postajować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

postajować

postajować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. postajuju postajujemoj postajujemy
2. postajuješ postajujetej (-taj) postajujeće
3. postajuje postajujetej postajuja (postajuju)
aspekt ip
transgresiw postajujo, postajujcy, postajowawši
prezensowy particip postajowacy
preteritowy particip postajowany
ł-forma postajował, postajowała, postajowało,
dual: postajowałoj, plural: postajowali (postajowałe)
werbalny substantiw postajowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. postajowach postajowachmoj postajowachmy
2. postajowaše postajowaštej postajowašće
3. postajowaše postajowaštej postajowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. postajujmoj postajujmy
2. postajuj postajujtej (-taj) postajujće
3. postajuj, njech postajuje postajujtej (-taj) njech postajuja (postajuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-sta-jo-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔstai̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne postajowaše je 19x dokładźene, postajowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] postajić; postajeć; wukazać; wukazować; přistajić; přista jeć; pomjenować; wobmjezować; wuprajić; wuprajeć

Přikłady:

[1] Chwilku Sieghart za nimaj jědźeše, w tempje, kiž wonaj postajowaštaj. (Koch)
Najprjedy konjace nohi we wurězku mjez kolesomaj, potom wobličo Maćija, z ko- 22 nja hladace, pohib musklow mócnych zadnich konjacych plecow, za kotrymiž běše jěć dyrbjał, w tempje, kotrež wone postajowachu. (Koch)
Ličba deskow postajowaše wulkosć a hłubokosć hata. (Koch)
Sieghart njemóžeše wjesele zamjelčeć, zo tale žona pódla njeho sedźeše, zo dyrbješe do směra jěć, kiž wón postajowaše. (Koch)
A mój dźěchmoj w twjerdych črijach klepotajo dale nimo signalownje, hdźež něšto ručicow na swojich zubikatych wěncach do wšěch bokow steješe, kaž bychu hišće kolijowe směry postajować měli. (Koch)
Što ha móžeše tež wuskočić, hdyž město duše a trochu zdźěłaneho rozuma naraz wustróžane kolena postajowachu, što so činješe? (Koch)
Někajki motor, kiž njewotwisny wot mojeje wole dźěłaše, wšě jednanja postajowaše. (Koch)
Něchtó druhi postajowaše, hdźe dyrbještej hić. (Koch)
To rěka, zo krosnještaj so po murjowej kromje, kiž wobkroma rěka, při čimž dyrbi so rjec, zo Jakub postajowaše, kak maš so na tajkej wobkromje pohibować. (Koch)
Při zestajenju programa běchu financielne wudawki postajowacy element. (Rozhlad 1993)
Wuměłske kubłanje w směrje, kotryž postajowaše >>Drježdźanske "molerstwo w prěnimaj 'lětdźesatkomaj našeho lětstotka na Drježdźanskej wuměłskej akademiji, na kotrejž młody Garten wot I92o do I927 studowaše, formowaše a postajowaše čas žiwjenja Ota Gartenowe zapřijeće a nahlad wo molerstwje. (Rozhlad 1993)
Stereotypnosć orchestroweho parta pak da Roj přełamać ze solowym klawěrnym partom, w kotrymž spyta so wot jednostronskeho postajowaceho rytmusa wuswobodźeć. (Rozhlad 1993)
Jedyn z najwažnišich faktorow, kiž je wuměnjenja wuwića pólskeje inteligency postajował, w sylnej měrje ratarski charakter Pomorskeje, ekonomiska a politiska sylnosć zemjanstwa, nahladne zamóžne burstwo kaž tež emigracija bjez přestaća. (Rozhlad 1993)
Telewizija a druhe zjawne wliwy njejsu rozsudna abo postajowaca přičina. (Rozhlad 1993)
Hakle po tym maja respondenća zhromadny pochad a literaturu a wuměłstwo za postajowace přiznamjenja etniskeje přisłušnosće. (Rozhlad 1993)
Wosebje něhdyši čłonojo cyrkwinskeho chóra česća sej kantora Jenča do dźensnišeho, a ze swojim měrnym, zdźeržliwym wašnjom a swojej spušćomnosću je wón wuměłstwowe žiwjenje wosady w ćežkim času rozsudnje sobu postajował. (Rozhlad 1993)
By zajimawe było, přepytować, kak su tež w tutych přewrótowych časach konkurenčne situacije wuwiće postajowali a pospěšili (na př. (Rozhlad 1993)
Zasadny rozdźěl porno originalej jewi so we wužitych přewodnych, ale Lorencowy koncepcionalny směr postajowacych wujimkach basnjow J. (Rozhlad 1993)
Berlinscy zhonichu zasady, kotrež nětko (a we wěstej měrje hižo po wotchadźe Pawoła Neda) přez dołhu dobu narodnostnu politiku mjenje bóle postajowachu a wšelake druhe naprawy wujasnichu. (Rozhlad 1993)
A tola běchu to w dobje absolutizma za wobě stronje postajowace rjadowanja, kiž płaćachu znajmjeńša cyłu generaciju (wot 1735 hač do 1768) Něhdy mějachmy w našej ródnej wsy třiwobchody dźensa hač na skromnu předawarnju napojow ani jedyn. (Rozhlad 1993)
A tu zda so mi tutón serbski cyłk, wězo jako wosebity pad splećenosće indiwiduuma z wobdawacym swětom w rumje a času jara postajowacy a scyła nic nakromny być, kaž zrozumich to njedawno z druheje recensije samsneje zběrki (awtorka so "swójskemu, serbskemu "njezapowědźa). (Rozhlad 1993)


Přełožki[wobdźěłać]