asociěrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

asociěrować

asociěrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. asociěruju asociěrujemoj asociěrujemy
2. asociěruješ asociěrujetej (-taj) asociěrujeće
3. asociěruje asociěrujetej asociěruja (asociěruju)
aspekt ip
transgresiw asociěrujo, asociěrujcy, asociěrowawši
prezensowy particip asociěrowacy
preteritowy particip asociěrowany
ł-forma asociěrował, asociěrowała, asociěrowało,
dual: asociěrowałoj, plural: asociěrowali (asociěrowałe)
werbalny substantiw asociěrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. asociěrowach asociěrowachmoj asociěrowachmy
2. asociěrowaše asociěrowaštej asociěrowašće
3. asociěrowaše asociěrowaštej asociěrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. asociěrujmoj asociěrujmy
2. asociěruj asociěrujtej (-taj) asociěrujće
3. asociěruj, njech asociěruje asociěrujtej (-taj) njech asociěruja (asociěruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: a-so-ci-ě-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: asɔʦi'iʀɔu̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne asociěrowaše je 2x dokładźene, asociěrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Ale tehdom w nim schadźacy strach, zo to, štož za njeho hišće wot žiwjenja přindźe, by přeco jenož zdźerženje było 220 a nic pokročowanje, njebě so z rěčemi wotmórać a wumórać dało, ale so z lětami pohłubšiło a so na kompleks wurostło, tak zo jeho biologiska njezamóžnosć wěstu, scyła nic prawje zapřijomnu, daloko nad to sahacu njezamóžnosć asociěrowaše: Bjezpotomnikowy Coming infikowaše TROjkU z pesimizmom přichoda. (Brězan)
W tutym zwisku informowachu organizacije Słowakow w Čěskej a w Madźarskej a Serbow z Rumunskeje wo předwidźanym přistupje do FUEN, a dotal asociěrowane Zjednoćenje Lemkow z Pólskej připowědźi wotpohlad, so stać z rjadnym čłonom FUEN. (Rozhlad 1999)
To dźěćace je zašło, wokrasnjene dopomnjenki su zašli, samo k topografiskemu wujasnjenju dodate drjewjane korto z běrnami - asociěrowace domjacy burski dwór w Kanecach -po zdaću wotpłuwa. (Rozhlad 1999)
Přez preferowanje módreje, čerwjeneje a běteje barby asociěruja barbnje intensiwne přikłady serbskeho ludoweho wuměłstwa, a wone potom tež grafisce cyle jasnje steja" (składnostnje wězo z tehdy oficialnje žadanym optimizmom). (Rozhlad 1999)
Nazhonjenja prěnich 'a pózdnich šěsćdźesatych lět so zjednoća a dadźa nowu kwalitu spóznać, kotraž drje wostanje přewzatym metodam zawjazana, ß pak sej tež do ,,eksperimentow ß wot poprawneho woznama zapřijeća ,,sinfonija wuchadźa hač 'wot historisce rosćeneho konteksta a naroka, kotryž so wězo najprjedy raz asociěruje, jeli so ekspressis verbis wo sinhniji rěči ENJE 1 Genesis Jan Pawoł Nagel studowaše wot 1953 hač do 1957 na Berlinskej Wysokej šuli za hudźbu (kotraž nosy dźensa "zawjazowace mjeno ,,Hanns Eisler) we hłownym fachu nawod chórow a 'ensemblow. (Rozhlad 1998)
W Gornej Łužycy wšak jo słowko sorbisch symboliski zwězane jano z narodnym źěłom, mjaztym až se w Dolnej Łužycy dodatnje asociěrujo ze statnym wobliwnowanim a psibytnosću Gornoserbow. (Rozhlad 1998)
Připołdnica njese smjerć; to asociěruje nadpismo druheho wotrězka zběrki. (Rozhlad 1998)
Jedna so wo postojne figury w cyłym zmysle słowa; njeasociěruja ani jenički pohib. (Rozhlad 1998)
Runje tu wšak chowa so tež wěsty strach nastupajo "čitajomnosć" teksta: Praša so, hač změja někotre, za awtorku wěsće wuznamne asociěrowane momenty analognu wuprajensku hódnotu tež za čitarja. (Rozhlad 1996)
Wobhladajmy sej tež fotowy porik 4546: Modl asociěruje módroćišć - fale kemšaceje drasty, w kotrejž su Slepjanske kantorki widźeć, pak su tule z jednoreho ćišćaneho płata. (Rozhlad 1996)
Hač ma so lyriski tekst ze swojimi asociěrowacymi metaframi lóšo hač prozowy, kiž twari předewšěm na fabulu? (Rozhlad 1991)
Wšodrustwowe nalěćo na kraju -serbski titl je 1989 hišće asociěruje, němski 1990 wjace nic -nošeše w pózdnich 6otych lětach prěnje, woprawdźite płody. (Rozhlad 1991)
Hižo titlej asociěrujetej rěčny rozdźěl: Rěč w "Golo a Logo" wuprudźuje čerstwosć, žort, wjesołosć, haj samo ironiju. (Rozhlad 1991)
Rěč w zašłosći asociěruje zdobom přechodnosć předmjetow, z kotrymiž so awtor při swojej temje zaběra. (Rozhlad 1991)
Tuto identifikowanje wurosće z fascinacije nad přirodu a krajinu ródneho kraja a zdobom z opozicije přećiwo wšemu, štož njepřećelske a so asociěrowaše z čorno-běłočerwjenej kejžorskej chorhoju. (Rozhlad 1990)
Referat, koreferaty a skónčne słowo zaběrachu so ze strukturu a funkciju objektiwnych a subjektiwnych komponentow etniskeho cyłka, sydlacym we wjesnych přemysłowych kónčinach a do dalokeje měry z towaršnostnym organizmom asociěrowanym. (Rozhlad 1990)
Wězo asociěruje so słowo stadło na prěnim městnje ze staćom, stejenjom. (Rozhlad 1990)
Tutón wuznam precizuja literarne metafry: asociěrowanje ze žitnišćom (Tu spočatk mojoh swěta, O wy serbske hona), zepěranje na folkloru (podtitul zběrki Srjódki: Zběrka basni w narodnej drasće). (Rozhlad 2000)
Kaž so wona z wótrym praskom zjewi, njeda to ničo druhe asociěrować hač nadpad rubježnikow, a čorno-zwoblěkane, zakuklene postawy tež runje kaž tajcy zachadźeja. (Rozhlad 2000)
Jako asociěrowaneju čłonow Domowiny přiwzachu do Domowiny towarstwo "Texas Wendish Heritage and Museum" a "Concordia University at Austin" z USA. (Rozhlad 2000)
Hnydom asociěrowach Kita Lorenca, bjeztoho zo bych při tym na jeho pochad myslił. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]