sformulować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

sformulować

sformulować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. sformuluju sformulujemoj sformulujemy
2. sformuluješ sformulujetej (-taj) sformulujeće
3. sformuluje sformulujetej (-taj) sformuluja (sformuluju)


aspekt p
transgresiw sformulujo, sformulujcy, sformulowawši
prezensowy particip sformulowacy
preteritowy particip sformulowany
ł-forma sformulował, sformulowała, sformulowało,
dual: sformulowałoj, plural: sformulowali (sformulowałe)
werbalny substantiw sformulowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. sformulowach sformulowachmoj sformulowachmy
2. sformulowa sformulowaštej sformulowašće
3. sformulowa sformulowaštej sformulowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- sformulujmoj sformulujmy
2. sformuluj sformulujtej (-taj) sformulujće
3. sformuluj, njech sformuluje sformulujtej (-taj) njech sformuluja (sformuluju)Ortografija

Dźělenje słowow: s-for-mu-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: sfɔʀmulou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne sformulowaše je 0x dokładźene, sformulowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] formulować; nastajić

Přikłady:

[1] Jako so Cyganam zdaše, zo nam čěsce sformulowana wěrnosć dosć derje wot huby dźěše, pokaza bruny porst na chěžku stadionoweho wrotarja. (Koch)
Pod tutym hladanjom bych so rady z wami chcył wo temje nadpisma >>wadźić<<, to rěka, wotewrjenje diskutować wo prašenjach, kiž su tohodla zdźěla prowokantnje sformulowane, zo móhło so z akcentowanjom a wobswětlenjom ekstremow něšto srjedźne namakać, štož drje tež njeje poslednja wěrnosć, ale runja ekstremej dźěl cyłka. (Rozhlad 1993)
Tajka pluralistiska koncepcija wuwića bu sformulowana w programje Dekady kultury, kotraž traje wot lěta l988 pod patronatom UNO a UNESCO. (Rozhlad 1993)
Tule spytamy někotre zasady sformulować: l. (Rozhlad 1993)
Wona spyta swoju wosobinsku identitu sformulować. (Rozhlad 1992)
Su se někotare žycenja a naraźenja sformulowali, kotarež se w perspektiwje tak abo hynac goźe zrealizowas. (Rozhlad 1992)
skónčnje za sebje sformulował, kajke změje w přichodźe stejnišćo k swětej, a bratr njebě so spjećował, bratr wědźeše to přeco lěpje. (Młynkowa)
Lědma zo wón tule mysl we sebi sformulował, słyšeše so hižo rěčeć. (A. Nawka)
Předewšěm mjeńše narody a narodne skupiny bjez maćerneho stata, bjez wustawowje a zakonsce zaručenych narodnych prawow, běchu nuzowane, swoje prawo eksistency w stajnym přirunowanju swojskich hódnotow z tymi wjetšich narodow (statow) sformulować a zakitować. (Rozhlad 1996)
Jara dobre wuměnjenja njeběchu jeho wjace płaćili hač jasne nygnjenje k dokładnje přemyslenemu a jasnje sformulowanemu planej Mětka, zo budźetaj sej při wusywach a wožně wzajomnje pomhać. (Brězan)
Jakub Bart-Ćišinski sformulowa hesło schadźowankow -- z luda, z ludom, za lud. (Brězan)
Wjetšina ludźi wšak swoje měnjenje jadriwje a jasnje a bjez wulkich wopušow w krótkich, zrozumliwych sadach njesformuluje -- kaž bychu ći to takle filozofojo a druzy, we wšěch prědkach a zadkach žiwjenja nazhonići, činili, ale woni baja -- dosć dźiwnje husto -- powědki, kotrež maja za wěrne a chcedźa tež wěrjene měć, abo woni sej wumysluja parable, kotrež měli jich tajke abo hinaše měnjenje wo Krabaće wuprajić; ale husto su tele parable kaž zelene worjechi, hišće na štomje wisace. (Brězan)
Wažne městno w Ćišinskeho literarno-estetiskich wuprajenjach ma prašenje za wuměłskej prawdu, za wěrnosću, kotruž >>znjesć my wuknyć dyrbimy<<, kaž sformulowa to z pohladom na literarnu kritiku. (Ćišinski)
Ćišinski pak njeje jenož zasady kulturno-kubłanskeho skutkowanja serbskeje inteligency a studowaceje młodźiny teoretisce sformulował a njepřestawajcy propagował, ale je sam praktisce -- w prěnim rjedźe ze swojim literarnym tworjenjom -- tež jako publicist přinošował k rozwiwanju a rozšěrjenju serbskeje kultury. (Ćišinski)
Wón powołany, znajmjeńša za swoju dobu, nadawki serbskeho nowinarja normatiwnje sformulować: >>Allgemein ziemt es sich fü jeden wendischen Journalisten, daß er seine nationale Pflicht erfü aber besonders so zu schreiben, daß er mit dem Geist und der Art seines publizistischen Wirkens die Herzen, die Liebe und das Vertrauen seiner Landsleute gewinnt. (Ćišinski)
Tak kaž je z njekonwencionelnje sformulowanych kapitlowych napismow wočakować, dr. (Rozhlad 1991)
Tež tu so tele prašenje zaso zjewi: tola nichtó dotal sformulował njeje, w čim krizu widźu. (Rozhlad 1991)
Naležnosć wudawaćela sformuluje dr. (Rozhlad 1991)
W listach, jasnišo wot jeho mandźelskeje Irmgard sformulowane hač wot njeho sameho, klinči to hinašo. (Rozhlad 1995)
Ale tež w tutym zwjazku stawa so, zo buchu někotre zwěsćenja zasadneho wuznama bjez nuznje trěbneho wopodstatnjenja sformulowane kaž na přikład "to, zo bu zrozumjenje woprawdźitosće wot spočatka "šěsćdźesatych lět bytostnje rozšěrjene (str. (Rozhlad 1995)
Skala spytal swoje hi\ 1922 w spisu \x84Wo serbskich pra\ sformulowane plany w SN zwoprawdzic. (Brankačk)


Přełožki[wobdźěłać]