zrjadować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zrjadować

zrjadować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zrjaduju zrjadujemoj zrjadujemy
2. zrjaduješ zrjadujetej (-taj) zrjadujeće
3. zrjaduje zrjadujetej (-taj) zrjaduja (zrjaduju)


aspekt p
transgresiw zrjadujo, zrjadujcy, zrjadowawši
prezensowy particip zrjadowacy
preteritowy particip zrjadowany
ł-forma zrjadował, zrjadowała, zrjadowało,
dual: zrjadowałoj, plural: zrjadowali (zrjadowałe)
werbalny substantiw zrjadowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zrjadowach zrjadowachmoj zrjadowachmy
2. zrjadowa zrjadowaštej zrjadowašće
3. zrjadowa zrjadowaštej zrjadowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zrjadujmoj zrjadujmy
2. zrjaduj zrjadujtej (-taj) zrjadujće
3. zrjaduj, njech zrjaduje zrjadujtej (-taj) njech zrjaduja (zrjaduju)Ortografija

Dźělenje słowow: zrja-do-wać

Wurjekowanje

IPA: zʀʲadou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zrjadowaše je 1x dokładźene, zrjadowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Synonymy:

[1] wotbyć; wotbywać; rjadować; rozrjadować; rozrisać; rozrisować; wurunać; wurunować; wujednać; wobstarać; wobstarować; dorjadować; zarjadować; narychtować

Přikłady:

[1] Lětar zrjadowa swoju mašinu, mašina zašwórča a wulki ptak zběhaše so do powětra a zhubi so bórzy do mróčeli. (Katolski Posoł 1915)
Tuž ničo druhe wyše njewostanje, hač zo dyrbimy wurjadnu hłownu zhromadźiznu wotměć a wólby hnydom zasy wospjetować abo z nowa wolić a tak wšo zrjadować. (Katolski Posoł 1915)
Gouverneur je to nětko za cyły kraj přezjednje zrjadował. (Katolski Posoł 1915)
Zjednoćene Staty su němskomu a jendźelskomu knježerstwu noće přepodałe ze wšelakimi namjetami, kak mohłej Němska a Jendźelska mórsku wójnu zrjadować, zo njeby překupstwo neutralnych krajow přejara pod njej ćerpjeło. (Katolski Posoł 1915)
Wulki dźak smy tež dołžni knjezej zastojnikej Hejdušcy, kotryž tele wobrazy hakle najprjedy tak hromadu zestajał a zrjadował, zo so porjadej wudyrjenja wójny a na to sćěhowacym podeńdźenjam přizamknychu, štož pak najprjedy pisomnje zarjadował knjez wučer Wjerab, kotryž tež při předstajenju k jednotliwym wobrazam rozjasnjowace słowa rěčeše. (Katolski Posoł 1915)
Šule buchu přeměnjenym wobstojnosćam přiměrjene a wučba po nowych potrěbnosćach zrjadowana. (Katolski Posoł 1915)
Slědowace skrótšenki žórłow so wužiwaja: ČMS -- časopis maćicy serbskeje Hórnikowa Čitanka -- čitanka, mały wuběrk z narodneho a nowišeho pismowstwa hornjołužiskich serbow, zrjadował Mich. (Zejler)
A wuparjene, wopłokane te běłe mlóčne sudobja, před chěžu pěknje zrjadowane, ji radosć hišće powjetša. (Zejler)
Kak je z křesćijanskej wučbu a wučerjemi w času reformacijona mjez Serbami stało W podjanskim času dyrbjachu wšitcy po zrjadowanju Mišonskeho biskopa při zwonkomnej božej słužbi činić. (Zejler)
Njedźele su zrjadowane a ludźo spokojom. (Krawža)
A hdyž wšo zrjadowała, praji swoje "budź chwaleny Jězus Khrystus" a potom poklakny so před wulkim wołtarjom, a skónčnje tež hišće před swjatej Marku, kotraž na nabočnym wołtarju stoješe. (Katolski Posoł 1917)
Zapis je po alfabeće zrjadowany a tuž jara přehladny. (Katolski Posoł 1917)
Wječor prjedy zrjadowach swoje wěcy, napisach maćercy a přećelam něšto słowčkow, kotrež dyrbjachu so jim připósłać, jeli by mje wójnska smjerć hrabła. (Katolski Posoł 1917)
Hdyž běchu so někotre towarstwowe naležnosće zrjadowałe, porěča předsyda tež hišće wo čłowjeskej pochilnosći, přichod wuslědźić. (Katolski Posoł 1917)
Čohodla tež njeměła so rumunska, serbiska, albaniska, pólska, čěska naležnosć přez nowy system nadobo zrjadować? (Katolski Posoł 1917)
Přez nje hodźi so zadźěwać, zo so tajke swětowe wójny ženje wjacy njewospjetuja, přez nje so tež wšě hospodarske prašenja zrjadować dadźa. (Katolski Posoł 1917)
Zo by so twornjam marmeladow dosć sadu dowozyło, ma so wobchod ze sadom na wosebite wašnjo zrjadować. (Katolski Posoł 1917)
Na nim ma so na wšelake dogmatiske a prawizniske prašenja wotmołwić; předewšim tež poćahi mjez cyrkwju a knježerstwom z nowa zrjadować. (Katolski Posoł 1917)
Zwjazk młyńkow Němskeje je na němskoho zapósłanca do Wiena připis pósłał, w kotrymž cyle wěste přeća za dojednanja, kotrež maja wikowanjo mjez Němskej a Awstriskej zrjadować, wuprajeja. (Katolski Posoł 1917)
Jomu ničo wyše njewostanje, chiba zo zasy na pruske mjezy cofa a tak dobyte wójska chětře zrjaduje. (Katolski Posoł 1917)
We woběmaj krajomaj pak njeje powšitkowna winowatosć k wojerskej słužbje jenak zrjadowana, dokelž němske wójsko liči 18 lětnikow we wójnskej sylnosći, francózske pak 19 lětnikow. (Katolski Posoł 1913)


Přełožki[wobdźěłać]

regulate, order, distribute

]] [[:en:regulate, order, distribute

(en)]]