wotmjezować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wotmjezować

wotmjezować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wotmjezuju wotmjezujemoj wotmjezujemy
2. wotmjezuješ wotmjezujetej (-taj) wotmjezujeće
3. wotmjezuje wotmjezujetej (-taj) wotmjezuja (wotmjezuju)


aspekt p/ip
transgresiw wotmjezujo, wotmjezujcy, wotmjezowawši
prezensowy particip wotmjezowacy
preteritowy particip wotmjezowany
ł-forma wotmjezował, wotmjezowała, wotmjezowało,
dual: wotmjezowałoj, plural: wotmjezowali (wotmjezowałe)
werbalny substantiw wotmjezowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. wotmjezowach wotmjezowachmoj wotmjezowachmy
2. wotmjezowa(še) wotmjezowaštej wotmjezowašće
3. wotmjezowa(še) wotmjezowaštej wotmjezowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- wotmjezujmoj wotmjezujmy
2. wotmjezuj wotmjezujtej (-taj) wotmjezujće
3. wotmjezuj, njech wotmjezuje wotmjezujtej (-taj) njech wotmjezuja (wotmjezuju)Ortografija

Dźělenje słowow: wot-mje-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔtmʲezou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wotmjezowaše je 1x dokładźene, wotmjezowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Kročel mjez nimaj wo tym swědčeše, wotmjezowanje dowoleše rozmołwu. (Koch)
Je to njezamóžnosć Serbow była, zo njejsu swójski stat załožili- kaž so stajnje praji - abo su woni wědźeli - kaž druhe ludy tež - zo woznamjenja to radikalnu změnu relatiwnje egalitarneje towaršnosće: hirarchizowanje, wotmjezowanje etc. (Rozhlad 1993)
We wobchowanju, konserwowanju tči pak tež element haćenja postupa, wotmjezowanja, izolacije, štož ma po rozłamanju starych kulturow fatalne sćěhi za njepřihotowaneho čłowjeka kaž 58 tež za identitu luda powšitkownje. (Rozhlad 1993)
Na druhej stronje wšak začuwa jeje wob- abo tež wotmjezowanje, runje dokelž wobknježi na samsne wašnje dalšu, po strukturje samo produktiwnišu rěč. (Rozhlad 1993)
Nimamy žanu přičinu so tuleć, ale žanu tež so wotmjezować. (Rozhlad 1993)
Nic, zo bychu so wotmjezowali, ale zo bychu wostali w swobodźe swojeje. (Rozhlad 1993)
Cim wěsćišo serbsku literaturu, serbske wuměłstwo jako něšto swójske wobsedźimy (a tule nětko z jasnymi wotmjezowanjemi k susodnym kulturam), ćim swobodnišo móžemy rěčno-kulturne abo medialne hraniey přeskočić a so do wonkowneho, w poslednjej konsekweney uniwerselneho mtegrować. (Rozhlad 1993)
Elwerta (FU Berlin), kiž wopisowaše swój wid na problemy wotmjezowanja a wumjezowanja mjeńšinow (fatalnje, kak je so jeho přednošk w SN na njekwalifikowane wašnje komentował), L. (Rozhlad 1993)
Tež jich literatura so njewotmjezuje wot wuwića modernych europskich literaturow. (Rozhlad 1993)
Spočatnje je tomu tež konfesionalna wotmjezowanosć porno anglikaniskim a katolskim iriskim susodstwam polěkowała. (Rozhlad 1992)
Zwjeršnje posudźowane nawjazuje Koch 'tež na defensiwny koncept narodneho wotmjezowanja Jakuba BartaĆišinskeho. (Rozhlad 1992)
Žadać sej wot serbskeho hudźbnika dźensniši dźeń zaběru z folkloru, za njej pytać abo slědźić je njewušne předewzaće, přetož sahanje na folkloru - njech na serbsku abo samo zwonkaeuropsku - njeda so jako narodne tworjenje wotmjezować. (Rozhlad 1992)
Pod 'teritorijom chcemy tu rozumić wotmjezowany rum, kotryž kóždy indiwiduum (t. (Rozhlad 1992)
Potajkim žadosć za identitu - to napřećiwne je anonymita - rěka wědźeć chcyć, štó sy, rěka sebjespóznaće a připóznaće, kotrež hodźi so jenož na puću identifikacije z něčim wotmjezowanym wjetšim a přez distancu k druhim indiwiduam docpěć. (Rozhlad 1992)
Zhromadne pak tola tole: Wozrodźace so serbske narodne sebjewědomje, wuchadźace z historiskich nazhonjenjow, dyrbješe so w datej situaciji spočatnje doraznje wot němcowstwa wotmjezować a na skrućene slowjanstwo orientować. (Rozhlad 1992)
Z wutworjenjow dweju němskeju statow pod masiwnym wliwom dobyćerskich wulkomocow su so poměry wzajomneho wotmjezowanja pospěšili a pohłubšili. (Rozhlad 1992)
W 2otych lětach wuwištaj a rozšěrištaj so tutaj prudaj runje tež w Němskej jako reakcija přećiwo abstraktnemu rozpušćenju formow kaž tež jako wuraz wotmjezowanja wot idealizowaceje, klasicistiskeje a akademiskeje pozicije wuměłstwa załožićelskich lět. (Rozhlad 1992)
Indiwidualnosć wšak wuswobodźa, ale jeje nadměra wotmjezuje člowjekow. (Rozhlad 1992)
Fotografija na zadnjej stronje, kotraž pokazuje na přikładźe městneho napisa zwróćenu situaciju w bywšej Juhosłowjanskej, njekontrastuje jenož po wuměłskim genru, ale tež po wuprajenju -tu wotmjezowanje, tam přichilenosć. (Rozhlad 1999)
Na iniciatiwu sekcije muzejownistwoludowěda Maćicy Serbskeje, kiž je w zašłych lětach přewjedła někotre wuradźowanja w muzejach a domizniskich stwach wosebje w srjedźnej a Delnjej Łužicy, su so zhromadnje ze Serbskim muzejom Budyšin a Domowinu łužisko-serbske muzeje a domizniske stwy přeprosyli na kolokwiji "Muzealne zarjadnišća we Łužicy - naroki a realita, zhromadne dźěło abo wotmjezowanje? (Rozhlad 1999)
Za mnje je wažne, zo so začuća přiznaja, zo so kóždy z nimi rozestaja, je wotmjezuje, rozdźěla. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]

separate, divide off

]] [[:en:separate, divide off

(en)]]