zarjadować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zarjadować

zarjadować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zarjaduju zarjadujemoj zarjadujemy
2. zarjaduješ zarjadujetej (-taj) zarjadujeće
3. zarjaduje zarjadujetej (-taj) zarjaduja (zarjaduju)


aspekt p
transgresiw zarjadujo, zarjadujcy, zarjadowawši
prezensowy particip zarjadowacy
preteritowy particip zarjadowany
ł-forma zarjadował, zarjadowała, zarjadowało,
dual: zarjadowałoj, plural: zarjadowali (zarjadowałe)
werbalny substantiw zarjadowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zarjadowach zarjadowachmoj zarjadowachmy
2. zarjadowa zarjadowaštej zarjadowašće
3. zarjadowa zarjadowaštej zarjadowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zarjadujmoj zarjadujmy
2. zarjaduj zarjadujtej (-taj) zarjadujće
3. zarjaduj, njech zarjaduje zarjadujtej (-taj) njech zarjaduja (zarjaduju)Ortografija

Dźělenje słowow: za-rja-do-wać

Wurjekowanje

IPA: zaʀʲadou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zarjadowaše je 8x dokładźene, zarjadowa (móže tež něšto druhe być) 5x.

Synonymy:

[1] přewjesć; zezarjadować; nutř sortěrować; zasortěrować; nutř rjadować; zrjadować; narychtować; wuhotować; wotměć; wotměwać

Přikłady:

