wobkuzłować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobkuzłować

wobkuzłować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobkuzłuju wobkuzłujemoj wobkuzłujemy
2. wobkuzłuješ wobkuzłujetej (-taj) wobkuzłujeće
3. wobkuzłuje wobkuzłujetej wobkuzłuja (wobkuzłuju)
aspekt ip
transgresiw wobkuzłujo, wobkuzłujcy, wobkuzłowawši
prezensowy particip wobkuzłowacy
preteritowy particip wobkuzłowany
ł-forma wobkuzłował, wobkuzłowała, wobkuzłowało,
dual: wobkuzłowałoj, plural: wobkuzłowali (wobkuzłowałe)
werbalny substantiw wobkuzłowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobkuzłowach wobkuzłowachmoj wobkuzłowachmy
2. wobkuzłowaše wobkuzłowaštej wobkuzłowašće
3. wobkuzłowaše wobkuzłowaštej wobkuzłowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobkuzłujmoj wobkuzłujmy
2. wobkuzłuj wobkuzłujtej (-taj) wobkuzłujće
3. wobkuzłuj, njech wobkuzłuje wobkuzłujtej (-taj) njech wobkuzłuja (wobkuzłuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-ku-zło-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯opkuzu̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobkuzłowaše je 1x dokładźene, wobkuzłowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wobkuzłać

Přikłady:

[1] Te su wosebje wobkuzłowace, hdyž běłe mjetelčki na nich wisaju. (Njechorński)
Snano dokelž swěćachu mi miliony frinkolacych so hwězdow z ćopłym swětłom na puć abo snano dokelž mje wobkuzłowa wóń junijskeje nocy, njechwatach domoj, ale posydnych so na poslednjej hórce před swojim domom na stary pjeńk a nasrěbach so nocy, połneje žiweho wodycha. (Brězan)
Wón so prašeše za sewjernymi swětliskami, kotrež jónu w nocy po njebju lětachu a hrajachu, ženje prjedy widźane, wobkuzłowace a tež potłóčace w swojej bjezhłósnej pisanosći wón prašeše so za mortwym šefom wody, a hač by snano kóždy, kotryž by so na tole wašnje rozumny stał, takle skónčić móhł abo dyrbjał, a na kajke wašnje by drje něchtó k rozumnosći dónć móhł tak, zo by to trało a skutkowało na dalšu rozumnosć wón so prašeše za dalokej płoninu, kotraž koža Marije, a za wulkej samotnosću, kotraž sćěhowaše, prašeše so za swjećećom Knježny Marije z lěsa a za dnjom, hdyž brašku Pětra Serbina pohrjebachu, wón so prašeše a so prašeše do hłucheho abo, snano, tola jenož do němeho. (Brězan)
Hladaše wobkuzłujo na njeho a přizna: ">Wón nima za to format. (Młynkowa)
Přewahuje w njej dowěrypołne, dźěćace spodźiwanje nad swětom, wobkuzłuje franciska- niska lubosć k wšemu žiwemu. (Rozhlad 1998)
Na druhim wobrazu da pohladej swobodnje pućować a nimowólnje wopytowarja wobkuzłuje; snano mócnišo hač gotiske cyrkwinske łódźe cyrkwje swj. (Rozhlad 1996)
Potom pak jich płomjenjate jazyki wobkuzłuja a zakuzłuja. (Kubašec)
Kaž wón prjedy ju putał, tak wona nětko jeho wobkuzłowaše. (Kubašec)
Wabjaca to mysl a wobkuzłowacy wuhlad! (Kubašec)
Wonja za swobodnym widom a čućom A wobkuzłuje pisane mjetele. (Wuhladko 2001)
Wšako njeje njeznate, kak jeho wobdźěłanja ludowych pěsnjow, kaž na "přikład Z wuhladkom abo "Pućowanski spěw a Slepjanske 'pěsnje za žónske hłosy jako chłósćenki přeco zaso w přednošku chóra wobkuzłuja. (Rozhlad 1994)
W sćěhowacych a po temje přewažnje lubosćinskich kaž žortnych čisłach zběrki so hłosaj potom wobkuzłujo prawje wuwiwatej. (Rozhlad 2000)
Złote pruhi słónčka, kiž so za sabinskimi horami chowaše, wulinychu so hišće junu ze wšej krasnosću a z wobkuzłowacym swětłom na krajinu. (Katolski Posoł 1912)
Hdyž bychu swoje krute knježstwo zańdźenych lět nastupili, wo dźeń a hodźinu by było po wobkuzłowacym kćěwje a po krasnym wonjenju zahrodow a dróhow. (Katolski Posoł 1912)
Z krasnym wobkuzłowacym hłosom přednošowaše někotre stučki ze spěwa "Přez němski Rhyn", jako wotmołwu na baseń "Straža nad Rhynom". (Katolski Posoł 1912)
Ani jena čornojta mróčałka njekažeše tu jasnu módrinu njebjeskich wjelbow, ale na tych honach po tych wobkuzłowacych dolinach, kotrež schadźace słónco wobrubjowaše ze złotej kromu, njeby widźał žiwočerstwu zeleń, ale mnohe hromady, huste črjódy nic rapakow, nic čornych hawronow, ale dźiwich, kaž žołmy roznjemdrjenoho morja zachadźacych Bisurmanow, kotřiž ze šumotom rozdražnjenych wosow wurojichu so ze swojich z wětrom roztorhanych hnězdow --ze stanow wokoło pyšneje Janiny rozłoženych. (Katolski Posoł 1912)
Hižo słónco zapadnyło a na tym ćěmnym njebju njezaswěći so slěbrobłyšćata wječornica, njerozliwaše blědy měsačk swoje wobkuzłowace swětło, ale ćmowa nóc, kaž přikryw na kašću zemrětoho, přikrywaše ćichu zemju. (Katolski Posoł 1912)
Ćežki nadawk za chor běštej potom scěhowacej čisle: "Hołbiki młode so kolebaju" a "Naš wuj ma kokoški", ale wobkuzłowacej spěwaj w rjanosci. (Katolski Posoł 1912)
Jeho prozu wobkuzłuje tohorunja jeho mišterska, ryzy ludowa serbšćina. (Iselt)
A hdyž wody kaž ze sameho hroda so walejo po schodach dele šučachu, a wumjełstwo a přiroda ze zjenoćenymi mocami woprawdźe wobkuzłowacy napohlad skićeštej, nasta jemu we hłowje myslička, hač tež to njeby tam na wjeršku hroda někajka wumjełska postawa abo něšto podobne cyłu rjanosć hišće rjeńšo krónowało. (Radlubin)
Běchmy so prjedy toho kaž ze žehliwym hadom wili přez wobkuzłowacu romantisku Šwicu; běchmy wobdźiwali Milanski dom, samón lěs z marmora so ći zda, hdyž te sta tórmikow na nim wuhladaš; běchu w Bologna wupřahnyli, w měsće wědomosćow; a w Loreće, wuspěwawši tam we swjatočnej procesiji loretansku swětoznatu litaniju k česći swj. (Katolski Posoł 1916)


Přełožki[wobdźěłać]