K wobsahej skočić

mordować

z Wikisłownika

mordować

wosoba singular dual plural
1. morduju mordujemoj mordujemy
2. morduješ mordujetej (-taj) mordujeće
3. morduje mordujetej morduja (morduju)
aspekt ip
transgresiw mordujo, mordujcy, mordowawši
prezensowy particip mordowacy
preteritowy particip mordowany
ł-forma mordował, mordowała, mordowało,
dual: mordowałoj, plural: mordowali (mordowałe)
werbalny substantiw mordowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. mordowach mordowachmoj mordowachmy
2. mordowaše mordowaštej mordowašće
3. mordowaše mordowaštej mordowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. mordujmoj mordujmy
2. morduj mordujtej (-taj) mordujće
3. morduj, njech morduje mordujtej (-taj) njech morduja (morduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: mor-do-wać

Wurjekowanje

IPA: mɔʀdou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne mordowaše je 2x dokładźene, mordowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zamordować; skóncować; kóncować; masakrěrować; masakrować; zabiwać

Přikłady:

[1] Kóždy dyrbjał zwólniwy być, něšto z nadźanoho wužitka spušćić a samo wopor přinjeć, zo njeby před Bohom a čłowjekami zamołwity był za dalše mordowanjo. (Katolski Posoł 1915)
A přińdźe-li žiwy a strowy wróćo z mordowanja, potom : maćercyna modlitwa je jomu spomhała. (Katolski Posoł 1915)
Knjez wyšši wučer Hila rěčeše wo njekničomnym zachadźenju našich njepřećelow z jatymi a ranjenymi, a kak Jendźelčenjo a Francózojo dźiwje ludy na naše wójska sćelu, kotřiž potom morduja a pala. (Katolski Posoł 1915)
A kaž kral, tak poddanojo, štož so lubi, bjeru, a kaž móža, mordujo jedyn druhoh žeru kóždy w kraju swój knjez je, dóńž joh druhi njepóžrje. (Zejler)
A kaz kral, tak poddanojo, štož so lubi, bjeru, a kaž móza, mordujo jedyn druhoh žeru kóždy w kraju swój knjez je, dóńž joh druhi njepóžrje. (Zejler)
Ale hdyž pozdźišo słyšimy, kak su do susodnych krajow padali a z rubjenjom, mordowanjom a žahanjom wokoło ćahali, móžemy lochce póznać, kak hubjenje je mjez nimi křesćijanstwo zakorjenjene było a so skoro wšitko zhubiło. (Zejler)
Tak pada nam naša serbska młodosć, a starši žela wo swoje dźěći, a hišće njeje dowidźeć žanoho kónca tutoho njekrasnoho mordowanja. (Katolski Posoł 1917)
Tu na jenej stronje dobroćiwosć, woporniwosć, lubosć, wuwićo hač do dospołnoho rozkćěwa wšěch tych počinkow, kotrež čłowjestwo wudospołnjeju a hódnosća, na druhej stronje pak zasy hida, přeradnistwo, dźiwja złósć, požadliwosć, njerozomne ničenjo, błudne mordowanjo, kotrež mjezow njeznaje. (Katolski Posoł 1917)
Spominajmy na časy Husitow, kotřiž tu palachu a smalachu, zapusćachu a mordowachu, štož jim do puća přińdźe. (Katolski Posoł 1917)
čohodla tute surowe mordowanja a kóncowanja? (Katolski Posoł 1917)
My pak čujemy so dotal hišće jako dobyćerjo a to z Božej pomocu tež wostanjemy; z nowa pak je zasy jasnje widźeć, štó je na wójnje a dalšim mordowanju wina. (Katolski Posoł 1917)
W Tarnopolu su Rusojo před swojim wotchadom hroznje zachadźeli, mordowali, rubili a palili. (Katolski Posoł 1917)
Hač dotal njeje jomu hruba wójna ćělnje a duchownje škodźała, wězo wosebite zbožo při tutym krewjelačnym mordowanju. (Katolski Posoł 1917)
Přepytuje domy a při tym rubi a morduje. (Katolski Posoł 1917)
Běchmy hordźi na wukon, na wubědźeny kónc mordowanja. (Koch)
Rjenje to njeje, na pawkowe zasakle mordowanje přihladować. (Šěca)
A tole maš jemu prajić: Takle rěči Jahwe: Ty sy mordował, a nětko sy tež hišće dźědźinstwo nastupił. (Stary zakoń 1976)
Tuž rjekny kral ke kralownje Esterje: ">Na hrodźe Suza su Židźa mordowali, tak zo pjeć stow muži a synojo Hamana wo žiwjenje přińdźechu. (Stary zakoń 1976)
A započachu hnydom mjez ludom mordować a kóncować. (Stary zakoń 1976)
Jazon započa bjez pardona swojich swójskich sobuměšćanow mordować a njepomysli, zo je dobyće nad swójskimi kmjenowymi ludźimi najwjetša zahuba. (Stary zakoń 1976)
A mordowańca młodych a starych, rubańca muži, žonow a dźěći, rězańca knježnow a ćěšenkow. (Stary zakoń 1976)


Přełožki

[wobdźěłać]