[1] W župje Dalaminca wutworichu a wobtwjerdźichu tam přećiwo hišće nic cyle podćisnjenym, wosebje pak k ranju bydlacym słowjanskim ludam, Nižanam a Milčanam, kotřiž so wot němskich stawiznarjow ze zhromadnym mjenom "Wenden", "Venedi", tež - tola wopaki - "Vandali" mjenuja, w lěće 922 němscy mócnarjo hród Mišno a lěta 928 zarjadowachu marchrabinstwo (łaćonscy "marchionatus", němscy "Mark" abo "Markgraftum") pod samsnym mjenom. (Katolski Posoł 1915)
We frankowskej cyrkwi tele zarjadowanjo najskerje hižo w 6. (Katolski Posoł 1915)
Z tym je dušepastyrjam přiležnosć data, w prawym času a wjac króć (w cyrkwi abo tež w časopisach) ludej swjate zarjadowanjo wozjewić, zo móža so wšitcy na to hotować. (Katolski Posoł 1915)
Sada: "Assignavimus siquidem dotem ipsam die, quo, post in ea canonicos institutos et chorum de novo constructum, eam Domino desponsavimus denuo dedicando" ="Přetož smy kwasny dar sam připokazali na dnju, na kotrymž smy, hdyž běchu w njej kanonikojo postajeni a chor (městno wokoło wulkoho wołtarja, hdźež maja kanonikojo sydła) z nowa natwarjeny, ju Knjezej jako njewjestu slubili z tym, zo ju z nowa poswjećichmy", njepraji, zo su so kanonikojo pomjenowali abo, kaž drje njeje po słowje ale po zmysłu prawje přełožene, zarjadowanjo (wustawa) kanonikow we njej zawjedźene na samsnym dnju, na kotrymž biskop cyrkej zasy poswjeći, ale jako samsnočasne podawki so jenož dwě wěcy mjenujetej: 1. (Katolski Posoł 1915)
Dokelž pak měješe tajka połojčnosć wšelake njeluboznosće, wuprajichu zastupjerjo tuteju wsow duchownej wyšnosći přećo, zo by wěc zarjadowała. (Katolski Posoł 1915)
A tak měješe woprawdźe mysle, z měsćanskeje tachantskeje cyrkwje kathedralnu sčinić a ju a jeje biskopa zarjadować do metropolitnoho zwjazka Pražskeje arcydioecesy. (Katolski Posoł 1915)
Verein) a so wólby zańdźenoho lěta njejsu tam zapisałe, kaž zakoń žada, a dokelž je so k tomu nětko hišće přeměnjenjo w předsydstwje stało, sudnistwo nětko nuznje a kruće žada, zo ma so wurjadna zhromadźizna powołać a wěc hnydom zarjadować. (Katolski Posoł 1915)
Wunošk dawka přińdźe po połojcy za gmejny a za gouverneura k powšitkownomu zarjadowanju. (Katolski Posoł 1915)
Wšitke dalše jednanja a wšitke załožne dźěła, wosebje tež postajenjo a zarjadowanjo dawkow za nowu šulu, přewostaji kralowska sakska wokrjesna direkcija tachantstwu (den Domstiftsgerichten). (Katolski Posoł 1915)
Z dokładnym zarjadowanjom wobsadźenja našoho loni wosyroćenoho tachantstwa, kotrež přez smjerć swojoho wjednika zhubiło, pokročuje so přecy pomałku dale. (Katolski Posoł 1915)
Tepjenjo je tak zarjadowane, zo so tepić hodźi z čimžkuli, z drjewom, ze słomu abo z petrolejom. (Katolski Posoł 1915)
Njehladaj nichtó při tym na swojoho susoda, kotryž traš by při jenajkich wobstojnosćach mjenje potrjecheny był přez to abo tamne zarjadowanjo. (Katolski Posoł 1915)
Zo z přestupjenjom zarjadowanjow a postajenjow k přewjedźenju zežiwjenja ludu nježortuja, swědči nam to, zo je Žitawske hamtske hejtmanstwo přećiwo črjódcy ratarjow a rjemjesłnikow z Hartawy, Hornjoho Ullersdorfa, Seifhennersdorfa a Seitendorfa chostanske jednanjo pola wokrjesnoho hejtmanstwa w Budyšinje zapołožiło, dokelž su so ćisami přećiwo předpismam k přewjedźenju zežiwjenja ludu přešli. (Katolski Posoł 1915)
Po zarjadowanju kral. (Katolski Posoł 1915)
Mějićeljo ratarskich wobchodow, kotřiž chcedźa dowolnosć po \xa7 4 wotdźěl 4 a zwjazkowoho zarjadowanja wot 25. (Katolski Posoł 1915)
Komunalne zjednoćeństwa a tamne gmejny, kotrež maja nadawk, zo přetrjebanjo rjaduja, maja prawo, zo z wustawami abo wšelkimi załožernjemi za smilne abo k powšitkownomu wužitkej słužace zarjadowanja, wosebite wučinjenja wo přidźělenju chlěbowych markow postajeja (abo zarjaduja). (Katolski Posoł 1915)
Ličba znamkow so postaji po zarjadowanju wot 19. (Katolski Posoł 1915)
Štóž sšo přećiwo tomule wozjewjenju čini, wosebje, štóž sebi wjacy znamkow hač jomu słušeja, přiswoji, so, jeli zo hišće krućiše chostanja tu płaćiwosće nimaja, po zarjadowanju zwjazkoweje rady \xa7 99 15. (Katolski Posoł 1915)
Přeju jara, zo by so tu rozjasnjene prócowanjo pčołarstwa z móžnymi srědkami šulskoho zarjadowanja nanajbóle podpjerało. (Katolski Posoł 1915)
Nětk pak je tež němske ratarske towarstwo - potajkim zawěsće wěcywustojna zhromadźizna - k tutomu prašenju swoje měnjenjo wuprajiło, a wupłód , zo je tež wone cyle tohosamoho měnjenja, přezjene z tamnymi zarjadowanjemi wyšnosćow, potajkim: wobšěrne pomjeńšenjo ličby swini, a wosebje zaraćenjo kormjenja swini, wězo ze šonowanjom druhich plahowanskich swini a rancow a z toho sćěhowace předźěłanja swini do trajacych rězniskich tworow. (Katolski Posoł 1915)
Tele přeswědčace, wěcywustojne wuwjedowanja ratarskoho zjednoćeństwa drje wšitke dwěle dla mjenowanoho zarjadowanja wyšnosćow wotstronja. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

organize

]] [[:en:organize

(en)]]