kombinować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

kombinować

kombinować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kombinuju kombinujemoj kombinujemy
2. kombinuješ kombinujetej (-taj) kombinujeće
3. kombinuje kombinujetej kombinuja (kombinuju)
aspekt ip
transgresiw kombinujo, kombinujcy, kombinowawši
prezensowy particip kombinowacy
preteritowy particip kombinowany
ł-forma kombinował, kombinowała, kombinowało,
dual: kombinowałoj, plural: kombinowali (kombinowałe)
werbalny substantiw kombinowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kombinowach kombinowachmoj kombinowachmy
2. kombinowaše kombinowaštej kombinowašće
3. kombinowaše kombinowaštej kombinowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kombinujmoj kombinujmy
2. kombinuj kombinujtej (-taj) kombinujće
3. kombinuj, njech kombinuje kombinujtej (-taj) njech kombinuja (kombinuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kom-bi-no-wać

Wurjekowanje

IPA: kombinou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kombinowaše je 3x dokładźene, kombinowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wuknjechmy słowa w štyrjoch rěčach, kombinowachmy jich přiwuznistwa, widźachmy insekty pod mikroskopom, hroznosć šćónow, zelenosć chlorofyla, rysowachmy geometriske figury, rumy z perspektiwu, zwučowachmy ćěło, dóstachmy tabule, kiž poklate einmaleins njetrjebawši sčinichu, wuknjechmy formule a formy, wuličowachmy wobsahi horncow a jejow, pisachmy nastawki wo ludźoch a městach, wědźachmy na prašenje kantora, čehodla tu na zemi wokoło běhamy, wotmołwu a dóstawachmy štyrki kaž na štryčku. (Koch)
Přez swobodnu wólbu předmjetow maja studenća móžnosć, serbščinu z nimale wšěmi tamnymi fachowymi směrami kombinować, jako hłowny, pódlanski a dodatny předmjet. (Rozhlad 1993)
Ale hišče jej >>to pali<<, hišće so jej spěšnje mysli a kombinuje. (Rozhlad 1993)
Awtorka spušća so radšo na jich posłowny, wobrazny wobsah, kotryž so znowa, druhdy na hinaše wašnje jako metafora interpretuje, haj druhdy so wobroty kombinuja, kotrež drje su sej po wobrazu bliske, ale hladajo na jich přenjeseny woznam poprawom bjez zwiska: s. (Rozhlad 1993)
Lektorat kašubšćiny na Gdańskej uniwersiće ma kombinowany charakter: 20 hodźin su postajene za přednoški wo Kašubach, wo kašubskej literaturje a folklorje kaž tež wo charakteristice kašubšćiny jako rěče. (Rozhlad 1992)
Z huby so jemu hišće kuri, hdyž započina so rańši sport, połhodžinski: třitysacmetrowski běh, kombinowany z gymnastiku, ze skakanjom a ze sprintom přeco podłu šumjacych žołmow Baltiskeho morja. (Ben Budar)
Při wšěm kombinowaše, kak sej ze wšěch njewšědnych zjawow poslednich a dźensnišeho dnja wudźěłać program podawkow, kiž so snano přihotowachu. (A. Nawka)
W cyłku steji něhdźe 60 předmjetow k dispoziciji, kiž hodźa so w Lipsku ze sorabistiku kombinować. (Rozhlad 1996)
Intosh kombinowaše hnydom prawje, zo z \x84Collyjom\ inspektor Collins měnjeny a zo woznamjenještaj \x84Susanne\ a \x84Old Johnnie\ mać a nana hólcow. (Brězan)
Přećahnywši do Budyšina wopyta tam Serbsku zakładnu šulu, wot 1962 Serbsku wyšu šulu w Małym Wjelkowje, kombinowanu z powołanskim wukubłanjom. (Rozhlad 1991)
Móžemy sebi sćežka předstajić, zo móhła ortografija někajkeje spisowneje rěče dospołnje fonetiska być (husto zda so wona być kombinowany model, kotryž wotpočuje na etymologiskim a fonetiskim wašnju pisanja). (Rozhlad 1995)
Chcemy-li serbske šulstwo zdźeržeć, budźe za přichodne lěta wažne, přibližić młodym Serbowkam a Serbam rjane a tradicionalne powołanje serbskeho je wučerjaki wosebje za zakładnu a srjedźnu šulu, přičimž dyrbi so wuzběhnyć, zo hodźi so serbšćina ze wšěmi dalšimi šulskimi předmjetami kombinować. (Rozhlad 1995)
A tekst wuknyć, bjez wuknjenja njeńdźe, byrnjež je dołholětny hrajer zwučeny słowa a na probach nazwučowane pohiby asocia- tiwnje kombinować. (Rozhlad 1994)
Hakle přez kombinowanje wobojeho je žiwjenje znjesliwe. (Rozhlad 1994)
Sorabistika, kiž 'za Delnjoserbow a Hornjoser- bowku jedyn z hłowneju před- mjetow, hodźi so z nimale wšěmi na uniwersiće poskiće- nymi předmjetami kombinować Saha to wot najwšelakorišich rěčow, přez žurnalistiku hač k zawodnemu hospodarstwu (BWL). (Rozhlad 1994)
Z toho a z druhich zjawow přirody kombinowaše potom swoje meteorologiske prognozy, kotrež zwjetša trjechichu. (Šołta)
Tradicije tajkich kombinowanych mustwow sahaja wróćo hač do lěta 1933. (Protyka 2001)
Takle zamóže nad słowom knježić, nowe słowa zestajeć a wotwodźować, stare skrótšić a skutkownje słowa kombinować. (Rozhlad 1997)
Dosć wysoke wudawki za zwoprawdźenje ideje su nas pohnuli, kombinować wopyt texaskich wupućowarjow do wjetšeje jězby přez Ameriku, kotraž nas nimo Texasa do New Yorka a do juhozapadnych statow USA wjedźe. (Rozhlad 1997)
Nadpadnje zajimawe je foto - módre na šěrym - Slepjanske hawbički -, kombinowane z wobsahom CD, ze 17 titulemi. (Rozhlad 1997)
Pola njeje sym nawuknyła a hišće nawuknu, što wšitko dobreho spěwarja wučinja: čłstu spěwnu techniku, kombinowanu z hudźbnej interpretaciju, wotpowědnym słodom a sprawnosću wuměłskeje wosobiny kaž tež duchownu interpretaciju partijow a rólow. (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]