pomolować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

pomolować

pomolować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. pomoluju pomolujemoj pomolujemy
2. pomoluješ pomolujetej (-taj) pomolujeće
3. pomoluje pomolujetej (-taj) pomoluja (pomoluju)


aspekt p/ip
transgresiw pomolujo, pomolujcy, pomolowawši
prezensowy particip pomolowacy
preteritowy particip pomolowany
ł-forma pomolował, pomolowała, pomolowało,
dual: pomolowałoj, plural: pomolowali (pomolowałe)
werbalny substantiw pomolowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. pomolowach pomolowachmoj pomolowachmy
2. pomolowa(še) pomolowaštej pomolowašće
3. pomolowa(še) pomolowaštej pomolowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- pomolujmoj pomolujmy
2. pomoluj pomolujtej (-taj) pomolujće
3. pomoluj, njech pomoluje pomolujtej (-taj) njech pomoluja (pomoluju)Ortografija

Dźělenje słowow: po-mo-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: pomɔlou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne pomolowaše je 0x dokładźene, pomolowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] namolować; wobarbić; wobarbjeć; wobarbjować; přemolować; z barbu zawodźěć

Přikłady:

[1] Snadź sće, lubi přećeljo, na wustajeńcy w Serbskim domje widźeli skupinu pisanych ptačkow, rjenje z drjewa wurězanych a pomolowanych? (Njechorński)
Čorne přetłate deski swislow běchu z wapnojtymi srantami pućowacych ptakow pomolowane. (Koch)
Rumy mjez hrjadami běchu z hlinu a słomu wulěpjene a běłe pomolowane. (Koch)
Hižo steja na blidźe šalki a talerki ze zelenymi a žołtymi chinskimi zmijemi pomolowane, placki, tykanc, cokor, sylny kofej. (Koch)
Runje tak rjenje pomolowane lěkarniske šklency z Ochranowa za februar a za měrc cynowe sudobjo za cyrkwinske wobrjady ze samsneho lětstotka. (Rozhlad 1993)
Žanu sensacionelnu, jaskrawje za nowotarstwom wołacu, ale tradicionelnje so mějacu, ze starych žórłow přichadźacu, zběhnjenu kaž zhubjene pomolowanki starych burskich křinjow a runje tohodla tu wosebitu trunu serbskeje duše pohibowacu. (Rozhlad 1993)
Jónu wón wulki taler z Mišnjanskeho porclina, złotokromaty a w zašłym lětstotku wot sławneho mištra z kwětkami pomolowany, scomt domjacym kermušnym tykancom na jednym z tutych pisanskich blidow stejo wostaji, prajo - zo je stare dobre wašnje, cuzym z kermuše donjesć. (Rozhlad 1993)
Tučelowy dom tohodla, dokelž wobłuk nad durjemi rjenje pomolowany był, kaž tučel. (Rozhlad 1992)
Dźěći smědźa so při tym tohorunja w pomolowanju jejkow pospytać a jejka walkować, budźe tež móžno. (Rozhlad 1992)
Je to wone městno, na kotrymž je prjedy wopon Mukec swójby wisal, kiž je so w běhu časow přeco zaso měnjał - na kóncu běštaj to z kamjenja wućesanaj jandźelej, z pisanymi barbami pomolowanaj. (Rozhlad 1992)
Chinska 293 žida majka jeje kožu, a hubje ma čerwjenej pomolowanej. (Młynkowa)
A nětko steješe na swojim proze, po boku syna zamóžiteho, wuspěšneho syna lěkarja, haj šefoweho lěkarja, a jeho blonděrowaneje, pomolowaneje bujneje žony. (Młynkowa)
Rjenje wurězbowaše figurki, pomolowa jim popkace woblička, ach, kak luboznje posměwaše so Józef! (Młynkowa)
To přeco jedyn trěbny, kotryž teptaše, a potom zajědźe do pišćelow powětr, pišćele zdychnychu, hłuboko zdychnychu a zrudnje, a běchu fijałkowje pomolowane, a tam ćmowych róžkow, a najskerje je knjez farar raz tam teptał na popołdnjo, jako wupomoc za swojeho kantora takrjec, dokelž běchu hólcy wšitcy na pastwje, a Mettnar tam wšitko zasrał. (Młynkowa)
Wučer pak wza sebi to dźěćo želnosćiwje za ruku a chodźeše z nim po honach, twarješe małe čołmiki a sadźi je do lěniweje wody hrjebje, fotografowaše swoje 215 dźěćo a pasleše jemu hrajki, pomolowa tež hoberskeho, dźiwneho, překrasneho zmija, zmij měješe nabubnjenej čerwjenej licy a přećelnu hobersku hubu. (Młynkowa)
Wěm, zo budźe z hłowu wijo na pomolowane łopjeno hladać, kotrež přeco hišće na trawniku leži. (Krawža)
Formuje to ńa pódobu člowjeka, abo někajkeho cyle jednoreho zwěrjeća, pomaza to z menigu, wobarbi jeho kožu čerwjenu a pomoluje kóždy blečk ria ńim. (Stary zakoń 1973)
Na jednej stronje předstajeja so zapustowarjo z Dešna, na tamnej pomolowane durje burskeho kamora. (Rozhlad 1996)
Sprěnja, a to je to bytostne, su jeho pomolowana šklenca, jeho płatna a jeho rysowanska papjera z toho žiwe, štož je Dieter Zimmermann tule we Łužicy, na membranćenkej hranicy wšelakeju kulturow, serbskeje a němskeje, přežiwił, nazhonił a duchapołnje- wuměłsce zapopadnył. (Rozhlad 1996)
Potom hišće wukramosći z tyzki, w kotrejž chowaše Pětrowe listy, mjelčo kupjeny a hišće ženje njetrjebany čerwjenjak a pomolowa sej, ani njewušiknje, hubje. (Brězan)
Rano zahe pušći so do dźěła, a připołdnju wědźeše wjes, zo so dźens wječor njesłyšane wěcy w Hribowej korčmje stanu Trix budźe w najwšelakorišich šatach, w kupanskim wobleku 252 lakich horncow chětro pomolować, a připosłuchaše njedźiwajcy wšeje rozbudźenosće Blasiusej a mysleše, zo scyła tak hłupje njerěči. (Brězan)


Přełožki[wobdźěłać]