zwužitkować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zwužitkować

zwužitkować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zwužitkuju zwužitkujemoj zwužitkujemy
2. zwužitkuješ zwužitkujetej (-taj) zwužitkujeće
3. zwužitkuje zwužitkujetej (-taj) zwužitkuja (zwužitkuju)


aspekt p
transgresiw zwužitkujo, zwužitkujcy, zwužitkowawši
prezensowy particip zwužitkowacy
preteritowy particip zwužitkowany
ł-forma zwužitkował, zwužitkowała, zwužitkowało,
dual: zwužitkowałoj, plural: zwužitkowali (zwužitkowałe)
werbalny substantiw zwužitkowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zwužitkowach zwužitkowachmoj zwužitkowachmy
2. zwužitkowa zwužitkowaštej zwužitkowašće
3. zwužitkowa zwužitkowaštej zwužitkowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zwužitkujmoj zwužitkujmy
2. zwužitkuj zwužitkujtej (-taj) zwužitkujće
3. zwužitkuj, njech zwužitkuje zwužitkujtej (-taj) njech zwužitkuja (zwužitkuju)Ortografija

Dźělenje słowow: zwu-žit-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: zu̯uʒitkou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zwužitkowaše je 0x dokładźene, zwužitkowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wužić; wužiwać; wužitk ćahnyć; znjewužiwać

Přikłady:

[1] Hdy bychmy je zwužitkować móhli. (Koch)
W katolskich stronach zwužitkowachu nabožinske towarstwa, kaž bjesady a kasina, towarstwa k- nježnow a młodźencow, zo bychu dale spěwali, wo ćimž Sievert hněwnje Mutschmannej wospjet rozprawješe. (Rozhlad 1993)
Bohaty material, kiž je jemu zahority Wotrowski serbski bur w swojej krasnej serbšćinje powědał, chce Beno Budar literarnje dale zwužitkować w krótkej noweli. (Rozhlad 1993)
A smój při wójnach: W jednej tajkej kaž to lrakska je so telko pjenježnych srědkow přepraskało, kiž bychu so lěpje za natwar wulkich alternatiwnych energijowych systemow w swěće zwužitkować móhli. (Rozhlad 1993)
Měješe dźě wón přez cyłe žiwjenje žortnu žiłku, kotruž wědźeše wosebje při bjesadach w połnej měrje zwužitkować. (Rozhlad 1993)
Přepytowanje njeje ani ze swojeho wědomostno-teoretiskeho zapołoženja ani na zakładźe metodow a naroka kmane, wědomostnje zwužitkujomny material za kwantifikowanje a kwalifikowanje serbskeho ludu w Delnjej Łužicy podawać. (Rozhlad 1993)
Pozitiwne nazhonjenja našich teritorialnych samozarjadnistwow dyrbja so w dźěle na dobro cyłeho kraja bóle zwužitkować. (Rozhlad 1992)
Iniciatiwy a nastorki za jeje zwužitkowanje wočakujemy w prěnim rjedźe wot serbskorěčnych medijow. (Rozhlad 1999)
Při jeho skromnych žórłach přidatnje do wahi padnje, zo jeho ,,pospyt" w natwarje a wuprajenju ničo druhe njeje hač rozšěrjenje jeho zawodneho artikla w knize ,,Perspektiven sorbischer Literatur", kiž 1 99 3 wudał a zwužitkowanje druhich přinoškow tuteje knihi. (Rozhlad 1996)
Snano hodźała so bóle wužiwać, zwužitkować kooperacija ze serbskimaj rozhłosowymaj redakcijomaj ORB a MDR w Choćebuzu a w Budyšinje Nonplusultra wšak by była wša serbska telewizija, zhromadne předewzaće ORB a MDR a wob tydźeń po móžnosći hodźnu. (Rozhlad 1996)
Spytach tuž tutu móžnosć tak zwužitkować, zo nimale wšěch wuznamnych spisowaćelow NDR wosobinsce zeznach (běchu to Franz Fü Erwin Strittmatter, Heiner Mü Volker Braun, Christa Wolf, Hermann Kant, Christoph Hein, Helga Kö Joachim Nowotny, Karl Mickel a mnozy druzy) a běch w literarnej krajinje bywšeje NDR nimale doma. (Rozhlad 1996)
Skónčnje je to skutkownosć swěcy, kotruž fotograf zwužitkuje. (Rozhlad 1996)
Njewě to sam, Widźi jenož to, štož so připadnje na wjerch tłóči: chorosć Jana, padustwo Wornača, lestne zwužitkowanje ludźaceje přiwěrliwosće přez mudru Fryčowu, wustorčenje stareho Wjenki z ćopłeho městna na kachlowej ławce, zadwělowace słowa samo dobreho Hrjehorka wo přewjele hubach za blidom, Widźi, kak jemu domjaca nuza dźěći ze šulskich ławkow ćaha, na padušne a prošerske puće wabi, jim krošik za pasenje cuzeho skotu lubši sčini hač šulske knižki. (Kubašec)
Kóžde nowe spóznaće pruwuje na to, što by z njeho za swoju Židowsku šulu měł; wšu rjanosć a bohatosć krajinow, kotrež widźi, ale tež wšu čłowjesku bědu, z kotrejž so zetkawa, chce swojim domjacym pokazać a z nimi rozwažować, kak by so to dobre a rjane zwužitkowało za wutupjenje złeho. (Kubašec)
Němski wulkokapital so bohatstwow zmócni, kotrež chudźi serbscy ratarjo wotkryć a zwužitkować njemóžachu. (Kubašec)
Zajimawe zwužitkowanje folkloristiskich elementow móžemy wobkedźbować w dźěłach, w kotrychž figury bajkow abo mytologije hraja w dźensnišej realiće. (Rozhlad 1990)
Dospołnje rozdźělnej to twórbje, tola jednotnej přez fakt zwužitkowanja bajkowych motiwow w přitomnostnym jednanju. (Rozhlad 1990)
Slepjanski swjedźeń skićeše tójšto formow, srědkow a móžnosćow zwužitkowanja serbskeje ludoweje kultury za dźensniše žiwjenje. (Rozhlad 1990)
Tuž rěka: "hrody" riic potorhać, ale je za wjazahje a hromadźenje, za pozbudźenje a žiwjenje naroda zwužitkować. (Rozhlad 1990)
Poprawom wšak tež myslička, tutej festiwalnej chłóšcence doslědnišo a skutkownišo zwužitkować, scyła tak hłupa njebě. (Rozhlad 1990)
W zwisku z nadeńdźenjom nahladnych składźišćow surowiznow (wołoja, cynka, nafty a tež urana) je w kraju -dotal bjezwuwzaćnje orientowanym na rybarstwo a skromne ratarstwo - nastała diskusija wo prawach jich zwužitkowanja. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]

use, exploit

]] [[:en:use, exploit

(en)]]