K wobsahej skočić

transportować

z Wikisłownika

transportować

wosoba singular dual plural
1. transportuju transportujemoj transportujemy
2. transportuješ transportujetej (-taj) transportujeće
3. transportuje transportujetej transportuja (transportuju)
aspekt ip
transgresiw transportujo, transportujcy, transportowawši
prezensowy particip transportowacy
preteritowy particip transportowany
ł-forma transportował, transportowała, transportowało,
dual: transportowałoj, plural: transportowali (transportowałe)
werbalny substantiw transportowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. transportowach transportowachmoj transportowachmy
2. transportowaše transportowaštej transportowašće
3. transportowaše transportowaštej transportowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. transportujmoj transportujmy
2. transportuj transportujtej (-taj) transportujće
3. transportuj, njech transportuje transportujtej (-taj) njech transportuja (transportuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: tran-spor-to-wać

Wurjekowanje

IPA: tʀanspɔʀtou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne transportowaše je 2x dokładźene, transportowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] přewozyć; přewožować

Přikłady:

[1] Mi je zaso derje, jako mje žana asfaltowana dróha dusyła njeby a malu kaž bruka sčiniła, mojej noze so wjeselitej, a přihladujemoj šćanej hanje, kotraž mólički kamušk něhdźe transportować spyta, a zornjatko je přećežke abo přehładke za nju. (Brězan)
Přewažna wjetšina wudźěłkow dyrbješe so ilegalnje do Łužicy transportować. (Rozhlad 1993)
Čitar budźe dźiwać na to, zo knjeni Miemietzowa formy gramatiki w dotal njezwučenym wašnju wužiwa a tež wšelake słowa sej stwori k transportowanju swojich myslow. (Rozhlad 1992)
W třicetych lětach přidruži so konjacemu zapřahej buldog z připowěšakom, kotryž tež pěsk, kamjenje a druhe wěcy transportowaše. (Rozhlad 1992)
Korčmar zběhny wobeju a poł njeso, poł ćahajo jeju na dróhu transportowaše. (Młynkowa)
Ze swojimi němskorěčnymi "tekstami liči wón k čłonam sakskeje basnjerskeje šule( 'kotřiž su jedyn kaž druhi bóle na eksaktnosći lyriskeho słowa zajimowani hač na transportowanju ideologiskich wobsahow z wehiklom literatura; zdobom wón na semantisce wysokodiferencowanej serbskej literarnej rěči dale piše, kotraž so jemu - tohorunja nowum - z němskeho njezda być wohrožena, ale wobohaćena: Welche Lust war es dann, (Rozhlad 1998)
A hdyž možu z tym tež hišće wěste žiwjenske wěrnosće zdźělić a transportować, ćim lěpje. (Rozhlad 1996)
Smój skónčnje dopóznałoj, zo njehodźi so moderna forma sacro- rockoweje hudźby bjez kompromisow do cyrkwje transportować, zo je wobkedźbowanje wosebitych akustiskich poměrow w cyrkwjach wažny zakład za wobsahowu skutkownosć. (Rozhlad 1996)
Přez swoju syntetisku funkciju transportuje film začuća a informacuje do najšěršich kruhow ludnosće a mobilizuje přez wobraz, słowo, hudźbu a zwuki signale, kotrež su w padźe serbskeho filma swojorazne, serbske. (Rozhlad 1996)
Tež hdyž snadne ličby recipientow tole njepotwjerdźa a tež hdyž někotři měnja, zo měł so tajki lud kaž naš serbski jeničce na tradicionalne hałzy kulturneho žiwjenja zepěrać, měnju, zo trjebamy nuznje serbski film a z nim medij, kotryž jón transportuje. (Rozhlad 1996)
Haj wšak, kapłan Wojciech je so z mocu přesadźił, ale jeho duch njemóže so z Kulowa wzać a do cuzby transportować. (Ćišinski)
Tak jo se mogała wětša młogosć (mań) zeleniny, kulkow, gorkow, banje a dobrego Wjerbańskego małgota transportowas do města. (Rozhlad 1994)
Nowe žiwjenske začuće Serbow, transportowane přez wjacehłósnosć pěsnjow "Słónco prawda swobodnosć", "Derje je na zemi", "Trać dyrbi serbstwo", "Ja znaju lud, kiž steji njepowalny. (Rozhlad 1990)
Tři powjazowki abo wisate železnički buchu natwarjene, kotrež transportowachu wulke zornowcowe kamjeniska z hłubiny skały. (Protyka 2001)
Z tym bychmy wone klišeje dale produkowali a transportowali. (Rozhlad 1997)


Přełožki

[wobdźěłać]
transport

]] [[:en:transport

(en)]]