rozkazować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

rozkazować

rozkazować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. rozkazuju rozkazujemoj rozkazujemy
2. rozkazuješ rozkazujetej (-taj) rozkazujeće
3. rozkazuje rozkazujetej rozkazuja (rozkazuju)
aspekt ip
transgresiw rozkazujo, rozkazujcy, rozkazowawši
prezensowy particip rozkazowacy
preteritowy particip rozkazowany
ł-forma rozkazował, rozkazowała, rozkazowało,
dual: rozkazowałoj, plural: rozkazowali (rozkazowałe)
werbalny substantiw rozkazowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. rozkazowach rozkazowachmoj rozkazowachmy
2. rozkazowaše rozkazowaštej rozkazowašće
3. rozkazowaše rozkazowaštej rozkazowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. rozkazujmoj rozkazujmy
2. rozkazuj rozkazujtej (-taj) rozkazujće
3. rozkazuj, njech rozkazuje rozkazujtej (-taj) njech rozkazuja (rozkazuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: roz-ka-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀɔzkazou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne rozkazowaše je 8x dokładźene, rozkazowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] komandować; knježić; přikazać; přikazować; rozkazać; poručić

Přikłady:

[1] Što nas to stara a Bože słowo, nóc je naša a swjate dny tež, na tych mi nichtó rozkazować nima, činju, štož so mi spodoba a du, hdźež chcu. (Katolski Posoł 1915)
Wšitcy přitomni so spodźiwachu, hdyž admiral sam po rěblu k postawje přistupi, ju swój pjerjaty kłobuk staji, jej přez ramjo čestne znamjo rozkazowacoho admirala powsny, ju ze swojim mječom wopasa a na posledk jej rozkazny kij do ruki da. (Katolski Posoł 1915)
Najwyšši rozkazowar, general Joffre, njeje ženje a nihdźe swoje křesćanske přeswědčenjo zaprěwał; wón je samo lěta 1907 do hnadownoho města Lourdes pućował. (Katolski Posoł 1915)
Tón samón pak je tež, komuž maš słužić jako swojomu knjezej a kotromuž tež ći su podaći a podćisnjeni, kotřiž tu jenož rozkazuja a kotrychž móc je tak wulka, zo na jich słowo sta a tysacy a milliony du do hubjenstwa a smjerće. (Katolski Posoł 1915)
Cyle mjez Serbami njeměr njewopřesta tež pod tymi kejžorami, kiž dale knježachu, ale woni njemóžachu wjace k mocy přińć, dokelž jim přez te kejžorske nowe twjerdźizny kaž přez tych rozkazowarjow w nich móc złamana. (Zejler)
Tajke tachantstwo w Budyšini je biskop Bruno załožił za dwanaće tachantskich knježich, tak zo wobsteji z teho najwyšeho, kiž měješe w podjanskim času na cyłych Hornich Łužicach w duchomnych wěcach rozkazować; z teho tachanta, kiž je hłowa tachantskich knježich, dale senior (starši), kustos (nakedźbowar), kantor (spěwar), šolastikus (šulski). (Zejler)
A sta so, jako běše Jezus přestał rozkazować swojim dwanaće wučobnikam, woteńdźe wottam, zo by wučił a prědował w jich městach. (Sćenje po Swj. Mateju 1960)
Prědku wisaše jedyn w uniformje, pod nim steješe, trochu powyšeny, rěčniski pult, rozkazowar nad rynkami stólcow. (Krawža)
Nazajtra poda so wubjerk, wobstojacy ze 60 burow ze wšěch kónčin pólskoho kralestwa, do měsćanskoho hrodu k hłownomu rozkazowarjej, zo bychu jomu swoje přeća přednjesli. (Katolski Posoł 1917)
Na to wotmołwi hłowny rozkazowar sćěhowace: "Moji lubi přećeljo! (Katolski Posoł 1917)
Tajki pomocny duchowny je po prawym wojak, chodźi tohodla tež we wojerskej drasće - pólny kapłan pak w klericy - połkowy rozkazowar pak jomu duchowne dźěło w połku napołoži. (Katolski Posoł 1917)
Kak předstajeju sebi zamołwići rozkazowarjo přichodne dušepastyrstwo we měrje, kotryž změje telko ćežkich nadawkow a nic telko duchownych, kelkož budźe nuznje trjebać? (Katolski Posoł 1917)
Tak staj rozkazowacaj generalaj XII. (Katolski Posoł 1917)
Wjele burow njecha wusywać, dokelž běchu zwučeni, na knježim po nawjedowanju dźěłać, a ći jim wjacy rozkazować nimaja; druzy zapusćeja knježe kubła. (Katolski Posoł 1917)
General Putnik, kiž w poslednich wójnach přećiwo Turkowskej, pozdźišo přećiwo Bołharskej, a lěto 1914-l6 z najwyššim rozkazowarjom a wjednikom serbiskoho wójska, je tele dny w Nizza wumrěł. (Katolski Posoł 1917)
To tež wina, zo rozkazowar swojomu wójsku přikaza: "gardc a vous" - "kedźbujće! (Katolski Posoł 1917)
Na wěži kaserny w Laghonalu sedźi rozkazowar tamnoho wojerskoho wotdźěla. (Katolski Posoł 1917)
A hdyž duchowny so z chwatkom sydnył, zawoła hižo tež rozkazowar "kedźbu! (Katolski Posoł 1917)
W nakładźe August Scherl, Berlin je kapitanleutnant swobodny knjez von Spiegel knižku wudał, w kotrejž wón wšelake swoje nazhonjenja jako rozkazowar na jenym podmórniku wopisuje. (Katolski Posoł 1917)
W nakładźe August Scherl, Berlin je kapitanleutnant swobodny knjez von Spiegel knižku wudał, w kotrejž wón wšelake swoje nazhonjenja jako rozkazowar na jenym podmórniku wopisuje. (Katolski Posoł 1917)
Čas žiwjenja su zwučeni jeno poručeć, rozkazować, kiwać, a nětkole nadobo dyrbjeli prosyć, so ponižeć, słužownika činić! (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]

command, order

]] [[:en:command, order

(en)]]