inwestować

z Wikisłownika

inwestować

inwestować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. inwestuju inwestujemoj inwestujemy
2. inwestuješ inwestujetej (-taj) inwestujeće
3. inwestuje inwestujetej inwestuja (inwestuju)
aspekt ip
transgresiw inwestujo, inwestujcy, inwestowawši
prezensowy particip inwestowacy
preteritowy particip inwestowany
ł-forma inwestował, inwestowała, inwestowało,
dual: inwestowałoj, plural: inwestowali (inwestowałe)
werbalny substantiw inwestowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. inwestowach inwestowachmoj inwestowachmy
2. inwestowaše inwestowaštej inwestowašće
3. inwestowaše inwestowaštej inwestowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. inwestujmoj inwestujmy
2. inwestuj inwestujtej (-taj) inwestujće
3. inwestuj, njech inwestuje inwestujtej (-taj) njech inwestuja (inwestuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: in-we-sto-wać

Wurjekowanje

IPA: inu̯estou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne inwestowaše je 0x dokładźene, inwestowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zapołožić

Přikłady:

[1] Za tajkimi njewěcami tež dorosćeni druhdy běhaja a inwestuja do nich połojcu swojich zamóžnosćow. (Koch)
Na woprawdźitosć wusměrjene myslenje dyrbi pak na hospodarskim polu stajnje wot cyłka wuchadźeć a potrěbnosće cyłeho organizma wobkedźbować, wosebje, hdyž jedna so wo prašenje zawěsćenja přichoda Hdźe a što dyrbi so inwestować? (Rozhlad 1993)
Dobre pointy, wulkotne ideje, kotrež su z wulkej prócu realizowali, swědča wo tym, zo su studenća někotružkuli hodźinku inwestowali a snano tež bjezsparne nocy měli, zo jenož zwjeršnje serbske brachi a njedostatki njeznaja a njekritizuja, ale zo pytaja za hłubšim zmysłom předstajeneho. (Rozhlad 1998)
Zo je njedźiwajcy toho něšto wurjadne, wosebite, swojorazne, w najlěpšim zmysle słowa přijomne wuskočiło, zaleži po mojim přeswědčenju na tym, zo běchu so do "předewzaća '98 ideje nic jeno inwestowali, ale potom tež 'kreatiwnje přetworili. (Rozhlad 1998)
Při wšej chwalbje ŁUŽYCY a jeje maćeri ORB je trjeba inwestować, přetož bjez rjadneje delnjoserbskeje redakcije drje w přichodźe njepóndźe. (Rozhlad 1996)
Połstalětny, kiž je wjele inwestował, a njeje so wupłaćiło. (Brězan)
Ale -- a to so smědźeše a to so dyrbješe myslić --, jeli so dźen a wjace srědkow -- pjenjez a mozow -- w Omega Delće inwestuja, dyrbja přez to srědki něhdźe druhdźe falować, budźeja potajkim tam ludźo njespokojom, a zo by so njespokojnosć podusyć móhła, dyrbjeli so slědźenja w Omega Delće hišće mócnišo doprědka ćěrić, bychu zaso druhdźe srědki falowali a by znowa rostła ličba njespokojnych -- koło wjerći so spěšnišo a spěšnišo. (Brězan)
Dušinje drějace napinanje, kotrež basnik njehladajo na sebje do dźesateje zběrki inwestował, wobroći so nahle a njenadźicy přećiwo njemu -- sobotu, dnja i4. (Ćišinski)
Sprawnosć a objektiwnosć sej žadatej, režiserej wobswědčić, zo je porno tomu do wuměłskeho dźěla programa dosć fantazije a srědkow inwestował. (Rozhlad 1991)
Zo wuměłstwo čłowjeka totalnje žada, je nětko dopóznał a počał wěrić tež tomu, zo prawy wuměłc nima priwatneho žiwjenja, ale wšo do swojeho dźěła inwestuje. (Rozhlad 1991)
Trjeba je, sej dokładnje přemyslić, što je dźensa za nas bytostne, do čeho mocy inwestujemy, wosebje tež pjenježne mocy. (Rozhlad 1991)
Jo, młogi jo zazdasim južo serbstwo w Dolnej Łužycy k aktam połožył, měnjecy, až se wěcej njewu- płasijo inwestowas. (Rozhlad 1994)
Muka do Maćič- neho projekta inwestowałoj. (Rozhlad 1994)
Wospjet smy sej tohodla žadali, zo ma so na polu metodiki dwurěčnosće wjace inwestować, dokelž ju w praktiskim dźěle trjebamy. (Rozhlad 2000)
Spočatnje ma so wjele pjenjez, ale tež tójšto čuwow inwestować. (Rozhlad 2000)
A inwestowany čas so zawěsće za něšto lět wudani, wšako wuknje kóždy za sebje. (Rozhlad 2000)
Ze spokojnosću móže so zwěsćić, zo je Załožba za serbski lud - nimo Studentskeje rady Lipsčanskeje uniwersity -wudaće SORAPISA financielnje podpěrowała, dokelž je z tym na prawym městnje pjenjezy za přichod inwestowała. (Rozhlad 2000)
Móžach skónčnje inwestować a sej profesionelne dźěłowe aparaty kupić. (Rozhlad 2001)
Wšitcy běchu sej přezjedni - a to je dosć pozitiwne - na dobro serbskeje literatury wšitke mocy za jeje dalše wuwiće inwestować. (Rozhlad 1990)
Wjele prócy inwestowachu do "wědomostnych wječorkow". (Rozhlad 1990)
Tón rozłoži, zo běštaj z bratrom wot rukowaćelnje piwarnju kupiłoj, zo chcetaj do zawoda něhdźe dźewjeć milionow hriwnow inwestować a wosebitu družinu piwa z tohorunja powabnym mjenom produkować. (Protyka 2001)


Přełožki[wobdźěłać]