rozjasnjować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

rozjasnjować so

rozjasnjować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. rozjasnjuju rozjasnjujemoj rozjasnjujemy
2. rozjasnjuješ rozjasnjujetej (-taj) rozjasnjujeće
3. rozjasnjuje rozjasnjujetej rozjasnjuja (rozjasnjuju)
aspekt ip
transgresiw rozjasnjujo, rozjasnjujcy, rozjasnjowawši
prezensowy particip rozjasnjowacy
preteritowy particip rozjasnjowany
ł-forma rozjasnjował, rozjasnjowała, rozjasnjowało,
dual: rozjasnjowałoj, plural: rozjasnjowali (rozjasnjowałe)
werbalny substantiw rozjasnjowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. rozjasnjowach rozjasnjowachmoj rozjasnjowachmy
2. rozjasnjowaše rozjasnjowaštej rozjasnjowašće
3. rozjasnjowaše rozjasnjowaštej rozjasnjowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. rozjasnjujmoj rozjasnjujmy
2. rozjasnjuj rozjasnjujtej (-taj) rozjasnjujće
3. rozjasnjuj, njech rozjasnjuje rozjasnjujtej (-taj) njech rozjasnjuja (rozjasnjuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: roz-ja-s-njo-wać so

Wurjekowanje

IPA: ʀɔzi̯asnʲou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne rozjasnjowaše je 5x dokładźene, rozjasnjowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wujasnić so; wujasnjeć so; wujasnjować so; rozjasnić so; rozjasnjeć so; jasnić so; čisćić so; rozswětlić so; rozswětleć so

Přikłady:

[1] Wšitke zhromadźizny běchu prawje derje wopytane, tak zo je so bjez dwěla zaměr tychle přednoškow, zo bychu pokojałe a rozjasnjowałe, cyle a dospołnje dócpěł. (Katolski Posoł 1915)
Wulki dźak smy tež dołžni knjezej zastojnikej Hejdušcy, kotryž tele wobrazy hakle najprjedy tak hromadu zestajał a zrjadował, zo so porjadej wudyrjenja wójny a na to sćěhowacym podeńdźenjam přizamknychu, štož pak najprjedy pisomnje zarjadował knjez wučer Wjerab, kotryž tež při předstajenju k jednotliwym wobrazam rozjasnjowace słowa rěčeše. (Katolski Posoł 1915)
Potom buchu hišće wšelke twary twjerdźizny wobhladane, wo kotrychž mějachu tamniši officirojo rozjasnjowace přednoški. (Katolski Posoł 1915)
Tasama wučerka budźe tež wo warjenju w kašćikach (kistach) rozjasnjować. (Katolski Posoł 1915)
Ale dača za to njeje prawe słowo, rozjasnjowach. (Koch)
Mojej přećelej Jan a Pafka staj w Africe přizemiłoj, rozjasnjowach. (Koch)
Na musku naturu pokazowachu pozdźiše postawy, rozjasnjowaše Pafka, na kotrychž Radegast wolacu hłowu a hlebju w ruce dźeržeše. (Koch)
Adrienne mi adresy na cyłym swěće rozjasnjowaše, ale wostachu mi cuze. (Koch)
Bojach so, zo dyrbjał přewjele rozjasnjować, a njeběch sej wěsty, hač so za bjesady hodźi. (Koch)
Lenin chodźeše ze swojimi najblišimi sobudźěłaćerjemi wot wotrjada k wotrjadej a rozjasnjowaše nam, zo hrozy rewoluciji wulki strach. (Koch)
Je to >>zawod njewjestow<<, po puću rozjasnjuje. (Koch)
Cyły słownik ma wobjimować I6 000 hesłow a je w prěnim rjedźe mysleny za studentow a wučencow slawistikiLwowska měšćanska nowina ,,Ratuša<< wozjewi na dnju zahajenja sorabistiskeho seminara nimo informatiwneho, rozjasnjowaceho nastawka k zaměrej zetkanja sorabistow z pjera młodeho wědomostnika Tarasa Łučuka tež posledni přełožk serbskeje basnje z pjera jeho nana Wolodimira (Jan Lajnert >>Ow, zasmaglij ciganje (Rozhlad 1993)
A wo kajku literaturu rodźa dźensa serbscy čitarjo, wosebje młodźi: zabawnu, šokowacu abo kubłacu, rozjasnjowacu? (Rozhlad 1993)
Před zjednoćenjom zhromadźizna přistajenych serbskeho dźiwadła, hdźež mjez druhim tež Kurt Krjeńc, a druzy kulturni serbscy funkcionarojo nam rozjasnjowachu, zo je tute zjednoćenje trěbne, a zo wone budźe za naše serbske dźiwadło wulke polěpšenje. (Rozhlad 1993)
Zo móžeja wopytarjo wot zynkopaska w serbskej a němskej rěči rozjasnjowanja eksponatow slyšeć, je tohorunja witana nowostka. (Rozhlad 1990)
Ze stron nakładnistwa doda so geografiska karta, sydom stronow wujasnjenjow historiskich, politiskich a geografiskich realijow, krótki rozjasnjowacy tekst na nutřkownej wobalce a na zadnjej wobalce anotacija k ziwjenjoběhej awtora. (Rozhlad 1999)
Jemu je dowěril tež swoje kaznje a přepodał předpisy zakonja, zo by wučil Jakuba jeho swědčenja a rozjasnjowal Israelej zakoń. (Stary zakoń 1973)
Hdyž wotući, mjelču a hižo njepospytam ze słowami rozjasnjować, štož hač do nětka z wutrobu zapřijał njeje. (Čornakec)
Tuž něšto wuhladach, štož mi cyłe drama na hrózbne wašnje rozjasnjowaše: W kosmach tčeše zubičk, ja jón hnydom za lišći zub spóznach, to króna druheho čronowca; lišce, kiž zajaca hrabnyła, potajkim nowe zuby rosćechu, tuž to młoda liška była. (Šěca)
Tón tym kwětkam přiliwa a je hlada<<, rozjasnjowaše mi Narćikec Pawoł. (Wornar)
Wězo, Hempelowe twórby hodźa so lochce přewidźeć, nichtó njetrjeba rozjasnjowarja. (Rozhlad 1995)


Přełožki[wobdźěłać]