nadrjadować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

nadrjadować

nadrjadować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. nadrjaduju nadrjadujemoj nadrjadujemy
2. nadrjaduješ nadrjadujetej (-taj) nadrjadujeće
3. nadrjaduje nadrjadujetej (-taj) nadrjaduja (nadrjaduju)


aspekt p/ip
transgresiw nadrjadujo, nadrjadujcy, nadrjadowawši
prezensowy particip nadrjadowacy
preteritowy particip nadrjadowany
ł-forma nadrjadował, nadrjadowała, nadrjadowało,
dual: nadrjadowałoj, plural: nadrjadowali (nadrjadowałe)
werbalny substantiw nadrjadowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. nadrjadowach nadrjadowachmoj nadrjadowachmy
2. nadrjadowa(še) nadrjadowaštej nadrjadowašće
3. nadrjadowa(še) nadrjadowaštej nadrjadowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- nadrjadujmoj nadrjadujmy
2. nadrjaduj nadrjadujtej (-taj) nadrjadujće
3. nadrjaduj, njech nadrjaduje nadrjadujtej (-taj) njech nadrjaduja (nadrjaduju)Ortografija

Dźělenje słowow: nad-rja-do-wać

Wurjekowanje

IPA: nadʀʲadou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne nadrjadowaše je 0x dokładźene, nadrjadowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Swojej nadrjadowanej instancy je spytał rozkłasć, zo sym runje tajki njestrašny turist, za čož pak njeje přiwisnikow namakał. (Koch)
Snano so za njeho kašćik, kotryž zwoprědka za radiowy aparat měł, jako stajnje přitomny zastupjer nadrjadowaneho organa wukopał, snano pak tež přechod wot ćišćaneho słowa na rozhłósowu žołmu we wukaznistwje statneho aparata za młodeho wjesnjanostu tajka njesłyšana wěc, zo w prěnich wokomikach prawje njewědźeše, hac so dźiwać abo měć to za samozrozumliwy techniski postup druheje połojcy dwaceteho lětstotka. (Koch)
Fryco wšitko čini, štož je w zjawnym politiskim žiwjenju někak trěbne, zo bychu nadrjadowane organy swoje statistiki w porjadku měli. (Koch)
Zo je tutemu knjezej tole wustupjenje so potom ze strony jeho nadrjadowaneje instancy porokowało - kaž wón nětkole twjerdźi - njeje jemu wjednistwo Instituta za serbski ludospyt načiniło. (Rozhlad 1992)
Je sej dobył připóznaće wosebje tych małych ludźi, do chwalbow wulkich, inteiektualnych abo nadrjadowanych njeje wjele dźeržał. (Rozhlad 1992)
To wotpowěduje tež žadanjam mnohich etnografow, zjawy ludoweje kultury bóle w nadrjadowanej problemowej kategoriji psychologiskeho, sociologiskeho a kulturnoantropologiskeho charaktera wobjednać. (Rozhlad 1992)
Posłužowanje tutoho instrumenta wuwoła wšak riziko zaplećenja do běžneho politiskeho wojowanja, angažowaceho srědki a čłowjesku energiju, kotrež su tak trěbne k realizowanju nadrjadowanych zaměrow za kašubsku towaršnosć. (Rozhlad 1992)
Cyrkej w Friedersdorfje běše mater, to rěka nadrjadowana cyrkej, wona měješe jako filialne abo podrjadowane cyrkwje te w Bindowje, Blossinje a Kablowje na starosći. (Rozhlad 1998)
Wothladajo wot kruteho terminologiskeho diferencowanja ",,krótkopowědančka a wobšěrnišeho zapřijeća ,,powědančko na "dobro nadrjadowaneho zapřijeća ,,powědaca krótka proza njemóžemy 'přewidźeć popularnosć teje formy powědanja w serbskej literaturje - wosebje wot druheje swětoweje wójny sem. (Rozhlad 1998)
Nowowutworjene NěmskoSerbske ludowe dźiwadło (NSLDź) přiwza wot Rady wobwoda Drježdźany, nadrjadowaneho organa, mj. (Rozhlad 1998)
W nalěću 1971 běštej z nadrjadowaneho Centralneho instituta za stawizny akademije wědomosćow posudkaj dóšłoj. (Rozhlad 1998)
Najprjedy dyrbješe nadrjadowane instancy ministerstwa w Drježdźanach přeswědčić, zo je połna kapacita Radworskeho wustawa trěbna za wukubłanje serbskich wučerjow. (Rozhlad 1996)
Hinak prajene tole woznamjenješe, zo chcychu funkcionarojo takrjec pódla Domowiny wutworić nadrjadowany serbski gremij, kiž njese zamołwitosć w hospodarskich, socialnych, politiskich a narodnych naležnosćach. (Rozhlad 1996)
Přeco zaso je při nadrjadowanych instancach přećiwo naprawam podrjadowanych protestował. (Rozhlad 1996)
Zejler trjebaše za wšě tele prócowanja stajnje hakle přizwolenje jemu nadrjadowanych zarjadow. (Zejler)
Direktiwa nuzowaše jeho tež, swojemu nadrjadowanemu organej wšitko rozprawjeć, štož jeho haćeše, jeho naspomnjene winowatosće porjadnje spjelnić. (Brězan)
Wón tam chowaše sydom medaljow, jemu w běhu lět připowěsnjenych za wuběrne wjesnjanostowanje, sydom hamtskich a porjadnje podkołkowanych a podpisanych porokow, jemu w samsnych lětach wuprajenych dla wonječesćenja předpismow a přikazow jemu nadrjadowaneho zarjada, a lisćinu -- nad porokami a chwalbami ležacu --, kotruž wón swojich Štyrnaće swjatych wumóžerjow z nuzy mjenowaše. (Brězan)
Hrožachu mi z disciplinarnymi naprawami nadrjadowanych instancow akademije, jelizo hišće raz Domowinu dočasnje wo wuslědkach slědźenja informuju. (Rozhlad 1990)
Wona korjeni w mylnym nahledźe, zo lud ze sebje njemóže k žanej konstruktiwnosći w nutřkownej a wonkownej politice dóńć, čehoždla je nadrjadowane wjednistwo trěbne, kiž zamóže jeho dóńt wujednać z ö zakonitosćemi stawizniskeho procesa". (Rozhlad 1990)
Dalše rozrisanje w přichodźe je potom zhromadna naležnosć Doma za serbsku ludowu kulturu z nowym nadrjadowanym organom zjawnostneje słužby, z knježerstwom Kraja Sakska. (Rozhlad 1990)
Komandant Stołpinskeho lěhwa, njemało rozhorjeny nad wulkej ličbu rekrutow, kotruž Budyšin, město a kraj, Bjedrichej sćeleše, a zdobom wulce hordy na wuspěšny skutk wotpopadnjenja, njeměješe ničo nuzniše hač swoju chwału a Budysku >>přeradu<< swojemu nadrjadowanemu generalej wozjewić. (Kubašec)


Přełožki[wobdźěłać]