprašowašće
3. woprašowaše woprašowaštej woprašowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. woprašujmoj woprašujmy
2. woprašuj woprašujtej (-taj) woprašujće
3. woprašuj, njech woprašuje woprašujtej (-taj) njech woprašuja (woprašuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wo-pra-šo-wać so

Wurjekowanje

IPA: u̯opʀaʃou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne woprašowaše je 1x dokładźene, woprašowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] prašeć so; woprašeć so; prašeć; woprašeć; wuprašeć so

Přikłady:

[1] A nic podarmo, přetož před trón Boži njese je jandźel njebjeski, kaž to Domaška spěwa w "Serbow jandźel": Wón maćerjow so woprašuje, Kak w domach stoji z dźěćimi A naležnje so wobhonjuje, Hač rostu w bohabojosći. (Katolski Posoł 1915)
Wón maćerjow so woprašuje, Kak w domach stoji z dźěćimi, A naležnje so wobhonjuje, Hač rostu w bohabojosći. (Katolski Posoł 1915)
Wone njezměrnjowachu jeho na dźiwne, njezapřijomne wašnje, bjerjechu jemu wosrjedź dźěła seršćowc abo pisak z ruki, wužrawachu dźěry do krutych murjow a prašachu so za wěrnosću wěrnosćow, dotal njewoprašowanych. (Brězan)
Njeje to ani wědomje spěchowace ani dowěru zbudźowace postupowanje, přez naprašniki abo interviewy z woprašowanymi jako z objektami wobchadźeć, kotrymž so z pomocu druhich bližiš. (Rozhlad 1993)
Motiwacije a powšitkowne kulturne potrjeby woprašowanych generacijow so we wobłuku jich dźěłowych a žiwjenskich poměrow analyzuja. (Rozhlad 1992)
Dźiwajo na to, zo je (hornjo) pismowstwo pak wobsahowje chětro wobmjezowane (wono njewotbłyšćuje połnu paletu wědomostnych a fachowych hałuzow), su so awtorojo słownika tež złožować dyrbjeli na leksikaliski material, podaty w dotalnych słownikach; často su čerpali tež z pokłada žiweje rěče (,,Njedostatki w kartaji móžachu so přez ertne dokłady informatorow wotstronić a dwělne pady přez direktne woprašowanja "wujasnić). (Rozhlad 1992)
Čehodla tež nic, je dźě kermuša (přeco hišće, byrnjež snano hižo nic w tej měrje jako něhdy, kaž njedawno z woprašowanja mjez "wobdźělenymi" w serbskim rozhłosu słyšeć) sobu najznaćiši a k tomu najwoblubowaniši swjedźeń w Serbach - a běda "Protyce", njeby-li kóžde lěto wozjewjała jich terminy w jednotliwych wosadach. (Rozhlad 1999)
Dokelž nadobo započa cyle přećelnje so woprašować, kak so mojemu nanej a maćeri dźe, kak wjele bratrow a sotrow mam, što budu študować, hdźe, a hišće wšelke druhe wěcki. (Dobrucky)
Hišće jónu so woprašowaše. (Katolski Posoł 1917)
Sam sy to nazhonił na druhich, abo snadź tež hižo na samym sebi: wone a woni za chribjetom sudźa; sudźa bjez toho, zo bychu so winowanoho samoho woprašowali; bjez toho zo bychu sebi spušćomnych swědkow pytali. (Katolski Posoł 1913)
Po jeje wunoškach přepytowaše so tehdy mjez druhimi 86 wosobow w dwugeneraciskich swójbach, ludźo, kotřiž so napřećo woprašowarjam Instituta za serbski ludospyt jako Serbja wuznawachu. (Rozhlad 1990)
Nałožowanje: Štóž chce woprašowanje wo serbskim wuznaću přewjesć a při tym k reelnym rezultatam dóńć, trjeba k tomu wjele wjace dowěry hač anonymny zarjadniski. (Rozhlad 1990)
Kola) 170 Nastupajo wuměłsku tworiwosć - woprašowanje 172 Wbohi Ćišinski - baseń 173 Bohaty přinošk z mno- himi dopóznaćemi - Sorabistiska konferenca ISL 178 Jedyn z młodych twórcow: P^ (Rozhlad 1991)
By trjeba było, hdy bychu so wšelake dopóznaća z woprašowanja tež w praksy nałožowali. (Rozhlad 2000)
Přetož kóždemu čłowjekej z israelskeho domu a z cuzbnikow, kiž w Israelu přebywaju, kiž je so mi wotcuzbnił a kiž je sej swojich přibohow do swojeje wutroby wzał a je před sebje stajił to, štož je jemu nastork k hrě chej, a přińdźe njedźiwajo na to k profetej, zo by so mje woprašował, dam wotmołwu. (Stary zakoń 1973)
Přetož Babylonski kral steji na rozpuću, na spočatku wobeju pućow, zo by so orakl woprašowat. (Stary zakoń 1973)
Wón třase šipy, woprašuje so terafimow, wobhladuje sej jatra. (Stary zakoń 1973)
A nic podarmo, přetož před trón Boži njese je jandźel njebjeski, kaž to Domaška spěwa "w ',Serbow jandźel: Wón maćerjow so woprašuje, Kak w domach stoji z dźěćimi A naležnje so wobhonjuje, Hač rostu w bohabojosći. (Rab)
Wón maćerjow so woprašuje, Hač rostu w bohabojosći. (Rab)


Přełožki[wobdźěłać]

ask, enquire

]] [[:en:ask, enquire

(en)]]