porokować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

porokować

porokować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. porokuju porokujemoj porokujemy
2. porokuješ porokujetej (-taj) porokujeće
3. porokuje porokujetej porokuja (porokuju)
aspekt ip
transgresiw porokujo, porokujcy, porokowawši
prezensowy particip porokowacy
preteritowy particip porokowany
ł-forma porokował, porokowała, porokowało,
dual: porokowałoj, plural: porokowali (porokowałe)
werbalny substantiw porokowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. porokowach porokowachmoj porokowachmy
2. porokowaše porokowaštej porokowašće
3. porokowaše porokowaštej porokowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. porokujmoj porokujmy
2. porokuj porokujtej (-taj) porokujće
3. porokuj, njech porokuje porokujtej (-taj) njech porokuja (porokuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-ro-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔʀokou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne porokowaše je 62x dokładźene, porokowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wustajić; wustajeć; porok wuprajić; porok wuprajeć; doprajić do wočow; powučić; wumjetować; wuswarjeć; wuswarić; naswarjeć; naswarić; wutyknyć; wutykować; ripać dla; porokować zo ...

Přikłady:

[1] Wosebje so po wobzamknjenju hišće porokowaše, zo njebě so při hłownej zhromadźiznje tež na to spomniło, kak naši tudomni Serbja tak njeprawje přecy swoje swójby (dźěći) přeněmčuja - tola kelko króć je so hižo wo tym rěčało, ale komuž njeje k radźenju, tomu njeje tež k pomhanju. (Katolski Posoł 1915)
Joho sobukanonikam pak so to hišće tehdom njespodobaše, a tež biskop porokowaše jomu. (Katolski Posoł 1915)
Wyšk to hórcy porokowaše młodomu leutnantej. (Katolski Posoł 1915)
Budu joho na wšitke dobroty jenož dopominać, zo bych jomu joho njedźak porokował? (Katolski Posoł 1915)
Hódny a waženy dušipastyr, kotromuž nichtó w joho wosadźe z prawdu ničo porokować njemóžeše. (Katolski Posoł 1915)
Je wón hdy najwjetšomu hrěšnikej jeničkoho wodatoho hrěcha dla zasy porokował? (Katolski Posoł 1915)
Ale na ničo so njemóže dopomnić a je tola prjedy přecy ze sobu tak spokojom była a ničoho sebi njeje trjebała porokować. (Katolski Posoł 1915)
Tež přewjele napominanja a porokowanja nadobo čłowjek njeznjese. (Katolski Posoł 1915)
A kak so zatorhowaše, hdyž jomu porokowaše, a kak wšo lěpje wědźeše, hdyž joho napominaše a prošeše. (Katolski Posoł 1915)
Stari přećiwnicy ratarstwa na lěwej stronje porokowachu buram, zo lichuja. (Katolski Posoł 1915)
A sam wuznawa, kak sebi porokowaše, zo je so wot swojich towaršow přetrjechić dał, hdyž tući powědachu, kajke mazaństwa a mjasne hrěchi su wukonjeli. (Katolski Posoł 1915)
Při tym porokowaše raznje, zo wšelacy ludźo swoje pjenjezy doma dźerža, sebi myslo, zo su tam najlěpje schowane. (Katolski Posoł 1915)
Tu so porokowaše, zo so mnohe sobustawy ze zapłaćenjom wotewzatych tworow předołho dlija. (Katolski Posoł 1915)
Tež Posoł porokuje drje po swojej přisłušnosći jenotliwe njepočinki, njeje pak ženje cyły lud abo jenotliwe wosady wobskoržował. (Katolski Posoł 1915)
Tež Posoł porokuje drje po swojej přisłušnosći jenotliwe njepočinki, njeje pak ženje cyły lud abo jenotliwe wosady wobskoržował. (Katolski Posoł 1915)
A swědomjo jim porokuje, zo přez swoju liwkosć, přez swoju lěnjosć swoje zajećo su zawinyli a z tym ćerpjenja a bolosće, mjez tym zo jich towaršojo hižo so wjesela a swojoho Boha widźa wot wobliča k wobliču! (Katolski Posoł 1915)
Z mało zdwórliwymi słowami porokuje Wilson, zo je wjednik podmórnika zakonje ludowoho prawa a čłowjestwa ranił a žada, zo by awstriske knježerstwo joho chostało a za morjenych Američanow zarunanjo płaćiło. (Katolski Posoł 1915)
Hancyne porokowanje -- Jurjowe zamołwjenje. (Zejler)
Hanka: powěda Jurjej, što je wustała, zo je jeho w měsće pytała, doniž su ju sem pokazali -- dźiwa so nad Jurjowej liwkosću -- porokuje jemu mile jeho njeswěru. (Zejler)
Jelizo pak twój bratr přećiwo tebi zhrěši, dźi a porokuj to jemu m jez wamaj samymaj. (Sćenje po Swj. Mateju 1960)
Hańža zaso napisa rozhorjena list starymaj a jimaj porokowaše, zo za jeje chribjetom přećiwo njej škarataj, a wona je dla swojeho přestupjenja před pjatnaće lětami tak a tak čorna wowca w swójbje była, a nětko chcedźa ju dospołnje kleskam wustajić, a jeli před druhimi njewujasnitaj, zo wona ničo za to njemóže, potom wona Hagenej tež druhi dom namaka \x85 Na pjećasydomdźesatych narodninach běštaj staraj z Hagenom samaj. (Krawža)


Přełožki[wobdźěłać]