rozwažować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

rozwažować

rozwažować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. rozwažuju rozwažujemoj rozwažujemy
2. rozwažuješ rozwažujetej (-taj) rozwažujeće
3. rozwažuje rozwažujetej rozwažuja (rozwažuju)
aspekt ip
transgresiw rozwažujo, rozwažujcy, rozwažowawši
prezensowy particip rozwažowacy
preteritowy particip rozwažowany
ł-forma rozwažował, rozwažowała, rozwažowało,
dual: rozwažowałoj, plural: rozwažowali (rozwažowałe)
werbalny substantiw rozwažowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. rozwažowach rozwažowachmoj rozwažowachmy
2. rozwažowaše rozwažowaštej rozwažowašće
3. rozwažowaše rozwažowaštej rozwažowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. rozwažujmoj rozwažujmy
2. rozwažuj rozwažujtej (-taj) rozwažujće
3. rozwažuj, njech rozwažuje rozwažujtej (-taj) njech rozwažuja (rozwažuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: roz-wa-žo-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀɔzu̯aʒou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne rozwažowaše je 9x dokładźene, rozwažowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] rozwažić; rozpominać; rozwažeć; přemyslić; přemyslować; rozmyslić; rozmyslować

Přikłady:

[1] Njech wot nětka zwady rozsudźeć dawaja nic wjacy mječej, ale rozomnym přičinam runosće a sprawnosće, wšo rozwažujcy z winowatytn pokojom a měrniwosću. (Katolski Posoł 1915)
W srjedzišću basnikoweho rozwažowanja steja charakteristiske nazhonjenja z feudalno-absolutistiskim knjejstwom a w jeho klinje schadźacymi a zrawjacymi nowymi byrgarskimi mocami, nowe towaršnostne ideje a etiske ideale. (Zejler)
Njech je tu mjenowany francoski filozof Rousseau, kotrehož žadanje >>wróćo k přirodźe<< zaběraše bytostne městno w filozofiskich rozwažowanjach němskich rozswětlerjow kaz Lessinga a Herdera. (Zejler)
Při wšěm su >>Počasy<< cyłkownje klučowe słowo za Zejlerjowe lyriske rozwažowanja wo zakładnych prašenjach čłowjeskeho žiwjenja, wo prócy a boju serbskeho luda za swobodu a čłowjeskosć. (Zejler)
Po chutnych rozwažowanjach smój -- nakładnistwo a wudawaćelka -- so rozsudźiłoj, zo ma so z Mukoweho wudaća, jako jeničkeho zjeća Zejlerjoweho basnistwa, wuchadźeć, do noweho wudaća pak zapřijeć wšitko, štož scyła wo tworićelskim dźěle basnika swědči. (Zejler)
Po hižo naspomnjenych rozwažowanjach rozsudźichmy so, zo nowe wudaće Zhromadźenych spisow Handrija Zejlerja ma być ludowe wudaće. (Zejler)
Smějachmoj so, šćěkachmoj so, wona ćekny, ja běžach za njej, a zaso dźěchmoj a rozwažowachmoj. (Krawža)
Cyle wěsće přewodźachu Mukowy wotpohlad tež wšelake taktiske rozwažowanja: Aktualna přiležnosć by cišć knihi pospěšiła, a wěnowanje móhło nimoměry wótrym sonetam być autoritatiwny škit a zepěra. (Ćišinski)
Na Waše nowolětne přeća, kiž sće w nimale popjerjanym dopisu a stilu złožił, njejsym Wam hač dotal wotmołwił, dokelž sym sebi dołho rozwažował Waše kri. (Ćišinski)
My dla po rozwažowanju wšitkich wobstejnosćow prajimy: >>Jene činic a druheho so njewostajić! (Ćišinski)
Po rozwažowanju wobeju přećelow, Ćišinskeho a Krawca, nasta druhe libreto, předźěłanje prěnjotneho namjeta. (Ćišinski)
Dokelž pak jednotliwe dypki debaty před tym wozjewjene njeběchu a tuž jednotliwcy chwile njemějachu, je dokładnje rozwažować a posudźować, přizamknychu so wšitcy po dołhich debatach namjetam Lipsčanskeho Sorabikuma. (Ćišinski)
Z toho nastachu za zestajerja a redakcisku radu wěste ćeže, kotrež prócowachmy so přewinyć z tym, zo swědomiće rozwažowachmy, hdźe by tón abo tamny přinošk najlěpje zaměstnjeny był. (Ćišinski)
Jich často zapisana loyalnosć napřećo sakskemu kralej eksistowaše, druhdy wšak jenož z taktiskeho rozwažowanja. (Ćišinski)
Nadeńdźemy w njej šěroku a wuměłsce njezaklučowanu paletu basnikowych nahladow, progresiwne dopóznaća a rozwažowanja nachwilneje płaćiwosće, informatiwny kulturnohistoriski dokument a drobnu powěsć. (Ćišinski)
Hačrunjež je wažne a trěbne, koncepty tutoho směra měć a wo tajkich móžnosćach rozwažować, steji wězo jich nałožowanje za humanistisce zmysleneho wuměłca w funkciji intendanta hakle potom na dnjowym porjedźe, hdyž žane druhe móžnosće wjace njejsu. (Rozhlad 1991)
Wukrančan farar Jan Kilian je so po nocy trajacym bědźenju a rozwažowanju rozsudźił, ze swojimi krajanami a wěrybratrami starolutherskeje konfesije wopušćić ródne wsy, holu a hona wokoło Wukrančic a Klětnoho blisko Niskeje a pytać zbožo a swobodu we wjelelubjacej Americe. (Rozhlad 1991)
Mudra čitarjam zdźěla, zo su wo załoženju Sokoła "Serbja hižo něšto króć do prěnjeje swětoweje wójny rozwažowali. (Rozhlad 1991)
Tuž wona w tutym monologu rozwažuje wo swojim žiwjenju, wotwažuje za sebje mylenja a wěrnosće, spektrum jednanskich móžnosćow a jich zwoprawdźenje. (Rozhlad 1991)
Su se rozwažowali a rozpowědali možnosći a granice kulturneje źěłabnosći mjazy Serbami. (Rozhlad 1994)
Tuž běchu so nětk w dołhich stawiznach serbsko-čěskeje wzajom- nosće - za čas NDR so wo tym je- nož rozwažowało, ale bjez konkret- neho wuslědka - skónčnje prěnje Dny serbskeje kultury 10. (Rozhlad 1994)


Přełožki[wobdźěłać]