debatować

z Wikisłownika

debatować

debatować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. debatuju debatujemoj debatujemy
2. debatuješ debatujetej (-taj) debatujeće
3. debatuje debatujetej debatuja (debatuju)
aspekt ip
transgresiw debatujo, debatujcy, debatowawši
prezensowy particip debatowacy
preteritowy particip debatowany
ł-forma debatował, debatowała, debatowało,
dual: debatowałoj, plural: debatowali (debatowałe)
werbalny substantiw debatowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. debatowach debatowachmoj debatowachmy
2. debatowaše debatowaštej debatowašće
3. debatowaše debatowaštej debatowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. debatujmoj debatujmy
2. debatuj debatujtej (-taj) debatujće
3. debatuj, njech debatuje debatujtej (-taj) njech debatuja (debatuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: de-ba-to-wać

Wurjekowanje

IPA: debatou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne debatowaše je 4x dokładźene, debatowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Potom debatujemy wo narodźe, wo jeho wulkej nuzy, wo pomocy. (Njechorński)
Jako běchu Romjenjo započeli w kupjelach sedźo debatować, drjebješe so jich kralestwo. (Koch)
Čorni tam stejachu z retlemi, a ludźo sydachu doma we wulkim, nerwoznym straše, ani njedebatowachu, njeswarjachu, njezběhnychu hłowu, pokornje, nad nimi so njewjedro rozhotowa, knjez farar klečeše před wulkej božej martru. (Młynkowa)
Diskutować pak ma so tež prašenje - dokelž dyrbi so hewak stajnje jenož wo financach debatować - hač město dźiwadło trjeba, hač wone region wo wosebitosć wobohaća a hač je za domjacy kaž cuzy publikum na samsne wašnje zajimawe. (Rozhlad 1996)
Ingrid Hustetojc Parlament SchleswigskoHolsteinskeje mjeńšinowu rozprawu debatował Z lěta 1986 poda knježerstwo zwjazkoweho kraja Schleswigsko- Holsteinskeje w koždej legislaturnej periodźe rozprawu wo połoženju narodnych mjeńšin w kraju. (Rozhlad 1996)
Powšitkownje zawostaj konferenca zaćišć, zo njeje zwólniwosć, w debatowanych prašenjach na europskej runinje woprawdźe dale přindź, hišće dosć wuwita. (Rozhlad 1997)
Zdruha běse lěta l834, jako debatowachu w sakskim krajnym sejmje wo sakskim šulskim zakonju - runje powołujo so na swoje nazhonjenja na polu ludoweho kubłanja - jako sejmski zapósłanc so raznje zasadźał a sobu "přetłóčił wony serbski paragraf,, zakonja z 'lěta l835, dowolacy znajmjeńša wužiwanje serbšćiny w ludowych šulach při podawanju nabožneje wučby. (Rozhlad 1997)
Tak běše angažowana debatowa runda Maćicarjow předewšěm připóznała zmužitosć hłownych rěčnikow za wudźěłanje Wulkeje próstwy Serbow. (Rozhlad 1997)
Stóž kulturnu scenu w Němskej sćěhuje, derje , kak wótrje a kontrowersnje so tam wo kulturje debatuje. (Rozhlad 1997)
Widźiš, a to je to, wo čimž smy horco hižo debatowali. (Brězan)
Prajach, zo dźensa njemóžu debatować wo tajkim temaće, po tym zo sym prěni króć w swojim žiwjenju łuku sykł a to rano zahe a wječor pozdźe -- a wodnjo potom cyły dźeń k druhemu razej swoje běrny wobkopował. (Brězan)
Bart slubi sej stoty raz, ze žónskimi hižo ani debatować, wupi kofej, praji wšěm dobru nóc a dźěše spać. (Brězan)
Žiwje a dołho wo wuwjedźenju tuteje myslički debatowachu. (Ćišinski)
Tu nětko sebi mjez sobu wuměnjachu swoje myslički a nahlady, namjetowachu wšelake wěcy, debatowachu wo wustawkach a na kajke wašnje bychu wšitke sobustawy přez cyłe lěto w duchownej a skutkownej wzajomnosći stali. (Ćišinski)
Hišće ćešo wažachu čiłe narodne žiwjenje w serbskimaj towarstwomaj >>Jednota<< a >>Čornobóh<<, prawidłowne schadźowanki serbskich kulturnikow a literatow w sakskej stolicy, kiž běchu nimo zhromadźiznow Maćicy Serbskeje, schadźowankow studowaceje serbskeje młodźiny a kulturnych zarjadowanjow bjezmała jeničke składnosće za načolnych zastupnikow młodoserbskeho hibanja, problemy debatować, zmužitosće sebi přirěčować za rozestajenja we wšědnym wojowanju wo zdźerženje serbskeje narodnosće, kulturne swjedźenje přihotować, rozmołwjeć so wo puću serbskeje beletrije, hudźby a publicistiki. (Ćišinski)
Dokoławokoło tutych třoch namjetow so na wonym popołdnju w Serbskim domje pro a kontra debatowaše. (Rozhlad 1995)
Hosćo wobdźělichu so na wuradźowanju rady, kotraž debatowaše wo naćisku wuwjedźenskich postajenjow k Serbskemu zakonej Braniborskeje, a na posedźenju parlamenta, hdźež jich prezident dr. (Rozhlad 1995)
Wo tychle namjetach budźe zawěsće debatowane a wone budźa traš před definitivnym zrěčenjom někak přeměnjene. (Katolski Posoł 1912)
Temperamenty w našej skupinje běchu wšelako rozdźělene a nic kóždy z nas zamó tak debatować kaž Pawl a Klara. (Mětowa)
Něšto lět so hižo wo nowym zapřijeću kultury debatuje. (Rozhlad 2001)
A debatować mohło so wjele wo nowym šulskim zakonju, gmejnskim dawku, katholskich cyrkwinskich a šulskich dawkach a hišće tójšto wjacy. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]