kritizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

kritizować

kritizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kritizuju kritizujemoj kritizujemy
2. kritizuješ kritizujetej (-taj) kritizujeće
3. kritizuje kritizujetej kritizuja (kritizuju)
aspekt ip
transgresiw kritizujo, kritizujcy, kritizowawši
prezensowy particip kritizowacy
preteritowy particip kritizowany
ł-forma kritizował, kritizowała, kritizowało,
dual: kritizowałoj, plural: kritizowali (kritizowałe)
werbalny substantiw kritizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kritizowach kritizowachmoj kritizowachmy
2. kritizowaše kritizowaštej kritizowašće
3. kritizowaše kritizowaštej kritizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kritizujmoj kritizujmy
2. kritizuj kritizujtej (-taj) kritizujće
3. kritizuj, njech kritizuje kritizujtej (-taj) njech kritizuja (kritizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kri-ti-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: kʀitizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kritizowaše je 22x dokładźene, kritizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wustajić; wustajeć; wróćo so dźeržeć

Přikłady:

[1] Tutón zakoń so wótrje kritizuje (Wjetši sy a wjetše maš prawo), ale wšě pospyty, jón rewolucionarnje přeměnić, směšnje zwrěsća (Wroble a kraholc, Worjoł a mały kralik) - skónč- nje >>słaby přeco bity je a pyta-li hdźe polěpška wón přińdźe z łuže do błóta<< (Poselstwo wowcow). (Zejler)
W nowinach kritizowachu so feudalne poměry a doraznje žadachu so narodne prawa serbskeho ludu 18. (Zejler)
W septembru 1945 kritizowaše zjawnu narěč funkcionara Komunistiskeje strony Němskeje z Kamjenca. (Rozhlad 1998)
Ostrowski, kiž je w swojej domiznje do dźensnišeho popularny, kritizowaše čłowjeske brachi w bjeznadźijnych wobstejnosćach. (Rozhlad 1998)
Zwjazkowy předsyda Towarstwa za wohrožene ludy Tilman Zü njepokaza jenož na to, zo zahaja ß ,,politika čłowjeskich prawow w swójskim kraju, ale kritizowaše 'tohorunja Bonnski kurs, kiž chce srědki Załožby za serbski lud wo połojcu skrótšić. (Rozhlad 1998)
Wona kritizowaše, zo njebě w Delnjej Łužicy tehdy žaneje woprawdźiteje narodneje runoprawosće. (Rozhlad 1998)
Tomu jednomu předstaja awtor woprawdźitosć přejednostronsku, druhi kritizuje, zo je so wzdał kritiki represije w bywšej NDR, třeći jeho chwali, zo je totalnu wupředań we wuchodźe trjechił a štwórteho dźiwa, zo su so Serbja přejara znadobnyli. (Rozhlad 1998)
Dobre pointy, wulkotne ideje, kotrež su z wulkej prócu realizowali, swědča wo tym, zo su studenća někotružkuli hodźinku inwestowali a snano tež bjezsparne nocy měli, zo jenož zwjeršnje serbske brachi a njedostatki njeznaja a njekritizuja, ale zo pytaja za hłubšim zmysłom předstajeneho. (Rozhlad 1998)
Na wjace hač dźesać ćišćanych stronach so kritizuje z přiwótřenej polemiku skrótka tole: Hižo podawki do znowazałoženja biskopstwa a pomjenowanje prěnjeho biskopa pokazuja na to, zo nacionalne a politiske přičiny rozsudny wliw wukonjachu. (Rozhlad 1998)
Kak wón tam často z ćeńkej a mudrej ironiju kritizowaše słabosće swojich sobučłowjekow, kotrychž tak derje znaješe. (Šěca)
Pospochi měješe na mni něšto kritizować. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Bog zwarnuj, njok bys na žeden pad wopaki rozměty a zasišć zawostajis, ako by kritizował fakt, až wjeliki - a wušej togo kradu zasłužbny - źěl našeje inteligence ma gornoserbsku slězynu. (Rozhlad 1994)
Dokelž njeběše Imiš při wšej konserwatiwno- sći žana wotroča natura, kritizowaše tež wysokich zastupjerjow pruskeje a při potrjebje tež sakskeje běrokratije dla jich antiserbskeje politiki. (Rozhlad 1994)
Měrćin Nowak-Njechorński kritizuje w Rozhledźe lěta 1958 redaktorow "Mojeje domizny Wězo serb- 'ski lud je pobožny, ale čehodla do protyki spakować hnydom wósom rjanych a njerjanych "cyrkwjow? (Rozhlad 1994)
Tu so z wopraw- njenjom kritizuje a z njewo- prawnjenjom tuka, a tam jedyn abo druhi prawdu praji, mnozy so pak mištersce wusprawnjeja. (Rozhlad 1994)
Zdobom buchu tući wučerjo pozdźišo wospjet kritizowani, zo we wučbje serbskej maćeršćinje přewjele ruma wostajichu. (Protyka 2001)
Wona widźi wudaće wuraznje z wočomaj młodostneje a kritizuje wosebje kopicu stawizniskich přinoškow. (Protyka 2001)
Wusahowaca po 'wašnju powědanja w kritizowanju zahubnych zasahowanjow do přirody hatoweje krajiny a w pospyće, sej swójsku ,,kupičku njezranjeneje, "njeskaženeje přirody stworić, je M. (Rozhlad 1992)
Hač ze swojimi myslemi, idejemi, kritiku druhim woprawdźe konstruktiwnje pomhaja abo hač chcedźa jenož spotorhać, nadźiju brać, bobaka na sćěnu molować - swoje motiwy za kritizowanje znaje kóždy sam najlěpje! (Rozhlad 1992)
Jan 'Cyž so jako krajny rada wotsadźi w lěće 1955, po tym zo běše jeho Kurt Krjeńc jako zastupjerja wulkoburskich worštow kritizował. (Rozhlad 1992)
A z tym njebychu so jenož wurostki a deformacije powójnskeho wuwića kritizowali, ale wěste politiske zasady so zasudźenju podćisnyli. (Rozhlad 1992)


Přełožki[wobdźěłać]