K wobsahej skočić

prezentować

z Wikisłownika

prezentować

wosoba singular dual plural
1. prezentuju prezentujemoj prezentujemy
2. prezentuješ prezentujetej (-taj) prezentujeće
3. prezentuje prezentujetej prezentuja (prezentuju)
aspekt ip
transgresiw prezentujo, prezentujcy, prezentowawši
prezensowy particip prezentowacy
preteritowy particip prezentowany
ł-forma prezentował, prezentowała, prezentowało,
dual: prezentowałoj, plural: prezentowali (prezentowałe)
werbalny substantiw prezentowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. prezentowach prezentowachmoj prezentowachmy
2. prezentowaše prezentowaštej prezentowašće
3. prezentowaše prezentowaštej prezentowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. prezentujmoj prezentujmy
2. prezentuj prezentujtej (-taj) prezentujće
3. prezentuj, njech prezentuje prezentujtej (-taj) njech prezentuja (prezentuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pre-zen-to-wać

Wurjekowanje

IPA: pʀezentou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne prezentowaše je 19x dokładźene, prezentowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Lětadło prezentowaše swoju interkontinentalnu přijomnosć. (Koch)
Swjedźeń, kiž měješe so na pózdnim popołdnju wotewrić, prezentowaše swojich posołow. (Koch)
Zastupjeni běchu serbscy lajscy hrajerjo - Chrósčenjo ze swojej scenu >>Na handlu z psami<< z ruki Jana Wornarja, ale tež pólskej a čěskej skupinje, kotrež so publikumej zdźěla z dych wotražacymi předstajenjemi prezentowachu. (Rozhlad 1993)
Mjezdruhim je wustajeńca prezentowała dospołnu zběrku wot Zmeškala redigowaneje edicije Dom a swět, w kotrejž su nimo dźěłow serbskich awtorow tež twórby někotrych čěskich klasikarjow zastupjene. (Rozhlad 1993)
Wot dalšich na programowej hrě wobdźělenych žanrowych elementow maja so kaž po wolumenje tak tohorunja po wažnosći jako druhe mjenować reje, prezentowane tradicionelnje wot baleta SLA. (Rozhlad 1993)
Byrnjež sej kritikar tehdyšeje inscenacije jeho přeje >>bólestrašneho, typiskeho za tutu sortu kejžorskich beamtow<<, sym měnjenja, zo móhł jako serbski beamta před biskopom z přitrjechjacymi nuansami so hišće sylnišo prezentować jako diplomat, kotřiž njeběchu mjenje strašni. (Rozhlad 1993)
Serbska hudźba prezentowaše so z twórbomaj dr. (Rozhlad 1993)
Zjawnosći prezentować dyrbjaju wězo sami. (Rozhlad 1993)
Ma so zarjadować system postupowanja a wuwića serbskeje wuměłskeje tworiwosće a prezentowanja najwuznamnišich serbskich wuměłcow w swěće. (Rozhlad 1993)
Za dwě lěće budźe tomu sto lět, zo su sakscy a zdźěla pruscy Serbja směli a zamóhli prezentować kralowskemu dworej Wittinow, sakskemu knježerstwu a wšej němskej wulkoměšćanskej zjawnosći ze swojej swojoraznosću. (Rozhlad 1993)
K tomu přińdźe, zo móžeše so Słowakska mjezynarodnej zjawnosći prezentować jako swobodny, demokratiski kraj a zo zetkawachu so na kongresu zastupjerjo někotrych druhich słowjanskich narodow jako reprezentanća narodnych statow. (Rozhlad 1993)
Tuž so njedźiwamy, zo so Jan Rawp mjerza, hdyž so serbska kultura tež dźensa často jednostronsce jako folklora prezentuje a hdyž so přeco jenož twjerdźi, zo mamy bohatu folkloru a ludowe wuměłstwo. (Rozhlad 1993)
Wón čłowjek z hłubokej, přez generacije nazběranej a daledatej wědu wo mjezsobnych poćahach mjez pódu, rostlinami a zwěrjatami, z wědu, kotraž njebě na prezentowanje, ale na nałožowanje wusměrjena. (Rozhlad 1992)
Dokelž je so na wsy socializm we hłownym jako forma kolektiwneho hospodarjenja prezentował, so tu wobsaha zmysł zańdźeneho towaršnostneho porjada scyła dótkatej, hódnoćitej. (Rozhlad 1992)
Běše to druhi króć, zo wobdźělichu so Sprjewjenjo (lěto 1978 běše tam Slepjanski ansambl, a wot toho časa běchu Serbja na kóždym strakonickim festiwalu zastupjeni) na tutym naročnym festiwalu, jónkrótnym w Europje přez swoju wobsahowu wotewrjenosć a přez prezentowanje najwšelakorišich europskich regionalnych typow tohole prastareho ludoweho nastroja. (Rozhlad 1992)
štyrjoch zešiwkach A, a D prezentowało, je so nětko w znamjenju časa "tohorunja zjednoćiło. (Rozhlad 1992)
Wuměnichu so mysle, kak móhła so serbska kultura w ródnym měsće Domowiny lěpje prezentować kaž tež zhromadne kulturne dźěło polěpšić. (Rozhlad 1992)
W pjeć rumnosćach prezentuja so wopytowarjej w bohatej ličbje a předewšěm zajimawej instalaciji marionety, kajkež wužiwachu je hrajerjo pućowacych marionetowych dźiwadlow w Sakskej w 19. (Rozhlad 1992)
Něnto mamy ten fakt, až awtor we wjelikej měrje (wěcej ako 70 prezentujo swoju wosobnu dolnoserbšćinu. (Rozhlad 1992)
Přepoćeni, zatołkani prezentuja so skoro stajnje w tutej zestawje. (Młynkowa)
Wón njeje přeco tajki był, kajkiž je so tebi prezentował. (A. Nawka)


Přełožki

[wobdźěłać]