argumentować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

argumentować

argumentować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. argumentuju argumentujemoj argumentujemy
2. argumentuješ argumentujetej (-taj) argumentujeće
3. argumentuje argumentujetej argumentuja (argumentuju)
aspekt ip
transgresiw argumentujo, argumentujcy, argumentowawši
prezensowy particip argumentowacy
preteritowy particip argumentowany
ł-forma argumentował, argumentowała, argumentowało,
dual: argumentowałoj, plural: argumentowali (argumentowałe)
werbalny substantiw argumentowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. argumentowach argumentowachmoj argumentowachmy
2. argumentowaše argumentowaštej argumentowašće
3. argumentowaše argumentowaštej argumentowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. argumentujmoj argumentujmy
2. argumentuj argumentujtej (-taj) argumentujće
3. argumentuj, njech argumentuje argumentujtej (-taj) njech argumentuja (argumentuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ar-gu-men-to-wać

Wurjekowanje

IPA: aʀgumentou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne argumentowaše je 6x dokładźene, argumentowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Derje wěm, kak je so za patra Romualda wuprajił, argumentujo z jeho narodnym wuznamom. (Rozhlad 1992)
Předsyda TsCM, Jurij Hejduška - tehdy kanónik a referent za serbske naležnosće w biskopskim ordinariaće na Budyskim tachantstwje - je w mjenje 3 towarstwow - TsCM, MS a TPSS - zapołožił formalny protest přećiwo zakazej dźěławosće argumentujo, zo zakaz potrjechi Domowinu, kotrejž njepřisłušeja. (Rozhlad 1992)
Njebych chcył wědźeć, z kelko naležnymi, wustojnje argumentowacymi pismami je wón we wšěch tych lětach wotpowědne přisłušne městna "wobćežował". (Rozhlad 1999)
Pod tajkimi wobstejnosćemi to za wučerjow wězo ćežko a, kaž so pozdźišo w Njeswačidle pokaza, samo strašne, přećiwo stronskim a statnym funkcionaram argumentować a serbsku wučbu zakitować. (Rozhlad 1999)
Zo bychmy jim njedźiwajcy toho puć do serbskeho swěta rubali a sej jich tolerancu a jich zajim zdobyli, mamy wěcownje argumentować, předsudki wottwarjeć a jłm z přełožkami zmóžnić wobdźělenje na swójbnych rozmołwach kaž tež na zjawnym kulturnym žiwjenju Serbow. (Rozhlad 1999)
A potom přewobroćeja so subjektiwne a objektiwne pozicije argumentacijow: Domowina je objektiwnje argumentowała, ale ze subjektiwneje a na sebjeidentifikaciju twarjacu poziciji. (Rozhlad 1999)
Friedrichs (SED) argumentowaše hišće bjezposrědnje před schwalenjom wustawy zastupjerjam Domowiny napřećo samo z tym, zo wšak tež Braniborska, kotraž je 2. (Rozhlad 1998)
Awtor je teologa, kiž so w materiji wuznaje, je pak runje tak nazhonity pedagoga, metodikar kaž tež spisowaćel, kiž zrozumliwje dialogi wjesć, logisce argumentować a při tym tež wěstu dramatiku natwarjować. (Rozhlad 1998)
W tutym nastupanju argumentujemy dale zastarsce a idealistisce, zabywajo rjec, zo změje tón, kiž lětsa do šule póńdźe, za 15 lět wjace powołanskich a druhich šansow, jeli nawuknje nimo němčiny a jendźelšćiny tež serbsku rěč. (Rozhlad 1998)
Dyrlich argumentuje tam tež z wjetšimi powołanskimi šansami za toho, kiž wobknježi nimo němčiny a snano jendźelšćiny tež serbšćinu. (Rozhlad 1998)
Tak argumentuja tež němske maćerje, kotrychž dźěći chodźa do projektneje skupiny w Budyskej pěstowarni, z "kompetencu: ,,Das ist doch gut, wenn die Kinder noch eine andere "Sprache sprechen. (Rozhlad 1998)
Wobě stronje argumentowaštej dosć konsekwentnje pak z pozicije tradicionalizma, pak hudźbneho nowotarstwa. (Rozhlad 1996)
Móžno tež z tym čuchom, zo tamón kandidat, Stani Brězan (33), poprawom njemóže wotpowědować sobu najsylnišemu argumentowanju za čestnohamtske předsydowanje, mjenujcy dźělić legislatiwu wot eksekutiwy, je dźě wón jako zastojnik Swobodneho stata Sakska ryzy muž eksekutiwy. (Rozhlad 1991)
Rěčnik tehdy argumentowaše, zo sej Kopernik žada naš zajim - jako astronom - załožer kopernikanskeho systema, a jako Słowjan. (Rozhlad 1991)
Nagel argumentowaše, zo su Mětškowe twórby wosrjedź druhich komponistow w Berlinje hratych najbóle harmoniske. (Rozhlad 1991)
Hdyž argumentuje so z wobmyslenjemi, zo nimamy fachowcow za tajke něšto, tak je runje jeho a jeho kolegow puć zrěčniwy dopokaz za to, zo fachowcy so hakle wuwija, hdyž maja móžnosće skutkowanja. (Rozhlad 1991)
Jeničke wójmidło a najwažniši wuraz našeje narodneje identity, tak Jěwa-Marja sama argumentuje, je serbska kultura, čerpaca z křesćanskich tradicijow, kotruž widźi stajnje zaso tež zapołoženu do kultury čłowjestwa, potajkim wopřijacu na přikład tež kubłanje, mjezyčłowjeske poćahi, proces etiskeho wudospołnjenja čłowjeka. (Rozhlad 1991)
Wěsće je Černy přećelej tež porokował, zo argumentuje sofistisce. (Ćišinski)
Wón argumentowaše, zo tajka awtonomija pomha sylnym a ekonomisce njewotwisnym mjeńšinam, ale poćežuje pak rozwiće słabšich mjeńšinow, kiž njewobsedźa móžnosće tworjenja swójskich zwjazkow a towaršno-kulturnych organizacijow a tak jich wotnarodnjenje pospěši. (Rozhlad 1995)
Tamni studenća, předešěm ze směrom pedagogiki, přihłosowachu praktiskemu wusměrjenju swojeho lektora a argumentowachu, zo maja so při tym po přikładźe jendźelšćiny, kiž ma stolětne tradicije při wuspěšnym posrědkowanju swojeje rěče cuzym ludam. (Rozhlad 1995)
Paty na njedosahace wašnje argumentowane a po wěcnej stronce prawdźe njewotpowědowace tukanje, zo by Jocov - tehdy na krótki čas minister šulstwa bołharskeho knježerstwa - móhł tutomu swojemu bywšemu wučerjej přez interpelaciju žiwjenje wuchować, ale so k tomu njerozsudźi (Rozhlad 18, 1968, str. (Rozhlad 1995)


Přełožki[wobdźěłać]