agitować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

agitować

agitować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. agituju agitujemoj agitujemy
2. agituješ agitujetej (-taj) agitujeće
3. agituje agitujetej agituja (agituju)
aspekt ip
transgresiw agitujo, agitujcy, agitowawši
prezensowy particip agitowacy
preteritowy particip agitowany
ł-forma agitował, agitowała, agitowało,
dual: agitowałoj, plural: agitowali (agitowałe)
werbalny substantiw agitowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. agitowach agitowachmoj agitowachmy
2. agitowaše agitowaštej agitowašće
3. agitowaše agitowaštej agitowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. agitujmoj agitujmy
2. agituj agitujtej (-taj) agitujće
3. agituj, njech agituje agitujtej (-taj) njech agituja (agituju)

Ortografija

Dźělenje słowow: a-gi-to-wać

Wurjekowanje

IPA: agitou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne agitowaše je 3x dokładźene, agitowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Je tu hromada druhich ludźi, kiž mje dwójce do měcha tyknu, štož agitować a rěćeć nastupa. (Brězan)
Mi njeńdźe wo to, někoho agitować, zo by so čuł zamołwity za serbski lud. (Brězan)
Wo njej wědźachu, zo tež wona njechodźeše na ,,ludowe "wothłosowanja a zo agitowaše přećiwo fašistiskim 'złóstnistwam, wužiwajo bibliske hrono ,,Knježe Božo, "wodaj jim, přetož woni njewědźa, što činja. (Rozhlad 1992)
Wón njewobdźěleše so na 'nacistiskich wólbach a agitowaše w rozmołwach z Thälmanowym "hesłom ,,Štóž Hitlera woli, woli wójnu a w druhej połojcy "wójny ,,Hitlerska banda bórze wójnu přěhraje. (Rozhlad 1992)
Hdyž dyrbi so při kajkežkuli wólbje za kandidatu agitować, dyrbi so k tomu nowinarstwo wužiwać. (Katolski Posoł 1914)
Křesćansko-socialni dobychu wšudźom a to z wjele nahladnišej wjetšinu hač hdy prjedy, runjež běchu socialdemokratojo ze wšej mocu agitowali a liberalni jich po móžnosći podpjerali. (Katolski Posoł 1914)
Druhdźe je to tak, zo so wolerjo swojeje strony zhromadźa, so zrěča a potom z wužiwanjom nowin swojeje strony za swojoho w tutej zjawnej zhromadźiznje postajenoho kandidatu agituja. (Katolski Posoł 1914)
Wón agituje za Bö (Katolski Posoł 1914)
Dokelž so w Serbach nětkle jara za Bonifacijowe towarstwo agituje, je nastawk wo hłownej zhromadźiznje tutoho towarstwa zawěsće mnohich zajimał. (Katolski Posoł 1914)
Ale tohodla njedyrbjało so na Serbow cyle zabyć, wosebje dokelž so mjez nimi tež sylnje za Bonifacijowe towarstwo agituje. (Katolski Posoł 1914)
Wone agitowachu po wsach a wuskutkowachu za 50000 dźěći městnow, hdźež móžachu wone přez cyłe žnjeńske prózdniny wostać. (Katolski Posoł 1917)
Wašnjo, takle za jenu wěc agitować, je w Jendźelskej w sydomdźesatych lětach nastało. (Katolski Posoł 1917)
Z Ruskejepak zasy pisaju, zo su w Moskwje, Kiewje, Pětrohrodźe a w druhich wulkich městach njeměry mjez dźěłaćerjemi wudyriłe, w kotrychž so za měr agituje. (Katolski Posoł 1917)
Kaž z Hindenburga (z Hornjeje Šlezskeje) pisaja, chodźi landrat tamnoho wokrjesa bosy, zo by ludźom dobry přikład dawał; tež joho žona tak za tu wěc agituje. (Katolski Posoł 1917)
Socialdemokraći běchu sćěhowacu interpellaciju stajili: Je kejžorstwowomu kanclerej znate, zo we wójsku předstajeni sylnjej za wšoněmsku politiku agituja a wosebje přećiwo wobzamknjenjam kejžorstwowoho sejma? (Katolski Posoł 1917)
Kóždy přitomny so zwjaza, zo chce we swojim towarstwje abo wokrjesu za towarstwo agitować. (Katolski Posoł 1913)
K tomu přińdźe dale, zo je po nowym zakonju kruće zakazane, přećiwo statnym a za swobodne šule někak agitować. (Katolski Posoł 1913)
Tute mjeno pochadźa wot revolucionarnych komitejow, kotrež mějachu w křesćanskich balkanskich statach swoje sydło, a kotrež stajnje přećiwo turkowskim wyšnosćam w Makedoniji agitowachu. (Katolski Posoł 1913)
Hamburgscy su nětko na chětro dźiwny wupuć přišli, zo bychu dawkej zadźěwali, Wobsedźerjo psow mjez sobu agituja a su so z dźěla hižo pisomnje k tomu zwjazali, zo kóždy, kotryž dyrbi wyšši dawk płaćić, z krajneje, to je: lutherskeje, cyrkwje wustupi. (Katolski Posoł 1913)
Tuz njebě mi móžno, hač dotal Wašu próstwu dopjelnić a za >>Łužicu<< agitować. (Ćišinski)
Muka je z redakcije ćeknył, a z lutherskeje strony so žałostnje přećiwo mi a >>Łuzicy<< agituje a šćuwa. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]