aktiwizować

z Wikisłownika

aktiwizować

aktiwizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. aktiwizuju aktiwizujemoj aktiwizujemy
2. aktiwizuješ aktiwizujetej (-taj) aktiwizujeće
3. aktiwizuje aktiwizujetej aktiwizuja (aktiwizuju)
aspekt ip
transgresiw aktiwizujo, aktiwizujcy, aktiwizowawši
prezensowy particip aktiwizowacy
preteritowy particip aktiwizowany
ł-forma aktiwizował, aktiwizowała, aktiwizowało,
dual: aktiwizowałoj, plural: aktiwizowali (aktiwizowałe)
werbalny substantiw aktiwizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. aktiwizowach aktiwizowachmoj aktiwizowachmy
2. aktiwizowaše aktiwizowaštej aktiwizowašće
3. aktiwizowaše aktiwizowaštej aktiwizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. aktiwizujmoj aktiwizujmy
2. aktiwizuj aktiwizujtej (-taj) aktiwizujće
3. aktiwizuj, njech aktiwizuje aktiwizujtej (-taj) njech aktiwizuja (aktiwizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ak-ti-wi-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: [aktiu̯izou̯ač]

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne aktiwizowaše je 0x dokładźene, aktiwizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zaktiwizować; aktiwěrować

Přikłady:

[1] Abo njeje to snano něšto, nic w našich mozach, ale w našim podwědomju, -- ani w podwědomju, ale w njewědomju, štož so tu aktiwizuje? (Brězan)
Najprjedy raz so zwěsći, zo maja so wožiwić a w dźěle aktiwizować wuměłstwowe koła, kaž su wone jako sekcije we wustawkach Zwjazka zapisane. (Rozhlad 1993)
Regionalne kašubsko-pomorske hibanje zapřijimuje šěroko zrozumjene aktiwizowanje hospodarskeho wuwića Kašubskeje a wobdźěla so na reformowanju teritorialneho a administratiwneho systema w krajinje přejo sej připodobnjenje statneho systema zapadoeuropskemu mod (Rozhlad 1993)
Z rozwiwanjom politiskeje pomorskeje mysle kładźe wone wulku wažnosć na aktiwizowanje lokalnych a regionalnych srjedźišćow. (Rozhlad 1993)
Njech kóždy k tomu steji, kaž chce, fakt je, tak znajmjeńša twjerdźimy, zo młodostni, słyšo serbski spěw a jón na kóncu sobuspěwajo, so na tute wašnje tež we wužiwanju serbšćiny a w serbskim myslenju aktiwizuja. (Rozhlad 1993)
We wědomym pěstowanju regionalizma widźi so šansa za aktiwizowanje wšěch mocow. (Rozhlad 1992)
W regionalizaciji widźimy šansu aktiwizowanja wšitkich mocow naroda za zaměrom přewinjenja so přiwótřacych krizow. (Rozhlad 1992)
Jako konkluziju žadaše sej narodny program, aktiwizowacy Serbow do zhromadneho skutkowanja, za wuměłcow koncertowane akcije, mobilizowanje dźiwadła, rozhłosa, kiž móhł lěpje ze swojimi puntami wikować, SN, kiž měli lud hišće bóle do kulturneho žiwjenja mobilizować, wjetšu skedźbnosć zabawnej hudźbje a druhe. (Rozhlad 1992)
Spěw ludźi aktiwizuje, tróštuje kaž rozraduje - to su spěwarjo tež hižo začuwali, prjedy hač je to wědomosć wědomostnje dopokazać "móhla, na př. (Rozhlad 1992)
Wjacore koncepcionelne zakłady maja słužić aktiwizowanju rěčneje politiki 110 Domowiny a serbskich institucijow. (Rozhlad 1999)
Je inspěrowała, přewodźała, podpěrowała a aktiwizowała wušiwarki a hotowarniče narodnych drastow, molerjow a grafikarjow, drjeworězbarjow, debjerjow jutrownych jejkow, keramikarjow, tekstilne wuhotowarki a tekstilnych wuhotowarjow Łužicy a zajimowanych zwonka njeje (na přikład ze Spěchowanskim kružkom tekstilne tworjenje při Wobwodnym kabineće za kulturne dźěło w Podstupimje). (Rozhlad 1999)
Zawjazk za naš, Krawca česćić a w jeho zmysle dale skutkować, by dyrbjał być, zo jeho serbske wotkazanje za aktualnje před nami stejace nadawki w šěršej zjawnosći aktiwizujemy, dokelž móžemy na to hordźi być, zo je naš: Wón ma mjenujcy swój bytostny wuznam tež za powšitkowne hudźbne wuwiće a stawizny daloko přez mjezy našeje domizny. (Rozhlad 1999)
Kritisce pak pokaza so tež na to, zo njeje so w zandźenym lěće poradźiło, dźěło w spartach w sylnišej měrje aktiwizować. (Rozhlad 1996)
Jako dalši, nic mjenje wažny nadawk zwjazka mjenowaše so wažnosć aktiwizowanja dźěła wuměłskich spartow, př i čimž měli so čłonojo jednotliwych kołow sylnišo sami gratu přimać. (Rozhlad 1996)
Koło serbskich filmowcow njemože žane dźiwy činić, ale móže snano pomhać dźěło z awdiowizuelnymi medijemi w Serbach aktiwizować. (Rozhlad 1996)
Wona hnujaca, ale melancholiska nota skutkuje na podwědomje, wona njeaktiwizuje k jednanju. (Rozhlad 1996)
Je to wažny nadawk, kiž wurosće nic naposledk z nuznosće, zwisk socialistiskeje serbskeje kultury a literatury z demokratisko-humanistiskim herbstwom přeco bóle skrućeć a polěpšeć a za połne rozwiće našeho duchowno-kulturneho žiwjenja w socialistiskej towaršnosći, za pohłubšenje našeho stawizniskeho a towaršnostneho wuwědomjenja w přitomnosći a za přichod najbóle aktiwizować. (Zejler)
Po prěnich zjawach rewolucionarneho hibanja wokoło 1800 a dalšeho aktiwizowanja ludu w rozestajenjach wo přewjedźenje reformowych zakonjow a wo zwoprawdźenje sakskeje wustawy z l. (Zejler)
Humanistiske ideale tohole duchowneho hibanja -- předewšěm jeho ideje wo nuznosći kubłanja a zdźěłowanja wšěch ludźi, tež socialnje najnišich -- wutwori sej basnik pozdźišo w swojim byrgarsko-demokratiskim swětonahledźe k aktiwizowacej potency za bój XX I I I přećiwo wšěm powostankam doby pózdnjofeudalneho absolutistiskeho knjejstwa. (Zejler)
Basniski sujet ze žiwjenja a z historiskeje, haj samo z wumysleneje mytiskeje zańdźenosće zwoleny, akcentuje při tym w prěnim rjedźe etiske zasady basniskeje metody w zmysle apela k aktiwizowanju mocow za narodne žiwjenje w přitomnosći a za přichod. (Zejler)
Runje baseń, kotraž bu pozdźišo narodna hymna Serbow, wubudźi hłuboke emocionalne dožiwjenje, kotrež je zamóhło -- a zamóže dźensa hišće -- aktiwizować mocy za přitomnosć a přichod. (Zejler)


Přełožki[wobdźěłać]