analyzować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

analyzować

analyzować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. analyzuju analyzujemoj analyzujemy
2. analyzuješ analyzujetej (-taj) analyzujeće
3. analyzuje analyzujetej analyzuja (analyzuju)
aspekt ip
transgresiw analyzujo, analyzujcy, analyzowawši
prezensowy particip analyzowacy
preteritowy particip analyzowany
ł-forma analyzował, analyzowała, analyzowało,
dual: analyzowałoj, plural: analyzowali (analyzowałe)
werbalny substantiw analyzowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. analyzowach analyzowachmoj analyzowachmy
2. analyzowaše analyzowaštej analyzowašće
3. analyzowaše analyzowaštej analyzowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. analyzujmoj analyzujmy
2. analyzuj analyzujtej (-taj) analyzujće
3. analyzuj, njech analyzuje analyzujtej (-taj) njech analyzuja (analyzuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: a-na-ly-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: analɪzou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne analyzowaše je 9x dokładźene, analyzowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] přepytować; pruwować; kritisce přehladać; kritisce přehladować; přewuběrać; rozčłonkować

Přikłady:

[1] Wón wědźeše wšitko wo Howlingu, tež, štož tón dawno zabył, a wšitko wo Janje Serbinu, wón znaješe jeho credo a jeho dubito, mjenowaše Aiku z jeje prawym mjenom, z wopismom šćěpjenja, ze studijnym lětom, z bankowym kontom a ze wšěmi štyrnaće stacijemi jeje prěki-a-podłu-pućow při pytanju wěrnosće, rjanosće a zmysła žiwjenja -- komputer dešifrěrowaše liniju po liniji fota Jana Serbina, kaž wón z lětadła lězeše a kaž w restawranće Käknesoweje wěže z Aiku sedźeše, analyzowaše změny a negowaše bjez wahanja móžnosć, zo so tule jedna wo přirodnu regeneraciju po wulkim napinanju. (Brězan)
Hdyž hudźbne piše, při dźěle takrjec, su racionale momenty rozsudźace wěmy z jeho hudźbno-wědomostnych dźěłow, zo je jara analytiski mysler), ale runočasnje w pozadku mozow běži njeanalyzowany, njewědomy emocionelny prud, kotrehož wliw je hakle w hotowej kompoziciji spóznać. (Rozhlad 1993)
Njamam cas, to dalej analyzowaš. (Rozhlad 1993)
Na posedźenju bu nadawk před mjeta definowany >>Wona ludowěda) analyzuje sposrědkowanje (jeho přičiny a z nim zwisowace procesy) kulturelnych hódnotow w objektiwacijach a subjektiwacijach. (Rozhlad 1993)
Awtor analyzuje strukturu recipientow a procesy recepcije serbskeje kultury na zakładźe wobšěrnych empiriskich slědźenjow tehdyšeho Instituta za serbski ludospyt w l. (Rozhlad 1993)
Tež dźensa přeco zaso rozmysluje, analyzuje, so z myslemi nosy, wobkedźbuje, byrnjež jemu to poslednje chorołoža a časćišich dlěšodobnych přebywanjow w chorowni dla přeco wobćežnišo było. (Rozhlad 1993)
Wosebity rozdźěl pytnu dźiwadiownicy přeco zaso mjez serbskim wjesnym a serbskim Budyskim publikumom, a by zajimawe było, tole raz psychologisce analyzować. (Rozhlad 1992)
Tym absolutnym wotpokazowarjam dyrbi so rjec, tak Jan Bulank, zo su sej mało prócy brali, tele festiwale raz hłubšo analyzować na dobytk za nas a naše twonćelstwo. (Rozhlad 1992)
Město toho rěči za to, swědomiće analyzowa' ß deformacijow, jich charakter a zjawy kaž tež 'najwšelakoriše, zdźěla so mjez sobu wuzamkowace, prudy. (Rozhlad 1992)
Byrnjež Rozhlad tež w lětdźesatkomaj redaktorstwa Cyrila Kole dźěćo swojeho časa był, móže drje so z połnym prawom zwěsćić, zo wostaštej w nim serbska rěč a kultura, jeju wuwićowe procesy, tež w jich přećiwnosćach analyzowane a kritisce widźane, hłowny wobstatk wobsaha. (Rozhlad 1992)
Motiwacije a powšitkowne kulturne potrjeby woprašowanych generacijow so we wobłuku jich dźěłowych a žiwjenskich poměrow analyzuja. (Rozhlad 1992)
Jeli njedźěli wobdźělnik swjedźenja nastork tutoho podawka, jeli so z nim njeidentifikuje, jeli jón jenož wonkownje abo racionalnje přijimuje abo jón snano hišće analyzuje, potom steji wón zwonka swjedźenja, zwonka swjedźenskosće. (Rozhlad 1992)
Hdyž analyzuješ na př. (Rozhlad 1992)
Tak hodźi so na jeho přikładźe tež wjele problemow rozjimać a analyzować, kotrež powšitkownje serbske kulturne stawizny do a nic naposledk po druhej swětowej wójnje we wšej komplikowanosći, haj samo kontrowersnosći jimaja. (Rozhlad 1999)
Tež nichtó druhi dotal rěč přełožka dokładnje hódnoćił abo samo analyzował njeje, hačrunjež by sej to nuznje zasłužiła. (Rozhlad 1999)
Hižo wozjewjene zběrki běše dokładnje přestudował a analyzował. (Rozhlad 1999)
Marti je prěni, kiž analyzuje na kompleksne wašnje te njerěčne faktory - geografiske, hospodarske, politiske, cyrkwinske, kulturne, statne a nutřkowne -, kiž su asimilaciju serbskeho terena spěchowali abo ju na wěsty čas zadźerželi. (Rozhlad 1999)
Scholze na slědowacych 190 stronach předstaja, analyzuje a hódnoći. (Rozhlad 1999)
Šewc wuslědki swojich prepytowanjow wo stawiznach rukopisa a wo poměrje delnjoserbskeho teksta k přełožkej Luthera, analyzuje grafiku a ortografiju rěčneho pomnika, charakterizuje poměr rukopisa k delnjoserbskej spisownej rěči kaž tež k delnjoserbskim dialektam a podawa wopisanje jeho rěče na fonologiskej, morfologiskej, syntaktiskej a leksikaliskej runinje. (Rozhlad 1999)
Tež tute mamy analyzować. (Rozhlad 1998)
Druzy awtorojo, kaž Elke Erb, analyzuja 'w přinošku wo zběrce basnjow J. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]