wobdźělować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobdźělować so

wobdźělować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobdźěluju wobdźělujemoj wobdźělujemy
2. wobdźěluješ wobdźělujetej (-taj) wobdźělujeće
3. wobdźěluje wobdźělujetej wobdźěluja (wobdźěluju)
aspekt ip
transgresiw wobdźělujo, wobdźělujcy, wobdźělowawši
prezensowy particip wobdźělowacy
preteritowy particip wobdźělowany
ł-forma wobdźělował, wobdźělowała, wobdźělowało,
dual: wobdźělowałoj, plural: wobdźělowali (wobdźělowałe)
werbalny substantiw wobdźělowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobdźělowach wobdźělowachmoj wobdźělowachmy
2. wobdźělowaše wobdźělowaštej wobdźělowašće
3. wobdźělowaše wobdźělowaštej wobdźělowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobdźělujmoj wobdźělujmy
2. wobdźěluj wobdźělujtej (-taj) wobdźělujće
3. wobdźěluj, njech wobdźěluje wobdźělujtej (-taj) njech wobdźěluja (wobdźěluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-dźě-lo-wać so

Wurjekowanje

IPA: u̯obdʑʲɪlou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobdźělowaše je 1x dokładźene, wobdźělowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wobdźělić so; wobdźěleć so

Přikłady:

[1] Zhromadźizna pak wobzamkny po dlějšej rozmołwje, na kotrejž so wosebje Banječanscy zastupjerjo žiwje wobdźělowachu, zo ma so w Čornecach nowa šula załožić. (Katolski Posoł 1915)
Rozdźělimy čwak, a jednotliwcy budźeja kruchi po swojim wobdźělować. (Koch)
Kraj Delnja Sakska wobdźěluje so z 40 procentami, a k tomu přińdu přiražki z fondsa twarskich pomnikow we wysokosći 20 procentow. (Rozhlad 1993)
Młodostni a dźěći přesydlencow nawuknychu w serbskej wokolinje spěšnje našu rěč a wobdźělowachu so pilnje na wjesnym žiwjenju. (Rozhlad 1992)
W zajimje wobdźělowanja na zarjadowanjach a wukonjenja nadawkow w Maćicy dźiwaše so při wólbach přeco jara na to, zo bydli namjetowany w Budyšinje abo w najblišej wokolinje. (Rozhlad 1999)
Zbigniew Gajewski je wo dźěławosći druhich skupin rozprawjał, na kotrychž zhromadźłznach je so často wobdźělował. (Rozhlad 1999)
Na spočatku jich prócowanjow stajichu sej zaměr, docpěć slědowacu wiziju za lěto 2001: 3000 dźěći wopytuja gaeliske pěstowarnje, 9000 šulerjow so na gaeliskej wučbje a 4000 dalšich ludźi na zwonkašulskich gaeliskorěčnych aktiwitach wobdźěluje, 300 studentow wopytuje gaelisku uniwersitu resp. (Rozhlad 1999)
Nawka rady wobdźělował, njech je to było na koncertach, njech na zeńdźenjach Koła serbskich spisowaćelow. (Rozhlad 1998)
Ale wot slědźerja, kotryž móže swój čas do dalokeje měry samostatnje planować, wočakuju, zo so tež zwonka zakonskeho dźěłoweho časa na kulturnych a druhich podawkach z narodnym wobsahom wobdźěluje. (Rozhlad 1998)
Šiman njewopyta jenož wšě wotrjady LND, ale zwurazni na nowinskej rozmołwje tež, zo dyrbi zaměr jednanjow z Bonnom wostać, zo so tež Zwjazk na financowanju załožby dale wobdźěluje. (Rozhlad 1998)
Wosebje wobšěrny a tež wažny je sorabistiski přinošk profesorki na Moskowskej uniwersiće Ludmile Pawlowny Lapteweje, kotraž te jara husto materialije z archiwow wuběra a wobdźěluje. (Rozhlad 1996)
Muzej we Wejherowje je jenički na Kašubach, kiž zběra, wobdźěluje a rozšěrjuje kašubske pismowstwo a hudźbu zańdźenosće a přitomnosće. (Rozhlad 1996)
Na rańšich a wječornych apelach so njewobdźěluja, dokelž so te we wojerskich formach wotměwaja, abo hdyž jich do rynkow nuzuja, sydnu so na zemju. (Kubašec)
Na jeho załoženskich swjedźenjach, kotrež wotměwachu so kóžde lěto srjedu po jutrach na Winicy, wobdźělowachu so tež serbscy wótčincy. (Ćišinski)
A kak so lud na nich wobdźěluje, móžeš so sam hustodosć přeswědčić. (Ćišinski)
Kak jara so na swjedźenjach wobdźěluja, to móžemy najlěpje na róčnych časach widźeć. (Ćišinski)
Najlěpje wotrěznje drje schadźowanka, na kotrejž so jedynapołsta procentow prawidłownje wobdźěluje. (Rozhlad 2000)
Na prašenje, čehodla so na zarjadowanjach njewobdźěluja, wotmolwja Dalši wotrězk zaběra so z kulturnymi zarjadowanjemi, kotrež młodźina hišće paruje. (Rozhlad 2000)
Dla wšelakich njeporjadow we wójsku, wosebje dokelž w Albaniskej mnozy officěrojo na zběžkach so wobdźěluja, je wójnski minister Schewket Pascha, najnahladniši muž w ministeriju, wot- stupił. (Katolski Posoł 1912)
Spěwarki a spěwarjo njech so lubje po móžnosći hišće na wuwučowanjach wobdźěluja. (Katolski Posoł 1912)
Hdyž su te nimo, poda so cyły splah na hońtwu, wulcy a mali so na pytanju wobdźěluja. (Katolski Posoł 1912)


Přełožki[wobdźěłać]