wospjetować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wospjetować

wospjetować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wospjetuju wospjetujemoj wospjetujemy
2. wospjetuješ wospjetujetej (-taj) wospjetujeće
3. wospjetuje wospjetujetej wospjetuja (wospjetuju)
aspekt ip
transgresiw wospjetujo, wospjetujcy, wospjetowawši
prezensowy particip wospjetowacy
preteritowy particip wospjetowany
ł-forma wospjetował, wospjetowała, wospjetowało,
dual: wospjetowałoj, plural: wospjetowali (wospjetowałe)
werbalny substantiw wospjetowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wospjetowach wospjetowachmoj wospjetowachmy
2. wospjetowaše wospjetowaštej wospjetowašće
3. wospjetowaše wospjetowaštej wospjetowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wospjetujmoj wospjetujmy
2. wospjetuj wospjetujtej (-taj) wospjetujće
3. wospjetuj, njech wospjetuje wospjetujtej (-taj) njech wospjetuja (wospjetuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wo-spje-to-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔspʲetou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wospjetowaše je 105x dokładźene, wospjetowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Hodowny swjedźeń wospjetowaše so na swjedźenju Třoch Kralow. (Katolski Posoł 1915)
K połnócnomu ranju wot Soissonsa wospjetowachu Francózojo swoje nadběhi, kotrež buchu pod wulkimi poražkami za nich wotpokazane, přez 100 jatych wosta w našich rukach; dźensa wojuja tam dale. (Katolski Posoł 1915)
Tuž ničo druhe wyše njewostanje, hač zo dyrbimy wurjadnu hłownu zhromadźiznu wotměć a wólby hnydom zasy wospjetować abo z nowa wolić a tak wšo zrjadować. (Katolski Posoł 1915)
Při tym budźe so hišće raz předstajenjo hodowneje hry wot dźěći Khrósćanskeje šule wospjetować. (Katolski Posoł 1915)
Předstajenjo budźe so srjedu wječor po něšporje za towarstwo młodźencow a towarstwo knježnow wospjetować (pola Domanic). (Katolski Posoł 1915)
Předstajenjo swětłowych wobrazow so nazajtra za tudomnej towarstwje młodosće a a štwórtk w Zdźěrjanskej kapali za tamniše wobydlerstwo wospjetowaše. (Katolski Posoł 1915)
A hdyž hižo ćmowa nóc cyłu krajinu wodźewaše a po wsy wšitko z ćicha wodychowaše, zyboleše so z nizkeje chěžki wowčerjoweje jasna lampka před wobrazom Božeje Maćerje w kućiku nad blidom, a wokoło blida klečachu staršej a dźěći a z jich hortow wospjetowaše so z tołstymi a ćeńkimi hłosami do jenoho hłosa so zjednoćejo njeličomny postrow: "Strowa sy Marija! (Katolski Posoł 1915)
Na narańšim bitwišću wospjetowachu so wojowanja we wšelakich dźělach Pólskeje wšědnje. (Katolski Posoł 1915)
Mjez Maasu a Moselu wospjetowachu Francózojo na wjacorych městnach swoje nadběhi. (Katolski Posoł 1915)
Njedźiwajo na to buchu skoro wšudźom wjacy króć wospjetowane nadběhi pod ćežkimi zahubami wotpokazane, wosebje jendźelske nadběhi. (Katolski Posoł 1915)
Knježny z rukomaj kleskajo, zanošowachu radostne wołanjo a wospjetowachu chwalbny kěrluš jehnjeća, z kotrohož krjewju je duša wumožena. (Katolski Posoł 1915)
Jenohłósne zbožopřeća postrowjachu naju přichad; w tym chorje so wosebje wospjetowachu, do kotrohož so duša posydny. (Katolski Posoł 1915)
Dźensa pak nětko, po zasy a zasy wospjetowanym dokładnym pruhowanju wojerskich wobstojnosćow wšitkich w cyłej Němskej, kotřiž su w tajkej starobje, w kotrejž maja słužić, móže so prajić, zo w Němskej z cyła žanych wotwlakowarjow abo tłóčakow wjacy nimamy. (Katolski Posoł 1915)
Što je to do rozkazow było, kotrež "mištr wot stoła" w templu zhromadźenym bratram je podał, je Milanska katolska nowina "Italia" hakle pozdźiso, po rozpuću přez Argentinisku mohła zhonić: Tute rozkazy su swojeje dźěsćowskeje wotewrjeneje wutroby dla tak zajimawe, zo by woprawdźe škoda była, njebychmy-li tute podawane direktivy (pokazy za prawe zadźerženjo) tu wospjetowali. (Katolski Posoł 1915)
A kak by so tón lud wčora hišće zepjerał přećiwo wohańbjenju abo tež jeno přećiwo podhladej abo tukanju, jako by zwólniwy był za mały pjenježny dobytk swoje pisomnje date a w běhu 33 lět wjacy króć wospjetowane słowo złamać, jako by Italska kaž prawy bandit swojomu zwjazkarjej do chribjeta padnyć mohła! (Katolski Posoł 1915)
Nowy kabinet budźe najskerje protest wospjetować, z rozdźělom, zo je chutnje měnjeny. (Katolski Posoł 1915)
Wokoło Wyškowa wospjetuja woni swoje nadběhi w nocy a wodnjo, runjež při najsurowišich škodowanjach najmjeńšoho wuspěcha njeměli. (Katolski Posoł 1915)
Missionow": Štóž chce spóznać missionarowe žiwjenjo, dyrbi něšto zhonić wo joho małych wšědnych dźěłach, kotrež tak nimale cyły dźeń wupjelnjeja a so dźeń wot dnja wospjetuja. (Katolski Posoł 1915)
Wokoło Mü a Sennheima so wojowanja wšědnje wospjetuja. (Katolski Posoł 1915)
Přewodźenjo wobdawachu jandźelojo Bože słowo wospjetujcy: 3 Paralipomena swj. (Katolski Posoł 1915)
Najbóle skutkuje to hnydom derje, jeli pak nic po jenej łžiccy, wospjetuj to hišće hnydom, a potom zawěsće pomha. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

repeat

]] [[:en:repeat

(en)]]