ignorować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

ignorować

ignorować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. ignoruju ignorujemoj ignorujemy
2. ignoruješ ignorujetej (-taj) ignorujeće
3. ignoruje ignorujetej ignoruja (ignoruju)
aspekt ip
transgresiw ignorujo, ignorujcy, ignorowawši
prezensowy particip ignorowacy
preteritowy particip ignorowany
ł-forma ignorował, ignorowała, ignorowało,
dual: ignorowałoj, plural: ignorowali (ignorowałe)
werbalny substantiw ignorowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. ignorowach ignorowachmoj ignorowachmy
2. ignorowaše ignorowaštej ignorowašće
3. ignorowaše ignorowaštej ignorowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. ignorujmoj ignorujmy
2. ignoruj ignorujtej (-taj) ignorujće
3. ignoruj, njech ignoruje ignorujtej (-taj) njech ignoruja (ignoruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: i-gno-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: ignɔʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne ignorowaše je 6x dokładźene, ignorowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zamjelčeć; zamjelčować

Přikłady:

[1] Wón mje a wšědne tysackróćne ćěkanje k cuzym sćelakam ignorowaše. (Koch)
Tónle respekt so nětko, z někajkeho fanatizma přetorhnył - wustorčenje, wopancanje, ignorowanje, a byrnjež to było zabywanje, spomnić jich róčnicy. (Rozhlad 1993)
Druhdy so čłowjekej zda, zo Je tole wšo přetrate w tutym tak "modernym času, kiž wšo 'mechanizuje, racionalizuje, uniformuje, a indiwidualne, duchej krajiny wotpowědowace nałožowane wuměłstwo ignoruje. (Rozhlad 1993)
Bohužel ignorowaše tule zrudnu woprawdźitosć jedyn z přitomnych knjezow, něhdyši Maćicar, kiž wustupi z prowokatoriskimi prašenjemi a znapřećiwjenje wužadacymi twjerdźenjemi. (Rozhlad 1992)
Hač dotal sym tutón strach ignorowała, a ničo so stało njeje. (Rozhlad 1999)
Do wažnych pozitiwnych rezultatow móžemy ličić, zo su so tež němscy Sinti a Roma jako narodna mjeńšina připóznali, kiž běchu w ZRN lětdźesatki ignorowani a stigmatizowani; zo su so wšě organizacije z našimi prócowanjemi za Rogow solidarizowali a tež naše wojowanja w zwisku z financowanjom Załožby za serbski lud podpěrowali. (Rozhlad 1999)
Hačrunjež je serbska ludowa pěseń za swoje debjenčka znata, Krawc tute zwjetša njepřewza: - tridlak ani jónu njepřewza, wšako je za dźensnišich (hłósnje njekubłanych) spěwarjow njespěwajomny - předražki: - pak je přewza, w tutym padźe pak skrótši notowu hódnotu hłowneje noty - pak je ignoruje - wšelake wozdobjenske wobroty, na př. (Rozhlad 1999)
Zdobom mjez hłownymi kritikarjemi zamołwitych funkcionarow w Kamjencu, hdyž buchu kandidaća Domowiny z wólbneje lišćiny šmórnjeni, z čimž so demokratiski rozsud serbskeje ludnosće ignorowaše. (Rozhlad 1998)
Serbja njejsu jenož wot prěnjeho dnja po druhej swětowej wójnje fakty na kulturnym a kubłanskim polu stworili, kotrež njemóžachu so prosće ignorować, woni su so hižo w 1. (Rozhlad 1998)
Na prěnjej biskopskej synodźe w klóštrje Marijinej hwězdźe, hdźež dyrbjachu so pastoralne nadawki w nowych załoženych archipresbyterłatach a dalše wěcy rjadować, so serbske žadanja hrubje ignorowachu. (Rozhlad 1998)
Z Edmundom wotrosće jej po boku nowa, na konsum orientowana generacija, kotraž rozumi kapitalistiski paradiz jako samoposłužowanski wobchod a, dospołnje ignorujo towaršnostne wuměnjenja toho paradiza, reaguje z namocu, hdźež je dialog trěbny. (Rozhlad 1998)
To snadź někotre srjódki nazhonjenjow wo rěčnym stawje wuchodnje a sewjerowuchodnje Budyšina - a dalši zaćišć z tutych kónčin: Typiski wid přerězneho wjesnjana serbskeho abo połserbskeho pochada w starobje 30, 35, 40 lět na serbsku zašłosć wsow a na to, štož hišće serbske je: Wjetšina to ignoruje. (Rozhlad 1998)
Žadyn kanal njesmě centralne, zwjazkowe abo krajne knježerstwo ignorować, wot kotrehož přiražki dóstawa. (Rozhlad 1996)
Demokratizacija Pólskeje po 1989 je zmóžniła tež w kraju bydlacym Němcam, so jako ludowa skupina organizować a artikulować, po tym zo je so po 1950 kóždažkuli eksistenca němskeje mjeńšiny ignorowała. (Rozhlad 1996)
Najednej stronje wumjetuje Handkemu, zo ignoruje grawoćiwu wójnu w Bosniskej (Rozhlad 1996)
Chtož jo był kaž won psepokorny abo słaby, se z łoksami na bok siska, ignorujo, za nic ma! (Rozhlad 1997)
Powědata wutrajnosć SERBOW, tak sej myslu, so dźensa w Němskej ignoruje; njemóže pak so zakryć, zo cyle připódla tež M^ polěkuje. (Rozhlad 1997)
Delnjoserbski Nowy Casnik je róčnicu ignorował. (Rozhlad 1991)
Skerje stej sebjecensura wědomostnikow a ćišć funkcionarow k ignorowanju tutych wuznamnych datow wjedłoj. (Rozhlad 1991)
Tole naši slědźerjo dotal njechachu prawje kedźbu měć, traš tež tóhodla, dokelž stalinistiske wjednistwo Domowiny přesadźowaše dlěje hač to w towaršnowědach NDR hewak wašnje njewědomostne tezy wo "ludowosći" a "wjesnym charakterje" serbskeje kultury, ignorujo dołho pozitiwne a za serbske kulturne wuwiće njewobeńdźomne wukony a zasłužby serbskeho (mało) (Rozhlad 1991)
Dokelž pak z tajkim zamjelčowanjom a hordym ignorowanjom tutón wuspěch njemóže zastupić, to je to, štož mje tak přeze wšu měru rudźi, boli a hněwa. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]