organizować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

organizować

organizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. organizuju organizujemoj organizujemy
2. organizuješ organizujetej (-taj) organizujeće
3. organizuje organizujetej organizuja (organizuju)
aspekt ip
transgresiw organizujo, organizujcy, organizowawši
prezensowy particip organizowacy
preteritowy particip organizowany
ł-forma organizował, organizowała, organizowało,
dual: organizowałoj, plural: organizowali (organizowałe)
werbalny substantiw organizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. organizowach organizowachmoj organizowachmy
2. organizowaše organizowaštej organizowašće
3. organizowaše organizowaštej organizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. organizujmoj organizujmy
2. organizuj organizujtej (-taj) organizujće
3. organizuj, njech organizuje organizujtej (-taj) njech organizuja (organizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: or-ga-ni-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: ɔʀganizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne organizowaše je 34x dokładźene, organizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wšo prajene potwjerdźi, zo so při našich >>twar- skich jednotkach<< njejedna wo prostu, neutralnu maćiznu takrjec w předestetiskim stawje, ale wo wysoko organizowane wuměłske wobrazy, wo typi- zowane, předformowane a formulowe twórby (po- dobnje wobrotam w ludowej pěsni kaž na př. (Zejler)
Krzyszpień je loni zwisk ze skupinu ,,Serbska "namša nawjazał a podpěruje ju pri organizowanju lětsa w meji w 'Žarach planowaneje delnjoserbskopólskeje božeje słužby. (Rozhlad 1998)
W swojej župje organizowaše mjez druhim zetkanja Domowinskich aktiwistow a dowěrnikow. (Rozhlad 1998)
Jako sobustaw Koła serbskich hudźbnikow wón stajnje wosebje aktiwny w organizowanju a přewjedźenju koncertow w Nisčanskej župje. (Rozhlad 1998)
Dyrlich sej tohodla w předpolu wólbow pola direktora Załožby za serbski lud Marka Sucheho wuwojował na 10000 hr lětneho honoraroweho fondsa za organizowanje projektow. (Rozhlad 1998)
Tohorunja w oktobru organizowaše PólskoSerbske towarstwo w Aninje blisko Waršawy, zhromadnje z tamnišim wobydlerskim "Klubom ,,Anin zajimawe zarjadowanje ,,Zetkanje ze Serbami, kiž 'wobsahowaše wustajeńcu, přehlad filmow a paskow a přednoški. (Rozhlad 1998)
Gajewskeho a w ß w programje ,,Zetkanjow filmowych Camera pro Minoritate w 'Sejnach na iniciatiwu niže podpisaneho awtora, kiž zhromadnje organizował zarjadowanje, wotmě so ,,Serbski filmowy "wječor, na kotrymž předstaji Marja ElikowskaWinklerowa z "Choćebuza telewizijny magacin Łužyca a film Tepjaca so "škruta lodu. (Rozhlad 1998)
Siatkowska je w měrcu we wobłuku Instituta słowjanskeje filologije Waršawskeje uniwersity organizowała lektorat serbskeje rěče. (Rozhlad 1998)
Šleca organizował, budźił a zarjadował na přikład zlěty, zajězdy towarstwow do Delnjeje Łužicy a do druhich wohroženych kónčin našeje domizny. (Rozhlad 1998)
Jeho organizowane započatki korjenja w towarstwach, wutworjenych w času romantiki jako reakcija na zašłosć zanjechacu dobu "rozswětlerstwa. (Rozhlad 1998)
Serbski kulturny centrum ma - ceło praktiski gronjone - organizowas kulturne žywjenje. (Rozhlad 1998)
My smy jenož spytali tež we tym času, hdyž smy telko sobustawow měli, zo smy wulěty organizowali, do Załomja a do Budyšina, wopytali muzej atd. (Rozhlad 1998)
Sym měnjenja, zo wažna stronka 'hódnoćenja dyrbi na kóždy pad być: Kak derje su serbske narodne mocy organizowane a při tym wosebje prašenje skutkownosće našeho narodneho dźěła. (Rozhlad 1998)
Z tutych kruhow wuńdźe nastork, zo měli so tež Serbja politisce organizować. (Rozhlad 1998)
We wobłuku tych zarjadowanjow su so za dźěći zabawy a dźiwadłowe předstajenja organizowali a filmy pokazowali. (Rozhlad 1998)
Njedźelu 'podpisaštaj direktor kulturneho centruma Jacek Głomb a předsyda Domowiny Jakub Brankačk přećelske zrěčenje nastupajo zhromadne dźěło při organizowanju mjezynarodnemu folklorneju festiwalow w Legnicy a w Serbach. (Rozhlad 1998)
Pokazach jim fota a čisła Serbskich Nowin, w kotrychž běše kóždy dźeń informacija wo kursu, jeho wobdźělnikach, wo zarjadowanjach, organizowanych wot Serbskeho instituta, Domowiny, Zwjazka serbskich wuměłcow a druhich organizacijow. (Rozhlad 1998)
Hdyž žadane, zo so kóždy we wodźacym dźěle politisce organizuje, zastupi wón w septembrje do SPD. (Rozhlad 1998)
Swěźeń organizujo 'kaž kužde lěto Domowniske towaristwo Slěpe. (Rozhlad 1998)
Wuhódnoćejo Wubědźo- wanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko, kotrež so 1997 po nanuzowanej lětnej pfestawce tohorunja wot Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu do nošerstwa přewza a so w zhromadnym dźěle ze Załožbu za serbski lud organizuje, zwěsćamy přiběrace rjemjeslniske mišterstwo jejkadebjerjow. (Rozhlad 1998)
W prózdninach a hdyžkuli hewak pytaše kontakt z wjesnej ludnosću, podpěraše serbske towarstwa, organizowaše dźiwadłowe předstajenja a koncerty, rozestaješe so z apologetiskimi šćuwańcami němskich šowinistow a přetra prěnje konflikty z cyrkwinskej wyšnosću. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]