K wobsahej skočić

reformować

z Wikisłownika

reformować

wosoba singular dual plural
1. reformuju reformujemoj reformujemy
2. reformuješ reformujetej (-taj) reformujeće
3. reformuje reformujetej reformuja (reformuju)
aspekt ip
transgresiw reformujo, reformujcy, reformowawši
prezensowy particip reformowacy
preteritowy particip reformowany
ł-forma reformował, reformowała, reformowało,
dual: reformowałoj, plural: reformowali (reformowałe)
werbalny substantiw reformowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. reformowach reformowachmoj reformowachmy
2. reformowaše reformowaštej reformowašće
3. reformowaše reformowaštej reformowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. reformujmoj reformujmy
2. reformuj reformujtej (-taj) reformujće
3. reformuj, njech reformuje reformujtej (-taj) njech reformuja (reformuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: re-for-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀefɔʀmou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne reformowaše je 1x dokładźene, reformowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wona spózna, zo dyrbi so kraj na kóždy pad reformować. (Katolski Posoł 1914)
Tak sebi wone přeje, zo bychu so prawa wokrjesnych zwjazkow powjetšiłe a zo by so wokrjesne dawkownistwo reformowało. (Katolski Posoł 1914)
Turkojo so prócuja, zo bychu nětko po njezbožownej wójnje wšudźe wšo reformowali. (Katolski Posoł 1914)
Regionalne kašubsko-pomorske hibanje zapřijimuje šěroko zrozumjene aktiwizowanje hospodarskeho wuwića Kašubskeje a wobdźěla so na reformowanju teritorialneho a administratiwneho systema w krajinje přejo sej připodobnjenje statneho systema zapadoeuropskemu mod (Rozhlad 1993)
Nowe knježerstwo přilubi hnydom, zo cyrkwinsku zhromadźiznu powoła, kotraž změje cyrkej reformować. (Katolski Posoł 1917)
Žada, zo bychu so při wobnowjenju towaršnosće tež te zasady dotalneje narodnostneje politiki, kotrež su so w žiwjenju jako dobre wopokazali, dale reformowali. (Rozhlad 1991)
Za wuwiće serbskeje rěče měješe tute Smolerjowe dźěło pioněrski wuznam, dokelž so tu prěni raz nałožowaše reformowany analogisko-słowjanski prawopis, na kotrymž běštaj wosebje Smoler a jeho rowjenk dr. (Rozhlad 1991)
Za fašistow njeběchu Židźa jenož přisłušnicy Semitow jako naslědnicy Hebrejow, jako Židow difamowaše reakcionarna propaganda tež wšěch "njepřijomnych", kaž liberalnych abo konserwatiwnych politikarjow, ateistow, ortodoksnych, reformowanych abo křćenych Židow a nawodow dźěłaćerskeho hibanja. (Rozhlad 1991)
Po nahromadźenych nazhonjenjach počachu nětko tež serbsku rěč 96 reformować, a Smoler běše prěni, kotryž stary, duchej rěče napřećiwny prawopis zaćisny a nowy, na druhe słowjanske rěče złoženy, tak mjenowany analogiski, zawjedźe - skutk to njewuprajneje wažnosće za našu literaturu. (Ćišinski)
A kak su so Serbja, kotřiž w Praze swoje studije wotbywachu, na reformowanju a fiksěrowanju našeje pisowneje rěče wobdźěleli a kak su wosebje na započatku našeho noweho narodneho žiwjenja literarnje a publicistisce dźěławi byli, to je tak znata wěc, zo njetrjebam ani słowička prajić. (Ćišinski)
Mužojo, kotřiž wuńdźechu z tohole towarstwa, znajachu znajmjeńša někotre słowjanske rěče, po kotrychž potom swoju maćeršćinu z přirodźenym duchom - słowjanskim - najpłódnišo reformowachu. (Ćišinski)
Mam mjenujcy w myslach, studentski almanach spisać, w kotrymž bych wo reformowanju pojednać móhł. (Ćišinski)
Čisćenje a wupyšenje našeje rěče po našim reformowanju w poeziji a w prozy je so w literaturje dospołnje přewjedło a ma dawno hižo domjace prawo. (Ćišinski)
Cyle wěsće wot pózdnjosefinskeho ducha wowliwowany a konfrontowany z idejemi Bolzana wo rozswětlerskim a reformowanym katolicizmje, studowaše teologiju a filologiju. (Rozhlad 1995)
Wone bychu wuhlad na spjelnjenje měli, hdy by so NDR móhła bjez cuzeho wliwa reformować. (Rozhlad 2000)
Wosebje škitaše wón čestne rjemjesło, podpjeraše rjemjeslnikow přez nalutowarnju, poniži dawki, załoži žitne komory, porjedźeše drohi a reformowaše wójsko, w kotrymž wjele porjadka njeknježeše. (Katolski Posoł 1912)
Tuž nas tutón surowy zakoń přirody njewohrožowaše, Tehdy mějachmy hłójčku połnu pryzlojtych idejow, ccychmy cyły swět wobknježić a reformować. (Iselt)
Ćišinski we wyše citowanym zapisu zwěsći: ,,Čisćenje a wupyšenje našeje rěče po našim reformowanju w poeziji a w prozy je so w literaturje dospołnje přewjedło a ma dawno hižo domjace prawo. (Rozhlad 1997)
Wona měješe so tola wobnowić a reformować. (Rozhlad 2001)
Trjebamy reformowanu Domowinu, kotraž złožuje so na čłonstwojednotliwca přirodneje wosoby a hibićiwych serbskich towarstwow na bazy kaž tež na kóždeho aktiwneho přećela Serbow. (Rozhlad 2001)
Tajka reformowana Domowina ma wšitko za to činić, zo je Łužica woprawdźita domizna Serbow a zo knježa mjez Serbami a našimi němskimi a druhimi susodami toleranca, přećelstwo a samozrozumliwa dwurěčnosć. (Rozhlad 2001)


Přełožki

[wobdźěłać]