zamordować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zamordować

zamordować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zamorduju zamordujemoj zamordujemy
2. zamorduješ zamordujetej (-taj) zamordujeće
3. zamorduje zamordujetej (-taj) zamorduja (zamorduju)


aspekt p
transgresiw zamordujo, zamordujcy, zamordowawši
prezensowy particip zamordowacy
preteritowy particip zamordowany
ł-forma zamordował, zamordowała, zamordowało,
dual: zamordowałoj, plural: zamordowali (zamordowałe)
werbalny substantiw zamordowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zamordowach zamordowachmoj zamordowachmy
2. zamordowa zamordowaštej zamordowašće
3. zamordowa zamordowaštej zamordowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zamordujmoj zamordujmy
2. zamorduj zamordujtej (-taj) zamordujće
3. zamorduj, njech zamorduje zamordujtej (-taj) njech zamorduja (zamorduju)Ortografija

Dźělenje słowow: za-mor-do-wać

Wurjekowanje

IPA: zamɔʀdou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Synonymy:

[1] mordować; skóncować; kóncować; morić; zabić; zabiwać; zabijeć

Přikłady:

[1] bóle Francóza hač Němski a wosebity přećel francózskoho socialdemokratiskoho wjednika Jaur\ pola kotrohož runje na wopyće, hdyž bu wón w Parizu zamordowany. (Katolski Posoł 1915)
Zo buštaj kral Carlos a krónprónc zamordowanaj, a kral Manuel zahnaty, ma tutón rěčnik bjez swědomja wosebje zamołwjeć. (Katolski Posoł 1915)
Tutón wězo wobškodźeny a ludźo z njoho chcychu so podać, buchu pak po poručnosći jendźelskoho kapitana wšitcy zamordowani. (Katolski Posoł 1915)
Bride we swojim času wobsadku němskoho podmórnika přez swojich ludźi njesprawnje zamordować dał. (Katolski Posoł 1915)
Přećiwo zabyću wot fašistow zamordowanych porěča sakski statny minister Hans Joachim Meyer (CDU). (Rozhlad 1998)
Jemu je dospołnje njewažne, zo so dla zamordowanja jednoho němskeho křesćana pjećadwacećo domoródni wopruja. (Rozhlad 1998)
Z tym so wotpowědnje próstwje TCM oficialnje proces zbóžnoprajenja serbskeho w KZ Dachau zamordowaneho měšnika zahaji. (Rozhlad 1998)
Carowy radźićel Rasputin, sibiriski mnich abo bur, kiž přecy k měrej radźił, bu zamordowany, a rěkaše hnydom, zo jendźelski pósłanc na tym njewinowaty njebě. (Katolski Posoł 1917)
Młody njeznaty muž zamordowa generala Kaštalinskoho. (Katolski Posoł 1917)
Druzy pisachu hižo, zo je Kerenski zamordowany. (Katolski Posoł 1917)
Mnozy officirojo su pječa zamordowani. (Katolski Posoł 1917)
W Helsingforsu bu dotal 44 wosobow zamordowanych. (Katolski Posoł 1917)
Njeje drje cyle njewinowaty na tym, zo bu jedyn z joho předchodnikow, Šewket paša, zamordowany. (Katolski Posoł 1914)
Měsćanosta je pječa zamordowany. (Katolski Posoł 1914)
Po hłubokim, ćmowym, hustym lěsu wona ćěkaše, a žałosćenjo zamordowanych njewinowatych dźěći přewodźeše ju kaž skóržba přećiwo krjewjelačnomu tyranej a kaž wołanjo wo zarunanjo. (Katolski Posoł 1914)
Za tam wurubjenych abo zamordowanych Němcow je to rjany tróšt. (Katolski Posoł 1914)
Jendźelčana Bentona su zamordowali, runjež pod Wilsonowym škitom stoješe, a hdyž chcyše tutón na žadanjo Jendźelčanow wěc přepytować dać, chce najhórši wšěch rubježnikow, Villa, to hakle dowolić, hdyž budźe ćěło dawno přetłate. (Katolski Posoł 1914)
Na Malikolokupje mjez "nowymi Hebridami" su wulcy Nambudźiwi, sylni a krewjelačni ludźo, 6 tam rodźenych wučerjow z misijonskeje stacije na kupje Walla zamordowali a zežrali. (Katolski Posoł 1914)
Ćěle zamordowaneju buštej w automobilu, w kotrymž běštaj wysokaj mandźelskaj jěłoj, do hrodu dowjezenej. (Katolski Posoł 1914)
Za zamordowanymaj arcywójwodu Francom Ferdinandom a joho mandźelskej. (Katolski Posoł 1914)
Zo tam a sem zaslepjeni a zawjedźeni powrótnicy, kotrymž na swěće ničo wjacy swjate njeje, njeskutk zamołwjeja, zo awstriskej politicy abo krutomu wustupowanju zamordowanoho arcywójwody wšu winu dawaja, haj mordarjow za martrarjow swobody wuchwaluja - to do tamnych zabłudźenjow słuša, kotrež njewěra, bjezbóžnosć a přepjata politiska rozžahłosć płodźi. (Katolski Posoł 1914)


Přełožki[wobdźěłać]