koordinować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

koordinować

koordinować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. koordinuju koordinujemoj koordinujemy
2. koordinuješ koordinujetej (-taj) koordinujeće
3. koordinuje koordinujetej koordinuja (koordinuju)
aspekt ip
transgresiw koordinujo, koordinujcy, koordinowawši
prezensowy particip koordinowacy
preteritowy particip koordinowany
ł-forma koordinował, koordinowała, koordinowało,
dual: koordinowałoj, plural: koordinowali (koordinowałe)
werbalny substantiw koordinowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. koordinowach koordinowachmoj koordinowachmy
2. koordinowaše koordinowaštej koordinowašće
3. koordinowaše koordinowaštej koordinowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. koordinujmoj koordinujmy
2. koordinuj koordinujtej (-taj) koordinujće
3. koordinuj, njech koordinuje koordinujtej (-taj) njech koordinuja (koordinuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ko-or-di-no-wać

Wurjekowanje

IPA: kɔoʀdinou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne koordinowaše je 1x dokładźene, koordinowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] skoordinować; přezjedne přinjesć

Přikłady:

[1] Sekretariat jenož poł dnja wobsadźeny, a posrědkowanje zwiska přez póst z přestawkami jeho wučby ćežko koordinować. (Koch)
Poziciju historikarjow postaji jich dolholětny nawoda Jan Sołta (1921-) na sćěhowace wašnje: ,,Stawizniski wotrjad dźiwaše ze swojeho spočatka na to, serbske historiske slědźenja w instituće a zwonka njeho koordinować, zwiski k młodej marxistiskoleninistiskej stawiznowědźe w NDR nawjazać a wuski poměr z towaršnostnej "praksu hajić. (Rozhlad 1992)
Předsydstwo namjetowaše, přewjesć bórze zhromadne posedźenje wšěch towarstwowych předsydstwow, zo by so narodne dźělo lěpje koordinowało. (Rozhlad 1992)
Měł tež žadanja, namjety a wočakowanja swojich sobustawskich zjednoćenstwow koordinować a napřećo cyłoeuropskim gremijam zastupować. (Rozhlad 1992)
Jednoho měnjenja běchu sej čłonojo w tym, zo měł so zwjazk zamołwity čuć za koncepcionelne wuwiće kultury a wuměłstwa, mjez tym, zo so předewšěm přez Domowinu kulturne a wumělske dźělo koordinuje a organizuje. (Rozhlad 1992)
Šatava kritisce konstatował, zo faluje "powšitkowniša, hłubša, wjace runinow zapřijaca koncepcija - tak kaž móžno kompleksny kaž tež koordinowany program skutkowanja serbskich institucijow,. (Rozhlad 1999)
Do toho budźe zawěsće słušeć: - přepruwowanje dotalneje struktury cyłka wot załožby nošenych institucijowjednotkow na jeje přiměrjenosć a 111 přewjedźenje trěbnych noworjadowanjow (tež přez precizowanja abo wudospołnjenja nadawkow a zamołwitosćow), - wudźěłanje směrnicow za (lětne) planowanje dźěła a koordinowanje dźěłowych planow institucionelnych cyłkow. (Rozhlad 1999)
Wudźěłk pod tehdyšej situaciji wusko koordinowaneje ofensiwy wěstych stronskich a statnych funkcionarow zhromadnje z městnymi mocami přećiwo serbskej wučbje po mojim zdaću to najlěpše, štož hodźeše so hišće docpěć, a wosta zakład tež za dźensniše rjadowanja. (Rozhlad 1999)
W zhromadnej rozmołwje so rěčeše wo tym, kak hodźeli so zajimy ewangelskich Serbow w narodnym dźěle lěpje wobkedź-bować a zhromadne projekty koordinować, zo by so dalšim njedorozumjenjam zadźěwało. (Rozhlad 1999)
Tuta institucija dyrbješe serbske kulturne dźěło koordinować a wšelake wobluki Domowinskeho skutkowanja prewzać. (Rozhlad 1999)
Wotmysł , zakonske zachowanje prawow Serbow na statnym puću wot Ministerstwa nutrkowneho hač na runinu městnych organow lěpje přesadźić, po móžnosći na wšěch polach towaršnostneho žiwjenja a koordinowane mjez wobwodomaj Drježdźany a Choćebuz. (Rozhlad 1999)
W tutym zwisku měješe statny sekretariat ministerstwa wosebje prašenje dwurěčneho personala z dalšimi ministerstwami koordinować. (Rozhlad 1999)
Gremij měješe wšě naprawy a nadawki na polu narodnostneje politiki w statnym wobłuku nawjedować, koordinować a kontrolować. (Rozhlad 1999)
We hłownym koordinowacym organje přesadźenja narodnostneje politiki so zwěsći: ,,Die Kompetenzlosigkeit unserer Hauptabteilung erweckt den Charakter eines ,,Bitt- und Bettelamtes\'\' gegenü anderen staatlichen "Organen. (Rozhlad 1998)
Na tamnej stronje by tyło wupružliwosći a efektiwnosći zwjazka a předewšěm wězo mjenje poćeženemu tworjenju wuměłcow, hdyž njebychu so zjawnostne, drobne financne dźěło a runostajne aktiwity wšěch wotdźělow (tworjacy wuměłcy, hudźbnicy a komponisća, spisowaćeljo) njekoordinowali jeničce na čestnohamtskej bazy. (Rozhlad 1998)
Sym měnjenja, hdy by so w domje lěpje dorěčało a koordinowało atd. (Rozhlad 1998)
Štož pak we Łužicy čućiwje faluje, je powšitkowniša, hłubša, wjace runinow zapřijaca koncepcija - tak kaž móžno kompleksny kaž tež koordinowany program skutkowanja serbskich institucijow, kotryž by był wusměrjenyna cil: Nic jenož zborzdźić, ale zastajić wliw asimilaciskich tendencow. (Rozhlad 1998)
A swoju narodnu eksistencu za horicont zdaleniši hač por lětdźesatkow wjesć, dyrbjeli načasne, woprawdźe kompleksne, wšelake runiny zapřijace kaž tež koordinowane hibanje zahajić. (Rozhlad 1998)
Tak nasta Serbske Rěčenske Towarstwo w Budyšinje, kiž so měrješe na tři hłowne politiske zaměry: 1) so zdźěłować w towaršnostnych wědomosćach a praktikach w serbšćinje; 2) so zasadźować za přesadźenje elementarnych potrjebow serbskeho luda, tež přez wólbu kmanych zapósłancow do sakskeho sejmja; 3) nawjedować wšitke serbske politiske towarstwa a koordinować wólbny bój. (Rozhlad 1998)
Na kóždy pad maja so kulturne poskitki w přichodźe hišće lěpje koordinować. (Rozhlad 1998)
Tuta starosć wo dalšu narodnu eksistencu Serbow scyła je była rozsudna přičina za zjednoćenje a koordinowane postupowanje serbskich patriotow. (Rozhlad 1996)


Přełožki[wobdźěłać]