polěrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

polěrować

polěrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. polěruju polěrujemoj polěrujemy
2. polěruješ polěrujetej (-taj) polěrujeće
3. polěruje polěrujetej polěruja (polěruju)
aspekt ip
transgresiw polěrujo, polěrujcy, polěrowawši
prezensowy particip polěrowacy
preteritowy particip polěrowany
ł-forma polěrował, polěrowała, polěrowało,
dual: polěrowałoj, plural: polěrowali (polěrowałe)
werbalny substantiw polěrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. polěrowach polěrowachmoj polěrowachmy
2. polěrowaše polěrowaštej polěrowašće
3. polěrowaše polěrowaštej polěrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. polěrujmoj polěrujmy
2. polěruj polěrujtej (-taj) polěrujće
3. polěruj, njech polěruje polěrujtej (-taj) njech polěruja (polěruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-lě-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔl'iʀɔu̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne polěrowaše je 3x dokładźene, polěrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wupolěrować; hładźić; zhładźić; čolić; wučolić; zhładkować; swětlić

Přikłady:

[1] Jako prěni króć do twarjenja stupichmy, dźěše Pafka k polěrowanym zornowcowym sćežoram nachěže, drapaše z porstom wo kamjen a rjekny, zo je to material wot doma, z domjaceje skały, štož je wěste kaž amen w cyrkwi. (Koch)
ju skoro dotwarił, a nětko ju polěrowaše. (Wuhladko 2001)
Wo wosudźe předchadnikow třeći elektryćer słyšał, Kwarcowy, kiž wodnjo wupadaše kaž polěrowana čóčka, w nocy pak kaž wotbłyšć hwězdow. (Wuhladko 2001)
Wšitke tute graty, kotrež Hiram kralej Salomonej za templ Jahwy zhotowił, běchu z polěrowaneje rudy. (Stary zakoń 1976)
Horncy, łopaće, widlički a wšitke k tomu słušace graty zhotowi Huram-Abi kralej Salomonej za dom Jahwy z polěrowaneje rudy. (Stary zakoń 1976)
Simon staji nad rowom swojeho nana a swojich bratrow pomnik a natwari jón tak wysoki, zo wón daloko widźeć, z polěrowanym kamjenjom na prědnim a zadnim boku. (Stary zakoń 1976)
Čerwjenowłosaty Michał Domš a akordnik běštaj taflu wudypałoj a polěrowałoj. (Brězan)
Zo pak so mi w jeho hodźinach tola wostudźiło njeby, kazaše mi wón nimale wšědnje, jeho koleso rjedźić a polěrować, a sćeleše mje po krótkim času tež wjace razow wob tydźeń z lisćikom do pjekarnje. (Brězan)
Kamin je wosobny kamin z polěrowaneho čorneho marmora, na zadnjej sćěnje sedźi železna plata, na plaće zaryte su kwětki, rjenje do kwěćela zrjadowane, jedyn worjoł, kotryž so wupina, a łaćonske hrónčko \x84Spes incerta, mors certa\ - nadźija je njewěsta, smjerć je wěsta. (Brězan)
W polěrowanym wišninowym drjewje drastoweho kamora so wona wobhladowaše, moršćeše brjowki z napinanjom, kritisce na so hladać, widźeć sebje tajku, kajkuž móhł ju widźeć muž. (Brězan)
W kaminje fukaše jednotliwe módre płomjo prěki do sćěny z čorno-zeleneho, polěrowaneho granita. (Brězan)
Štóž ma plěch, njech sej praji, zo hładce polěrowany nop je najlěpši -- potom budźe wón tež zbožowny. (Brězan)
Za jeho chribjetom wočinichu so durje, mócny, błyšćaty a polěrowany wojerski ze spodźiwnje připrawjenym lawskim nopom na hłowje zastupi. (Brězan)
Wón polěrowaše swoju trompetu a widźeše w jeje špihelowacym liku muža při šmrěku sedźeć, ćěło, so do nutřkownosće trompety zhubjujo, móličke małe a hłowa hoberska wulka, galaksije póznawajo a sama sebi wocuzbnjena, a tohodla poča trompetar rěceć, za trompetu, za nygace kwětki abo tež za pilnosć mrowjow mjez kamjenjemi abo za zynčenje pčołkow wot kćenja do kćenja, prěnjotnje pak a w prěnim rjedźe w nadźiji, zo móhla jednora stawiznička docpěć wuši, kotrejž běštej z rjejenja tych wulkich prašenjow wohłušiłoj. (Brězan)
Poprawom njeby ženje nichtó ani něšto wo jeho małkim malheuru zhonił, hdyž njeby tam tuta žona stała a widźała, kak sej wón nós z hładźacej papjeru polěrowaše. (Protyka 2001)


Přełožki[wobdźěłać]