zwobrazować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zwobrazować

zwobrazować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zwobrazuju zwobrazujemoj zwobrazujemy
2. zwobrazuješ zwobrazujetej (-taj) zwobrazujeće
3. zwobrazuje zwobrazujetej (-taj) zwobrazuja (zwobrazuju)


aspekt p/ip
transgresiw zwobrazujo, zwobrazujcy, zwobrazowawši
prezensowy particip zwobrazowacy
preteritowy particip zwobrazowany
ł-forma zwobrazował, zwobrazowała, zwobrazowało,
dual: zwobrazowałoj, plural: zwobrazowali (zwobrazowałe)
werbalny substantiw zwobrazowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zwobrazowach zwobrazowachmoj zwobrazowachmy
2. zwobrazowa(še) zwobrazowaštej zwobrazowašće
3. zwobrazowa(še) zwobrazowaštej zwobrazowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zwobrazujmoj zwobrazujmy
2. zwobrazuj zwobrazujtej (-taj) zwobrazujće
3. zwobrazuj, njech zwobrazuje zwobrazujtej (-taj) njech zwobrazuja (zwobrazuju)Ortografija

Dźělenje słowow: zwob-ra-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: zu̯obʀazou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zwobrazowaše je 0x dokładźene, zwobrazowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zwobraznić; zwobraznjeć; zwobraznjować; wobrazować; wotmolować

Přikłady:

[1] Znajemy z wěstosću bohužel jenož dwě rysowance našeho molerja, na kotrymajž je zwobrazował serbsku krajinu. (Njechorński)
Prědku widźimy młodźenca, kiž 10 waceho młodźenca sebje samoho zwobrazował? (Njechorński)
Tući pastyrjo, hercy, jěcharjo, wóznicy, hońtwjerjo a dróhowarjo słuža k tomu, zwobrazować wěrnišo, nawočnišo raz a powahu krajiny. (Njechorński)
Tak sym šoł k Rafaelej k jeho ,,Sixtinskej madonje``, tutomu njepřirunajomnemu zwobrazowanju maćerstwa. (Njechorński)
Njech ći stari ,,mali mištrojo`` jim pokazuja prawu ćěr, zo bychu spóznali, kak maju zwobrazować to prawe, wěrne, pisane a tak jara zajimawe žiwjenje a prócowanje swojeje doby. (Njechorński)
Dwě lěće pozdźišo znowa so zetkach z dźěłami sowjetskich mištrow na wustajeńcy sowjetskeho a dorewoluciskeho ruskeho wuměłstwa, hdźež wuhladach mócnu kompoziciju Kukryniksow ,,Kónc``, zwobrazowacu poslednje hodźinki Hitlera a jeho komplicow w podzemskim bunkerje pod rajchskanclaju. (Njechorński)
Dyrbju Kiscyc wowce přihłosować, ja bych so tež hněwał, hdy bychu mje w někajkej knize zwobrazowali, kak z lěwej ruku pišu abo moluju město z prawej (Njechorński)
Kak bolostnje so wo tym čita Ćišinskoho baseń "Na wuměnku", hdźež je nam basnik wótrje zwobrazował tajki podawk ze žiwjenja, zdobom tež wučo, zo je Bóh škitar wšěch wopušćenych: "1. (Katolski Posoł 1915)
Skoro nimowólnje zhladny seržant spěšnje na Grišu, kotryž běše z lochko wotewrjenymaj hubomaj słowa towarša, nowy přichod zwobrazowace, do so srěbał. (Brězan)
Jan Serbin suny swoje mysle nabok a listowaše tróšku w no19 5 winje, w kotrejž wón zwobrazowany wo jeho narěči před studentami so pisaše, zo je wón wo wědźe a mocy rěčał. (Brězan)
Tež wobrazy, kotrež so w drěmanju wujewichu a minychu, njezarychu so hłuboko, běchu wospjetowanja, zwobrazowanja, samo tajke za wotćahowanje -- rum a čas a žiwe žiwjenje na łopjenu papjery. (Brězan)
Na cyrkwinym wjerchu běchu tři žónske postawy: Wěra, lubosć, nadźija, cyle derje zwobrazowane. (Sykora)
Nan běše sebi zwobrazowanu bibliju we zešiwkach kupił a sebi rjenje zwjazać dał. (Sykora)
Groß tež lětsa zaso, chibazo je mjeztym scyła w běhu powołanskeho žiwjenja tak blisko perfektnosći zwobrazowanja wěcow kaž ženje do toho. (Rozhlad 1998)
Wone maja swoje sylnosće w 'powabku dramatiskeho, hrubeho a skurilneho, jeli sej nježadaja same zwobrazowanje zestawy słowow, ale swójsku interpretaciju zmóinja. (Rozhlad 1998)
Zwěrjata su tu z hłownym předmjetom wuměłskeho předstajenja, hačrunjež je so hižo w tutym zažnym stadiju - bjez toho njeje estetiskeho - čłowjek nimo wole na wěste wašnje wotblyšćował abo zwobrazował we zwěrjeć- nym swěće. (Zejler)
Dokładnosć, z kajkejž dokonja Ćišinski zwobrazować a přenošować činy z nišeje do wyšeje runiny, zesylnić je, twori dalši novum w serbskej poeziji. (Ćišinski)
Kuba přebywa we Łužicy a zwobrazuje we wolijowym portreće Ćišinskeho 1904 i0. (Ćišinski)
Na tej mólbje so we wobhrodźenej zahrodce zabawjachu wupikani knjezykojo a knježnički, kotřiž wšak mje tak jara njezajimowachu kaž te mnohe kwětki, kiž běchu tam tak rjenje a nadrobnje zwobrazowane. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Wšě tajke motiwy, zwobrazowace nowe serb- ske žiwjenje, staj awtoraj protyki surowje a jara doslědnje z protyki wurisałoj. (Rozhlad 1994)
Tehdy wón prěni raz na to pomysli, zo chcył rady folkloru Łužiskich Serbow molować, słowjenske drasty dźě hižo zwobrazował. (Rozhlad 1994)


Přełožki[wobdźěłać]