zakitować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zakitować

zakitować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zakituju zakitujemoj zakitujemy
2. zakituješ zakitujetej (-taj) zakitujeće
3. zakituje zakitujetej zakituja (zakituju)
aspekt ip
transgresiw zakitujo, zakitujcy, zakitowawši
prezensowy particip zakitowacy
preteritowy particip zakitowany
ł-forma zakitował, zakitowała, zakitowało,
dual: zakitowałoj, plural: zakitowali (zakitowałe)
werbalny substantiw zakitowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zakitowach zakitowachmoj zakitowachmy
2. zakitowaše zakitowaštej zakitowašće
3. zakitowaše zakitowaštej zakitowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zakitujmoj zakitujmy
2. zakituj zakitujtej (-taj) zakitujće
3. zakituj, njech zakituje zakitujtej (-taj) njech zakituja (zakituju)

Ortografija

Dźělenje słowow: za-ki-to-wać

Wurjekowanje

IPA: zakitou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zakitowaše je 66x dokładźene, zakitowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zakitać; dźeržeć; zdźeržeć; wobchować; wobchowować; wuchować; wuchowować; škitać; hladać; zwarnować; wobarnować; wobarać; wobróć; zasadźić so; zasadźeć so; zasadźować so; wojować; kryć; zastupować; kitować; z kitom zamazać; z kitom zamazować; z kitu zamazać

Přikłady:

[1] Po prawdźe sudźicy dyrbimy wšak prajić, zo jandźelojo nimaja čućow, kaž my čłowjekojo, ale tohodla su jich prócy we słužbje Božej a našim zakitowanju ćim dospołniše a dźaka hódniše. (Katolski Posoł 1915)
Jedyn spisowaćer staroho časa powěda, zo wotpósłancy, kotrymž so wot Mišnjanskoho wustawa napołožiło, zo maja naležnosć w Romje wobstarać, skóržbu Mišnjanskich kanonikow přepodachu, na to pak biskopa zakitowachu. (Katolski Posoł 1915)
A woni ani tymle hubjenym žonam njerozemja, sebi pomyslo, kak su tola rjekowske sotry w starodawnych časach, tak často ze swojimi mužemi do wójny so podawałe, jich zahorjałe a samo tež ze swojimi ćěłami lěhwa abo twjerdźizny přećiwo njepřećelej zakitowałe. (Katolski Posoł 1915)
Z tutoho swjećeća zasłyša jenoho dnja tež po horcym modlenju slubjenjo: "Ja budu dom awstriski w kóždym času přez swoju zastupnu próstwu zakitować a joho móc a majestosć dźeržeć a pozběhować, tak dołho kaž tutón dom zwostawa w bohabojosći a česćowanju ke mni. (Katolski Posoł 1915)
Knjez wyšši wučer kantor Hila zakitowaše Khrósćansku nalutowarnju, dokelž so po zdaću mały porok nalutowarnjam činił. (Katolski Posoł 1915)
Prěnjoho - přichodnoho měsaca - je so lěto minyło, zo je naš sławnje knježacy kejžor synow našoho luda zwołał, zo bychu wótčinu přećiwo nadpadam jeje njepřećelow zakitowali. (Katolski Posoł 1915)
Posledni zaměr wšoho jomu powšitkowna swětowa republika: čłowjekojo wšěch krajow su bratřa a jenotliwe ludy maja sebi mjez sobu pomhać w dobywanju a zakitowanju zhromadneje swobody. (Katolski Posoł 1915)
Prawe strony jich přećiwo njesprawnym porokam zakitowachu. (Katolski Posoł 1915)
Katolikojo dyrbjeli so do časa zakitować před tym. (Katolski Posoł 1915)
Knjez šulki wyšši radźićel Bach spominaše w jara wutrobnych a připóznawacych stowach, zo móže wón, byrnjež tež swjedźeń bóle cyrkwinskoho raza był, tola jako šulski zastojnik na tym so wobdźělić, dokelž je tola jubilar wjetši a horcyši dźěl swojeje wutroby šuli poswjećił a přecy interessy tachantskeje šule najlěpje zakitował, štož móže jomu wón runje dźensa z najlěpšimi přećemi za hišće prawje dołhu dźěławosć w cyrkwi a šuli z połnej wutrobu wobkrućić a zawěsćić. (Katolski Posoł 1915)
Bóh wšohomócny wšitke ludy Je zakitować hotowy, A je tež narod mały, chudy - Před Bohom njeje zacpjeny. (Katolski Posoł 1915)
Tež tute nadběhi wotraža so wot dobroho swědomja a moraliskeje mocy, z kotrymiž němski lud swoju sprawnu wěc zakituje a wróća so na swojich zawinjerjow. (Katolski Posoł 1915)
Zbudźować a zakitować, powučeć a zabawjeć, nowe twarić, stare chować -- to mje ćěri wuchadźeć. (Zejler)
Hromadźe z Nettelbeckom zakitowaše wón twjerdźiznu přećiwo Napoleonej hač do Tilsitskeho měra i46 božemje wotchadźaceholěta i860 -- Łn i860, čo. (Zejler)
Snano smy my wina\ zakitowaše ju Turo jako jenički. (Krawža)
Kak tón k tomu přińdźe, so do pruskich naležnosćow měš a Serbo zakitować (Dobrucky)
Přez to njeby turkowske łódźnistwo wjacy Čataldźa-liniju zakitować pomhać mohło a přełamanjo přez Bołharow by wěste było. (Katolski Posoł 1913)
Wótčinske zmyslenjo ma so tu pokazować we swěrnym dopjelnjenju winowatosće jako staw stata abo staćan, w zhromadnym sobuskutkowanju při zhromadnych naležnosćach, cyle wosebiće pak we woporniwym zakitowanju swobody a samostatnosće wótčiny před kóždym njepřećelom. (Katolski Posoł 1913)
Tuž su so zastupjerjo wobeju wuznaćow w tej mysli zetkali, zo chcedźa čestny dźeń kejžora ze składom, kaž wěmy jomu witanym, za swoje missiony w němskich zakitowanych krajach swjećić. (Katolski Posoł 1913)
Wójnski minister z Heeringen drje Kruppa zakitowaše, na to pokazujo, zo so wěc hišće přepytuje, zo nikoho wina njeje dopokazana a zo je wina z cyła jenož pola nižšich zastojnikow, po kazujo tež na Kruppowe wulke zasłužby, ale prěć tež wón njepřisłušnosće njemóžeše. (Katolski Posoł 1913)
Tući ludźo dyrbja tola tež wšitke winowatosće staćanow dopjelnjeć, samo ze swojej krewju a ze swojim žiwjenjom kraj zakitować. (Katolski Posoł 1913)


Přełožki[wobdźěłać]

protect, defend

]] [[:en:protect, defend

(en)]]